Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Možnosti uplatnění kompetencí při zprostředkování a poradenství na ÚP. 2014.
 2. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce. 2014.
 3. 2008

 4. VACULOVÁ, Ivana. Dovednosti žáků základní školy ve výuce fyziky: výzkum dovedností a procesu jejich osvojování. Pedagogická orientace, Brno: Konvoj, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 3-21. ISSN 1211-4669.
 5. KLIMPLOVÁ, Lenka. Monitoring a analýza kvalifikačních potřeb ve Švédsku. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 121-130. ISSN 1213-6204.
 6. PAVLOVSKA, Marie. My, Ty, Oni, aneb tvůrčí psaní na PdF MU. In My, Ty, Oni, aneb tvůrčí psaní na PdF MU. Brno: PdF MU, 2008. 126 s. ISBN 978-80-7392-071-5.
 7. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Ivana VACULOVÁ. Role of Hands-on Activity in Development of Students´ Skills in Science Education. In HSci2008. Formal and Informal Science Education. 2008. ISBN 978-989-95095-3-5.
 8. PAVLOVSKÁ, Marie. Tvůrčí psaní jako metoda práce pro učitele dramatické výchovy. In My, Ty, Oni, aneb tvůrčí psaní na PdF MU. Brno: PdF MU, 2008. s. 108-110, 126 s. ISBN 978-80-7392-071-5.
 9. VACULOVÁ, Ivana a Josef TRNA. Video-study of teaching physics: The role of teaching task in the process of acquirement of students`skills. In DYDCHEM 2008. Research in Didactics of the Sciences. 2008.
 10. VACULOVÁ, Ivana a Josef TRNA. Video-study of Physics Education: the Role of Teaching Tasks in the Process of Skills Acquirement. In Research in Didactics of the Sciences. 1. vyd. Krakow: Uniwersytet pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowe, 2008. s. 182-185, 4 s. Science Education. ISBN 978-83-7271-519-7.
 11. MRKÝVKA, Petr a Jan NECKÁŘ. Zavádění dovednostních forem výuky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. In Praxe a stáže studentů vysokých škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 72-74. ISBN 978-80-210-4760-0.
 12. 2007

 13. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 210 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, svazek č. 106. ISBN 978-80-210-4433-3.
 14. VACULOVÁ, Ivana. Dovednosti žáků základní školy ve výuce fyziky: výzkum dovedností a procesu jejich osvojování. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Olomouc: VOTOBIA, 2007. s. 379-384, 6 s. ISBN 978-80-7220-306-2.
 15. ŠVEC, Vlastimil. Moje cesta k pedagogickým znalostem. Pedagogická orientace, 2007, roč. 17, č. 4, s. 43-60. ISSN 1211-4669.
 16. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 397-402, 6 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 17. 2006

 18. CÍDLOVÁ, Hana. Princip testu aplikačních dovedností a některé závěry pro obor obecné a fyzikální chemie. In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie : Zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 2006. s. 73-77, 5 s. ISBN 80-8083-286-2.
 19. VACULOVÁ, Ivana. Problematika osvojování dovedností žáků ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. Olomouc: VOTOBIA, 2006. s. 231-235, 5 s. ISBN 80-7220-280-4.
 20. VACULOVÁ, Ivana. Problematika osvojování dovedností žáků základní školy v přírodovědném vzdělávání. In Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik. Brno: Paido, 2006. s. 174-179, 6 s. ISBN 80-210-4163-3.
 21. 2005

 22. VOJTKOVÁ, Naděžda. Didaktika 2B. moodlinka. KAJ PdF Brno: KAJ PdF Brno, 2005.
 23. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v dnešní hospodářské praxi. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 2, s. 58-63. ISSN 1211-3384.
 24. 2004

 25. ŠIMONÍK, Oldřich. Kasačová, B. Učiteľ. Profesia a príprava. Pedagogická orientace, Brno, 2004, roč. 2003, č. 2, s. 127-129. ISSN 1211-3387.
 26. 2002

 27. ŠIMONÍK, Oldřich. Několik poznámek k problematice praktické přípravy v pregraduálním učitelském studiu. In Úloha fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele. první. Brno: PdF MU a MSD, 2002. s. 92-95. ISBN 80-86633-01-2.
 28. ŠIMONÍK, Oldřich. Praktická složka přípravy v pregraduálním učitelském studiu. In Spolupráca univerzity a skôl. Banská Bystrica: UMB, 2002. s. 193-197. ISBN 80-8055-638-5.
 29. 2001

 30. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Kompetence a dovednosti žáků jako vzdělávací cíle přírodovědné výuky. In Ciele vyučovania fyziky v novom miléniu. Zbornik referatov z 12. mezdinárodnej konferencie. DIDFYZ 2000. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity K. Filozófa v Nitre a pobočka JSMF v Nitre., 2001. s. 73-78. ISBN 80-8050-387-7.
 31. 1999

 32. STŘELEC, Stanislav. Dovednosti, umožňující efektivní kooperaci s rodiči žáků. Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 1999, roč. 1998, č. 4, s. 128-132. ISSN 1211-4669.
 33. 1998

 34. TRNA, Josef. Kompetence, standardy, dovednosti a diagnostika ve výuce fyziky. In Physical Education Today and After 2000. Prešov, Slovakia: Fakulta humanitnych a prierodnych vied PU, 1998. s. 32-35. ISBN 80-88885-31-0.
 35. 1997

 36. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Didaktický test: Co víš o svém těle? Brno: CDVU při MU v Brně, 1997. 15 s. Občanská škola po třetím roce ověřování.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2020 05:39