Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav. Význam a strukturní diverzifikace možné spolupráce subjektů veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. In Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 131-143, 12 s. ISBN 978-80-210-4671-9.

  2007

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.
  2. ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing ve veřejném sektoru. první. Brno: MU, 2007, 201 s. elektronické skriptum. ISBN 9788021042926.
  3. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5.
  4. MALÝ, Ivan. Sedm závojů paternalismu aneb nové fiskální iluze. Terra Libera. Praha: Liberální instuitut, 2007, roč. 8, č. 3, s. 1-5.

  2006

  1. WILDMANNOVÁ, Mirka. Analýza přechodu zdravotnických zařízení jako příspěvkových organizací na akciové společnosti (příklad Jihomoravského kraje). In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 172-183, 11 s. ISBN 80-210-3956-6.
  2. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Institucionální zabezpečení veřejných služeb. In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 8-20. ISBN 80-210-3956-6.
  3. REKTOŘÍK, Jaroslav. Ovlivňují institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací principy jejich řízení? In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 152-166, 14 s. ISBN 80-210-3956-6.
  4. MALÝ, Ivan. Sedm závojů paternalismu aneb nové fiskální iluze. In Česká ekonomika v procesu globalizace SUPPLEMENTUM. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 7-15. ISBN 80-210-4175-7.
  5. PÓČ, David a Eduard BAKOŠ. Využití Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro rozvoj lidských zdrojů na úrovni Jihomoravského kraje. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1.vydání. Brno: ESF MU, 2006, s. 115-122, 7 s. ISBN 80-210-4086-6.

  2005

  1. ŠPAČEK, David. Hodnotový rámec moderního řízení ve veřejné správě. Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, 7 s. Aktuální otázky rozvoje regionů. ISBN 80-7194-777-6.
  2. ŠPALEK, Jiří a David ŠPAČEK. Komunikace v systému veřejné správy ČR. In Regionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2005, s. 21-32. ISBN 80-245-0956-3.
  3. OHÁŇKOVÁ, Lucie. Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru v rámci strukturálních fondů EU. In Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 6 s. ISBN 80-210-3764-4.
  4. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Změna organizační kultury ve veřejném sektoru: možnosti a limity. In Strecková, Y. a kol. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005, s. 65 - 68. ISBN 80-210-3623-0.

  2004

  1. MALÝ, Ivan. Aktuální otázky přípravy ekonomů pro veřejný (resp. neziskový) sektor. Veřejná ekonomika a správa. In Veřejná ekonomika a správa. první. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004, s. 8-12. ISBN 80-248-0739-4.
  2. ŠPALEK, Jiří. Aplikovaná statistika I. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 126 s. ISBN 80-210-3412-2.
  3. ŠPALEK, Jiří. Aplikovaná statistika II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 132 s. ISBN 80-210-3413-0.
  4. ŠPALEK, Jiří a David ŠPAČEK. Informační systémy ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 138 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3503-X.
  5. KUTÁČEK, Stanislav. Konkrétní zkušeností z likvidace a financování následků krizových situací v obcích. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. První. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004, s. 199-209, 250 s. ISBN 80-86119-83-1.
  6. MALÝ, Ivan. Konkurence jako faktor efektivnosti veřejného sektoru. In Konkurence ve veřejném sektoru. Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. první. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2004, s. 7-14, 9 s. ISBN 80-210-3359-2.
  7. ŠPALEK, Jiří a Josef MECH. Náklady a přínosy publicity veřejné správy v ČR. In IMPA 2004, sborník z konference. 1. vyd. Cheb: MIM Consulting, 2004, s. 218-224. ISBN 80-239-1506-1.
  8. MALACH, Antonín. Nové impulsy pro spolupráci veřejné správy s podniky. In Podniková ekonomika a management. 1.vydání. MU Brno: MU Brno, 2004, s. 220-227, 7 s. ISBN 80-210-3414-9.
  9. REKTOŘÍK, Jaroslav. Oblast technické infrastruktury a ŽP - zvláštní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC-IV. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 67 s. ISBN 80-210-3545-5.
  10. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Změna organizační kultury ve veřejném sektoru: možnosti a limity. In Teória a prax verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004, s. 171 - 173. ISBN 80-7097-595-4.

