Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Pracoviště
 • katedra německého jazyka a literatury PdF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: ukončeno doktorské studium na FF MU, obor český jazyk, udělen titul Ph.D.
 • 1984: ukončeno magisterské studium oboru čeština-němčina na FF UJEP, udělen titul PhDr.
Přehled zaměstnání
 • 1990-dosud: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, asistentka, odborná asistentka 1985-1986: Státní jazyková škola v Brně, lektorka německého jazyka
 • 1984-1985: Střední hotelová škola ve Velkém Meziříčí, středoškolská učitelka
Pedagogická činnost
 • přednášky a semináře z německé syntaxe ve všech oborech realizovaných KNJ PdF MU
 • semináře z německé gramatiky v učitelství 1.stupně ZŠ (morfologie a syntax)
 • vedení diplomových prací z kontrastivní syntaxe (výzkum založený na korpusových datech)
 • vedení diplomových prací v oblasti rané výuky německého jazyka
 • členka a předsedkyně státní zkušební komise (szzk realizované KNJ PdF MU)
Vědeckovýzkumná činnost
 • výzkum v oblasti kontrastivní syntaxe
 • korpusová lingvistka
 • spoluřešitelka projektu InterCorp (soustava paralelních korpusů s češtinou realizovaný v rámci VZ Ústavem Českého národního korpusu v Praze)
 • řešitelka rozvojových projektů Česko-německý paralelní korpus
Akademické stáže
 • 1990-dosud: krátkodobé studijní pobyty: Regensburg, Vídeň, Jena, Chemnitz atd. 1982: Univerzita Halle (NDR), jednosemestrální studijní pobyt
Univerzitní aktivity
 • členka Oborové rady učitelství 1.st.ZŠ na PdF MU členka státní zkušební komise na Hudební fakultě JAMU
Vybrané publikace
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Český a německý volný dativ ve srovnání (Czech and German Free Dative in Comparison). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 181 pp. ISBN 978-80-210-6318-1. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Konstruktionen mit formalem Objekt im Deutschen und ihre Entsprechungen im Tschechischen (Constructions with the formal Object in German and their Counterparts in Czech). Korpus - gramatika - axiologie :journal for corpus research and evaluation of language. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2013, vol. 2013, No 08, p. 58-70. ISSN 1804-137X. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Das Projekt InterCorp und seine Rolle in der Deutschlehrerausbildung und Forschung (The Project InterCorp and its Role in the German Teacher Training and Research). Slowakische Zeitschrift für Germanistik. Banská Bystrica: Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, 2013, ročník 5., 2., p. 55-64. ISSN 1338-0796. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Deutsch und Tschechisch im Vergleich: Korpusbasierte linguistische Studien II. (Comparing Germen and Czech: Corpus Based linguistic Studies II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 136 pp. ISBN 978-80-210-5573-5. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Konstruktionen mit dem Korrelat es, ihre Strukturen und tschechische Parallelen (The German Constructions with the correlate es, theit structures and Czech counterparts). In Tomáš Káňa, Hana Peloušková (Hg.): Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. p. 101-114. Deutsch und Tschechisch im Vergleich, 2. svazek. ISBN 978-80-210-5573-5. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Syntax effizienter vermitteln? (Mediating Syntax more efficiently?). In Věra Janíková; Brigitte Sorger. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache im veränderten sprachenpolitischen Kontext nach der Bologna-Reform. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2011. p. 181-191. ISBN 978-80-263-0079-3. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 48 pp. ISBN 978-80-210-5119-5. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Was entspricht den deutschen Konstruktionen mit dem Platzhalter es im Tschechischen? (What does correspond to the structures with the German "Platzhalter" in Czech?). In Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-tage Jena. 18. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. Jena: Verlag Dr. Kovač, 2010. p. 93-102. ISBN 978-3-8300-4578-6. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Der dativus ethicus im Tschechischen und im Deutschen (The etical dative in Czech and German). Acta facultatis philosophicae universitatis ostraviensis. Studia germanistica 6. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, FF, 2010, vol. 6, No 6, p. 165-173. ISSN 1803-408X. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Zu deutschen ,Es-Konstruktionen´ und ihren tschechischen Äquivalenten (German Contructions with es and their Czech Counterparts). In Kratochvílová, Iva - Wolf, Norbert Richard (Hg.): Kompendium Korpuslinguistik: Eine Bestandsaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive. 1st ed. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010. p. 265 - 274. Germanistische Bibliothek 38. ISBN 978-3-8253-5793-1. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s es a jejich české protějšky (German contructions with es and their Czech counterparts). In Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/Ústav Českého národního korpusu, 2010. p. 190-203, 13 pp. Studie z korpusové lingvistiky 12. ISBN 978-80-7422-058-6. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Das Pronomen es, seine Referenten und seine Entsprechungen im Tschechischen (The German Pronoun es, its Referents and Ekvivalents in Czech). In Linguistik und Übersetzung in Kouvola. Beiträge zu Sprache und Sprachen 7. Vorträge der 17. Jahrestagung der GESUS, Hrsg. Irmeli Helin. 