MIIN0433c Intensive Nursing Care in Internal Medicine III - practise

Faculty of Medicine
Spring 2014
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Marie Dvořáková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Marie Dvořáková, Ph.D.
Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Timetable
Wed 26. 2. to Wed 2. 4. Wed 10:00–11:40 F01B1/313
Prerequisites (in Czech)
MIIN0332p INC in Internal Medicine II-le && MIIN0332c INC in Internal medicine II-p.
Student bude schopen definovat základní ošetřovatelskou péči o hematoonkologicky nemocné. Získá informace o specifických požadavcích na ošetřovatelskou péči, především v oblastipéže o žilní katetry, prevence infekce a dalších komplikací, které se vyskytují v souvislostis protinádorovou léčbou. Získá praktické zkušenosti s manipulací s portovým systémem. Teoretické znalosti získané v předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech III. student bude schopen aplikovat prakticky, připo skytování ošetřovatelské péče.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
 student definuje princip, indikace a komplikace s pojené s autologní transplantací;
 student definuje princip, indikace a komplikace spojené s alogenní transplantací;
 student se orientuje v problematice organizačního zajištění transplantačního programu krvetvorných buněk;
 student demonstruje vědomosti z oblasti etického pohledu na transplantační program;
 student definuje základní pravidla manipulace s cytotoxickými látkami;
 student klasifikuje rizikové faktory související s aplikací cytotoxických látek;
 student zdůvodní adekvátní postup při paravenózním úniku cytotoxických látek;
 student zdůvodní požadavky na manipulaci s cytotoxickými látkami;
 student definuje základní požadavky na péči o periferní žilní katetry u hematoonkologicky nemocných;
 student definuje základní požadavky na péči o centrální žilní katetry u hematoonkologicky nemocných;
 student definuje základní požadavky na péči o žilní porty;
 student má praktickou zkušenost s nápichem do žilního portu;
 student definuje základní požadavky na ošetřovatelskou péči o hematoonkologicky nemocné;
 student zdůvodní specifika péče v oblasti reverzní izolace a v prostorách Aseptické jednotky;
 student klasifikuje rizikové faktory léčby s konsekvencí na ošetřovatelskou péči;
Syllabus (in Czech)
  • -Specifika ošetřovatelské péče: role sestry při aplikaci cytostatik, příprava, aplikace, paravenózní únik
  • -Role sestry v péči o žilní přístupy: periferní žilní vstupy,centrální žilní vstupy,žilní porty, praktický nácvik
  • -Role sestry v prevenci infekčních komplikací: bariérová ošetřovatelská péče, reverzní izolace, Aseptická jednotka
  • -Další ošetřovatelské přístupy: péče o dutinu ústní, kvalita života, při výskytu NU protinádorové léčby
  • -Transplantační program: organizační zajištění transplantačního programu, role transplantační koordinátora, funkce transplantační komise
Literature
    recommended literature
  • VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ and Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 448 s. ISBN 9788024737423. info
Teaching methods
lectures, group projects, practical training at the model
Assessment methods
group project, presentation of case study
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: celkem 12.
The course is also listed under the following terms Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2014/MIIN0433c