  2003

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrola jako nástroj řízení. Doc. Ing. J. Rektořík, CSc., Doc. PhDr. J. Šelešovský, CSc. - vedoucí autoři. In Kontrolní systému veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003, s. 11-17, 6 s. ISBN 80-86119-72-6.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejné správě. Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. - editoři. In Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. První. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2003, 19 s. Učebnice ÚSC. ISBN 80-210-3278-2.
  3. REKTOŘÍK, Jaroslav. Korupce a etika ve veřejném sektoru a veřejné správě. Doc.Ing. J.Rektořík, Doc.PhDr.J.Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003, s. 160-168, 8 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
  4. SVOBODA, František. Soukromá korporace v roli státu. In Mendel Net 2003 - sborník příspěvků z konference. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a ekonomická fakulta, 2003, 8 s. ISBN 80-7157-719-7.
  5. REKTOŘÍK, Jaroslav. Struktura odvětví veřejného sektoru. Doc.Ivan Malý, Doc. R. Sivák - editoři. In Rozvoj veřejného sektoru. První. Brno-Bratislava: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 19-32, 13 s. ISBN 80-210-3268-5.

  2002

  1. ŠPALEK, Jiří, Dagmar ŠPALKOVÁ a Eva JAHODOVÁ. Bydlení v Jihomoravském kraji. Brno: Masarykova univerzita, 2002. Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ a Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002, 268 s. ISBN 80-86119-60-2.
  3. SUCHÁNEK, Petr. Problematika efektivnosti veřejného sektoru (resortu obrany). In Finance a armáda. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2002, s. 92-96. ISBN 80-7231-093-3.
  4. ŠPALEK, Jiří. Struktura hospodářství v Jihomoravském kraji. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 125-134. I. ISBN 80-210-2775-4.
  5. JURAJDOVÁ, Hana. Uplatnění finanční kontroly při hodnocení efektivnosti veřejné správy a veřejného sektoru. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 112-123. ISBN 80-210-2775-4.

  2001

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav. Aplikace faktorů efektivnosti ve vybraném odvětví veřejného sektoru a jeho segmentu - justice a vězeňská služba. In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. 1. vydání. Brno: MU, 2001, s. 68-85. ISBN 80-210-2571-9.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika veřejného sektoru. 2. vydání. Brno: MU, 2001, 258 s. ISBN 80-210-2550-6.
  3. MALÝ, Ivan. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru v regionech. In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. Brno: MU, 2001, s. 33-42. Faktory efektivnosti. ISBN 80-210-2571-9.
  4. KOZÁKOVÁ, Simona. Fundraising. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru.Základy ekonomiky, teorie a řízení. První vydání. Praha: Ekopress, 2001, s. 88-96. ISBN 80-86119-41-6.
  5. KOZÁKOVÁ, Simona a Vladimír HYÁNEK. Interakce veřejného sektoru s neziskovým - synergická efektivnost v rámci regionu. In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. Brno: MU, 2001, s. 114-146. ISBN 80-210-2571-9.
  6. KLAPALOVÁ, Alena. Komunální podpora podnikání a marketing města. první. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Košice, Ekonomická univerzita Bratislava, 2001, 872 s. ISBN 80-225-1446-2.
  7. KOZÁKOVÁ, Simona. Marketing. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru.Základy ekonomiky, teorie a řízení. První vydání. Praha: Ekopress, 2001, s. 80-88. ISBN 80-86119-41-6.
  8. JURAJDOVÁ, Hana. Účetnictví. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru.Základy ekonomiky, teorie a řízení. První vydání. Praha: Ekopress, 2001, s. 126-145. ISBN 80-86119-41-6.
  9. MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 153 s. Faktory efektivnosti rozvoje regionů. ISBN 80-210-2571-9.
  10. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Zdanění neziskových organizací. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru.Základy ekonomiky, teorie a řízení. První vydání. Praha: Ekopress, 2001, s. 150-158. ISBN 80-86119-41-6.

  2000

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Cvičebnice ze základu veřejné ekonomiky a správy. In REKTOŘÍK, Jaroslav, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Hana JURAJDOVÁ, Jiří WINKLER, Mirka WILDMANNOVÁ a Vladimír HYÁNEK. Cvičebnice ze základu veřejné ekonomiky a veřejné správy. 2000. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 26-45. ISBN 80-210-2302-3.
  2. MALÝ, Ivan. Měnící se role ekonomických fakult v souvislosti s přípravou pracovníků pro veřejný sektor. In Sborník z konference s mezinárodní účastí Veřejná ekonomika a správa "99. první. Ostrava: VŠB-TU, 2000, s. 111-114. ISBN 80-7078-760-0.
  3. MALÝ, Ivan. Redistribuční funkce veřejného sektoru. Nové. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 265 s. ISBN 80-210-2407-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 7. 2024 16:14