1st ed. Helsinky: University of Helsinki, 2009. p. 115-133. ISBN 978-952-10-5248-4. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des einfachen Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen und Ergänzungsmaterialien (Introduction to the Syntax of simple sentence. Theorie with Excercises und Supplementary Materials). první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 68 pp. ISBN 978-80-210-4889-8. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Zum Pronomen es und seinen Äquivalenten im Tschechischen (The Pronoun es and its Czech Equivalents). In Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. první. Brno: Academicus, 2009. p. 307-317. Germanistische Linguistik in Tschechien 1. ISBN 978-80-87192-05-4. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Kopusbasierte linguistische Studien (German and Czech in Comparison. Corpus-Based Studies). první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 122 pp. Deutsch und Tschechisch im Vergleich I. ISBN 978-80-210-5068-6. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Konstruktionen mit dem deutschen Platzhalter es und ihre tschechischen Entsprechungen (Constructions with the German es in the function "Platzhalter" und their Czech equivalents). In Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 90 - 104. Deutsch und Tschechisch im Vergleich I. ISBN 978-80-210-5068-6. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Hat das expletive es Entsprechungen im Tschechischen? (Does the German expletive es have any equivalents in Czech?). In Sprache: Deutsch. Opava: Slezská univezita v Opavě, 2008. p. 51-60. ISBN 978-80-7248-463-8. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Die Konstruktionen mit es, ihre Funktionen und Entsprechungen im Tschechischen (The German Constructions with es, their Functions and Equivalents in Czech). In Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. Vorträge der 16. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen. 1st ed. Mnichov (SRN): Lincom GmbH., 2008. p. 109-119. Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. ISBN 978-3-89586-261-8. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Možnosti a meze paralelního korpusu (Abilities and Limits of Parallel Corpora). In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 103 - 108. Řada cizích jazyků č. 10. ISBN 978-80-210-4324-4. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Zum freien Dativ im Tschechischen und Deutschen (The Free Dativ in Czech und German). In Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. 1st ed. Mnichov: Lincom.Europa, 2007. p. 361-368. ISBN 978-3-89586-503-9. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce (Researching and Teaching German Language and Literature). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 238 pp. svazek 206, řada cizích jazyků č. 10. ISBN 978-80-210-4324-4. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. E-learning jako opora výuky německé syntaxe (E-Learning as a support of the Teaching of German Syntax). In E-learning - využitie internetových projektov pri príprave učitel´ov cudzieho jazyka. 1st ed. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007. p. 141-149. Acta philosophicae universitatis Prešoviensis 13. ISBN 978-80-8068-656-7. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Das tschechische Pronomen si, seine Funktionen und Äquivalente im Deutschen (The Czech Pronoun si, its Functions and equivalents in German). In Fundamenta linguisticae. Liguistische Treffen in Wroclaw vol. 1. Dresden: Neisse Verlag, 2007. p. 327-336. ISBN 978-3-940310-17-0. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Elektronische Korpora in Tschechien und das tschechisch-deutsche Parallelkorpus (Electronical Corpora in the Czech Republic and the Czech-German Parallel Corpus). Kettemann, Bernhard / Marko, Georg (eds.). In Planing, Gluing and Painting Corpora. 1st ed. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2006. p. 27-46. Sprache im Kontext. ISBN 3-631-55355-2. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Elektronické korpusy ve studiu německého jazyka (Electronic Corpora in German Language Studies). Ed. Martina Kášová. In E-Learning - Využitie internetových projektov pri príprave učiteľov nemeckého jazyka. 1st ed. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2006. p. 31-41. Acta Facult. Philosoph. Universitatis Prešoviensis. ISBN 80-8068-526-6. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Pragmatisch motivierte freie Dative im Tschechischen und ihre Äquivalente im Deutschen. München: Lincom Europe, 2004. 9 pp. LE 49. Beiträge zu Sprache und Sprachen 5. ISBN 3895867462. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana. Der sog. freie Dativ im Tschechischen. München: Lincom Europe, 2004. 10 pp. LE 48 Beiträge zu Sprache und Sprachen. ISBN 3895867330. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana and Tomáš KÁŇA. Paralelní korpus jako zdroj autentického jazykového materiálu pro výzkum i výuku jazyků (Parallel Corpus as an Authenic Source of Lingustic Data for Research and Language Teaching). Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2002, vol. 46, No 2, p. 43-45. ISSN 1210-0811. info

2014/12/15


Životopis: PhDr. Hana Peloušková, Ph.D. (učo 537), verze: čeština(3), změněno: 15. 12. 2014 09:01, H. Peloušková