Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. HAMADOVÁ, Petra a Marie PAVLOVSKÁ. Využití dramatické výchovy ve společném vzdělávání. In Dramatická výchova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 8 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
 2. 2008

 3. MACEK, Petr. Sebesystém, vztah k vlastnímu já. In SLAMĚNÍK, I a J VÝROST. Sociální psychologie (Jozef Výrost, Ivan Slaměník, Eds.). 2. , přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 89-107. ISBN 978-80-247-1428-8.
 4. KONEČNÁ, Věra. Self-concept of the intellectually gifted children - sex differences. In 11th International Conference of European Council for High Ability in Prague. 2008. ISBN 978-80-7387-172-7.
 5. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. Paper presented on XIth Conference of European Association for Research on Adolescence. Torino, Italy, May 7 - 11. 5. 2008. 2008.
 6. 2006

 7. WYROBKOVÁ, Adriana. Sebepojetí ve vztahu k tzv. femininním a maskulinním charakteristikám. In Vztahy v dospívání. Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Brno (Česká republika): Barrister & Principal, 2006. s. 143-160. Vztahy v dospívání. ISBN 80-7364-03.
 8. KONEČNÁ, Věra. Teorie vývoje a měření sebepojetí u dětí. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 12-22. ISBN 80-210-4144-7.
 9. 2005

 10. BUDÍKOVÁ, Marie, Helena KOUTKOVÁ a Šárka PORTEŠOVÁ. Faktorová analýza testu S. Harterové. In Sborník 4.matematického workshopu. FAST VUT, BRNO : Vysoké učení technické, Brno, 2005. Brno: FAST VUT, BRNO, 2005. s. 12 -24, 12 s. ISBN 80-214-2998-4.
 11. BUDÍKOVÁ, Marie, Helena KOUTKOVÁ a Šárka PORTEŠOVÁ. Faktorová analýza testu S. Harterové. In Sborník 4.matematického workshopu. FAST VUT, BRNO: Vysoké učení technické, Brno, 2005. s. 12-24, 12 s. ISBN 80-214-2998-4.
 12. HAJNÁ, Věra a Šárka PORTEŠOVÁ. Sebepojetí nadaných dětí a dětí "dvakrát výjimečných". In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 65-75. ISBN 80-210-3717-2.
 13. 2004

 14. BALAŠTÍKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2004, roč. 48, č. 5, s. 410-415. ISSN 0009-062X.
 15. ŠVANCARA, Josef. Psychická involuce a psychologické aspekty adaptace. In Z. Kalvach et al. (Eds) Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, 2004. 14 s. Geriatrie a gerontologie. ISBN 80-247-0548-6.
 16. HAJNÁ, Věra. Self-Esteem of Intellectually Gifted Children and Children Identified by their Parents and Teachers as Gifted. In Book of Abstracts. Pamplona, Spain: 9th Conference of the European Council for High Ability, 2004. s. 164.
 17. 2003

 18. MACEK, Petr. Self (including Self-concept and self-esteem). In J. R. Miller, R. M. Lerner, L. B. Schiamberg, & P. M. Anderson (Eds.), The Encyclopedia of Human Ecology. Santa Barbara, CA: ABC Clio, 2003. s. 628-632. ISBN 1-57607-852-3.
 19. 2001

 20. TYRLÍK, Mojmír a Petr MACEK. Faktory sebepojetí adolescentů jako prediktory přejímání odpovědnosti při řešení dilematických situací. In M. Blatný, M. Svoboda, J. Výrost, I. Ruisel (Eds)Sociální procesy a osobnost 2001. Brno: PsÚ AV ČR a FF MU, 2001. s. 42-56. ISBN 80-210-2228.
 21. TYRLÍK, Mojmír a Petr MACEK. Faktory sebepojetí adolescentů jako prediktory přejímání odpovědnosti při řešení dilematických situací. Zprávy - Psychologický ústav AV ČR. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001, roč. 7, č. 2, s. 11. ISSN 1211-8818.
 22. TYRLÍK, Mojmír. The Self-concept, the concept of a good person and a bad person in respect to the responsibility to others. In The programme of Xth European conference on developmental psychology. Uppsala, Sveden: University of Uppsala, 2001. s. 58.
 23. 1993

 24. BLATNÝ, Marek, Liduška OSECKÁ a Petr MACEK. Sebepojetí v současné kognitivní a sociální psychologii. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1993, roč. 36, č. 6, s. 444-454. ISSN 0009-062X.
 25. 1992

 26. MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ a Marek BLATNÝ. A structure of self-concept of Czechoslovak adolescents. In A preprint regarding the poster on the Third European Workshop on Adolescence, Bologna,. 1992.
 27. MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ a Marek BLATNÝ. Adolescents self-concept, identity, and view on the present and future time. In Poster presented at "5th European Conference on Developmental Psychology", Seville, Spain, September 6-9, Abstracts, p. 325. 1992.
 28. 1991

 29. MACEK, Petr. Příspěvek ke konceptualizaci obsahu sebepojetí. In Sborník prací FF MU, I 25, Brno: MU. 1991.
 30. MACEK, Petr. The self-concept of Czechoslovak adolescents:A sumary of research findings. In Abstract and poster presented on XIth Biennial Meetings of ISSBD, Minneapolis. 1991.
 31. 1990

 32. MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. Mravní a sociální dimenze sebepojetí adolescentů. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 1990, roč. 25, s. 301-311. ISSN 0555-5574.
 33. 1989

 34. MACEK, Petr. K problematice sebepojetí adolescentů. In Sociálně psychologický výzkum v 8. pětiletce a možnosti jeho využití v řízení sociálně psychologických procesů. Praha: Bulletin PsÚ ČSAV. 1989.
 35. 1987

 36. OSECKÁ, Liduška a Petr MACEK. Životní plány a cíle dnešních adolescentů. Sociologický časopis. Praha: Akademie věd ČR, 1987, roč. 23, č. 1, s. 92-101. ISSN 0038-0288.
 37. 1986

 38. MACEK, Petr. Sebeuvědomění osobnosti a kategorie "já": novější psychologické přístupy. In Hudeček, J. (ed.): Současné trendy v sovětské psychologii. Psychologické zprávy ÚVSV ČSAV, 1, 47-55. 1986.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 11. 2022 17:36