MKH_DIS1 Diploma Thesis Seminar 1

Faculty of Economics and Administration
Spring 2016
Extent and Intensity
0/0. 12 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Klára Kašparová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS (lecturer)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Corporate Economy - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Vlasta Radová
Supplier department: Department of Corporate Economy - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
MKH_TEDP Master Thesis
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je realizace přípravy a první etapy řešení diplomové práce. Po absolvování předmětu student bude schopen • zvolit správnou strategii a taktiku psaní odborného textu, • osvojit si a aplikovat teorii a metody řešení předmětného problému, • podílet se dílčím způsobem na rozvoji těchto metod, • vyhledávat, zpracovávat a správně interpretovat potřebné faktografické informace, • realizovat a vyhodnotit empirické šetření, včetně doporučení, které z nich plyne, • postupovat v duchu publikační etiky, • osvojit si zásady odborného stylu psaného textu.
Syllabus (in Czech)
 • Semináře: 1. Smysl a cíle závěrečné práce, postup při jejím zpracování, práce s literaturou, databázemi aj. 2. Využití kvalitativních metod. 3. Zásady dotazníkového šetření. 4. Vyžití kvantitativních metod. Individuální konzultace s vedoucím práce v průběhu semestru.
Literature
  required literature
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  recommended literature
 • • KULHAVÝ, Viktor aj. Doporučení pro zpracování závěrečných prací. Interní materiál. Dostupné v elektronické podobě ve studijních materiálech předmětu
 • Aktuální znění normy ISO 690
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
Teaching methods
Individual study and consultations with the supervisor.
Assessment methods
Preparation Diploma Thesis and participation in consultations are evaluated as requirements fulfilled/not fultilled. Credits are granted at the supervisor the end of the semester after all criteria have been met.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Note related to how often the course is taught: 8 hodin přímé výuky+individuální konzultace: dle pokynů vedoucího závěrečné práce.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2016/MKH_DIS1