MKH_DIS1 Diploma Thesis Seminar 1

Faculty of Economics and Administration
Spring 2014
Extent and Intensity
0/0. 12 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.
Department of Corporate Economy - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Vlasta Radová
Supplier department: Department of Corporate Economy - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
! KHDISA Diploma Thesis Seminar
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of this course, student should be able to approach writing the diploma thesis as a scientific work; The student should be able to properly conceiving the diploma thesis ; The student should be able to choosing the correct strategy and tactics of professional text writing - of managing the project of thesis. The student should be able to learn to quickly and correctly read and process information sources and keep to the rules of publishing ethics. Students will acquire knowledge of principles of professional-style writing. Last but not least the student should be able to establishing, implementing and evaluating empirical investigation and formulating recommendations that result from that investigation. At the end of this course, student should be able to demonstrating their awareness of principles of successful presentation at the defence of the thesis. The ultimate objective would be for students to be able to apply the knowledge in practice.
Syllabus (in Czech)
 • Spolupráce s vedoucím DP. SAMOSTATNÉ STUDIUM doporučené literatury– časový harmonogram studia je individuálně volitelný studentem. Volba metod analýzy předmětu řešení.V případě použití empirického šetření také upřesnění formulace hypotéz nebo výzkumných otázek, jejich operacionalizace a vytvoření nástrojů empirického výzkumu. Volba výzkumného vzorku na objektu výzkumu a posouzení jeho vypovídací schopnosti. Vyhodnocení a implementace získaných poznatků v řešení DP.
Literature
  required literature
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  recommended literature
 • Aktuální znění normy ISO 690
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
 • HAGUE, Paul N. Průzkum trhu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. 234 s. ISBN 8072269178. info
Teaching methods
lectures; self-studiing; work individual project DP;
Assessment methods (in Czech)
Záznam vedoucího diplomové práce o jeho souhlasu se připraveností diplomové práce k obhajobě. V případě souhlasu vedoucího se stavem připravenosti a dopracování DP udělení zápočtu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KHDISA.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2014/MKH_DIS1