Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Chudinství, postrk, kriminalita a zrod sociálního státu. In UK, Praha, 19. 5. 2022. 2022.
 2. 2018

 3. JAHODA, Robert a Tomáš SIROVÁTKA. ESPN Thematic Report on In-work poverty in Europe - Czech Republic (European Social Policy Network). Brussels: European Commission, 2018. 26 s.
 4. 2009

 5. MYŠÁKOVÁ, Petra. The Global Economic Crisis - What Went Wrong and the Ways Out. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1st edition. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 8 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 6. 2008

 7. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Bezdomovství - netradiční psychologický fenomén. In Psychológia práce a organizácie 2008. Košice: SAV Košice, Fakulta managementu Prešov, 2008. s. 52-59, 7 s. ISBN 978-80-969628-9-1.
 8. BINKA, Bohuslav. Bída se státní zárukou! Praha: Ekonomia a.s., 2008. 1 s. Ekonom. ISSN 1210-0714.
 9. JAHODA, Robert. Kdo je chudý a kdo je bohatý? Co vyplývá z dat Statistiky rodinných účtů. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty raciálnosti řízení ve veřejném sektoru (sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře). 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008. s. 16-25. ISBN 978-80-7399-345-0.
 10. STOJANOV, Robert a Monika JAMBOROVÁ. Millenium Development Goals - News of Idle Hope in Development Aid and Inadequate Indicators. In Development Assistance in the Light of Practice: Selected Linkages and Aspects. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2008. s. 97-108. Edition Series - Monographs. ISBN 978-80-244-2017-2.
 11. JAMBOROVÁ, Monika. On the Effectiveness of Development Assistance. In Development Assistance in the Light of Practice: Selected Linkages and Aspects. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2008. s. 47-82. Edition Series - Monographs. ISBN 978-80-244-2017-2.
 12. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze). Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha, 2008, roč. 44, č. 2, s. 113-138. ISSN 0038-0288.
 13. 2007

 14. MAREŠ, Petr. Co s konceptem sociální exkluze v české společnosti? In MAREŠ, Petr. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 11-23. ISBN 978-80-210-4439-5.
 15. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost - společenské a kulturní proměny práce. In Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 22-29. ISBN 978-80-210-4422-7.
 16. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. In Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 160 s. ISBN 978-80-210-4723-5.
 17. 2006

 18. MAREŠ, Petr. Faktory sociální exkluze. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha, 2006. 41 s. ISBN 80-87007-15-8.
 19. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Labour Market Marginalisation and Deprivation. In Sirovátka, T. et al.: The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 39-57, 18 s. ISBN 80-87029-06-2.
 20. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Poverty, Social Exclusion and Social Policy in the Czech Republic. Social Policy and Administration. Velká Británie: Blackwell, 2006, roč. 40, č. 3, s. 288-303. ISSN 0144-5596.
 21. MAREŠ, Petr. Sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze: diskurs a realita. In Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: Masarykova univerzita a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006. s. 15-24. ISBN 80-210-4225-7.
 22. 2005

 23. MAREŠ, Petr a Jiří VYHLÍDAL. Měnící se rizika a šance na trhu práce. Analýza postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005. 65 s. Výzkumné zprávy.
 24. SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Poverty in the Czech Republic and the Policies to Combat It. In Ubóstwo i wykluczenie spolczne. první. Warszawa: IPISS, 2005. s. 252-277, 25 s. ISBN 83-87890-65-0.
 25. SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel KOFROŇ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ, Ondřej HORA a Robert TRBOLA. Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU. Praha: VÚPSV, 2005. 172 s.
 26. 2004

 27. MAREŠ, Petr. Chudoba v Čechách v datech. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004. 57 s. Výzkumné práce.
 28. SIROVÁTKA, Tomáš. Příjmová chudoba a sociální pomoc v České republice po roce 2000. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown, 2004. s. 75-91. prvni vyd. ISBN 80-210-3455-6.
 29. 2003

 30. CHARVÁT, Karel. "Globalizace, růst a chudoba", aneb co přinesla zpráva Světové banky. Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 22-29. ISSN 1213-2446.
 31. MAREŠ, Petr. Romové: Sociální exkluze a inkluze. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2003, roč. 3, č. 4, s. 65-75. ISSN 1213-6204.
 32. LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví (Kapitoly o ekologickém luxusu). 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 320 s. Společensko-ekologická edice, svazek 8. ISBN 8072391496.
 33. 2002

 34. HROBAŘOVÁ, Hana. Chudoba jako sociální problém. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách III. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2002. s. 102-111. Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách. ISBN 80-248-0178-7.
 35. DOKULIL, Miloš. Lidská práva jako globální problém. In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: MU, 2002. s. 14-24. ISBN 80-210-3034-8.
 36. MAREŠ, Petr. Marginalizace, sociální exkluze. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2002. s. 9-21. Neuceden. ISBN 80-210-2791-6.
 37. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Pojištění v nezaměstnanosti - selhání české sociální politiky. In Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2002. s. 125-133. ISBN 80-8068-088-4.
 38. 2000

 39. MAREŠ, Petr. Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000, roč. 36, č. 3, s. 285-297. ISSN 0038-0288.
 40. 1999

 41. MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: SLON - Sociologické nakladatelství, 1999. 248 s. ISBN 80-85850-61-3.
 42. 1998

 43. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVATKA. Trh práce a lidské zdroje. In Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998. s. 15-43. ISBN 80-200-0703-2.
 44. 1997

 45. BURJANEK, Aleš. Segregace. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997, roč. 33, 4/1997, s. 423-443, 12 s. ISSN 0038-0288.
 46. MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Subjective Poverty and Its Structure in the Czech Republic. Slovak Sociological Review. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1997, roč. 1, č. 3, s. 279-299. ISSN 0049-1225.
 47. BURJANEK, Aleš. Urbánní deprivace. Sborník prací Fakulty sociálních studií. Brno: Masarykova univerzita v Brno, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 167-183. ISSN 1212-365X.
 48. 1996

 49. MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. K měření subjektivní chudoby v české společnosti. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 3, s. 297-315. ISSN 0038-0288.
 50. 1995

 51. MUSIL, Libor. Chudoba a československý stát mezi dvěma světovými válkami. SPFFBU. Brno: Filosifcká fakulta MU Brno, 1995, roč. 1995, G36, G36, s. 23-44. ISSN 80-0231-512-2.
 52. MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách. Praha: Social Transformation Advanced Research Trust Prague-Vienna, 1995. 52 s. Research Papers of START.
 53. MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách : přehledová studie. Praha: Nadace Start, 1995. 52 s. Výzkumné studie/Research Papers 1.
 54. MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Několik poznámek na úvod konsensuálního přístupu k chudobě. In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova Universita, 1995. s. 127-137. není. ISBN 80-210-1245-5.
 55. MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Poverty in the Czech Republic: Transformation or Transition? Praha: Social Transformation Advanced Research Trust Prague-Vienna, 1995. 57 s. Výzkumné studie/Research Papers 9.
 56. MAREŠ, Petr a Ivo MOŽNÝ. Status for the poor. Colchester: University of Essex, 1995. 31 s. Occasional Papers in European Studies 7.
 57. 1994

 58. VEČEŘA, Miloš. Sociální a legální ohraničení chudoby. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, s. 91-104. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 6. 2023 01:42