RV2MP_3POZ Health Protection

Faculty of Education
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Radim Slaný (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Department of Physical and Health Education - Faculty of Education
Contact Person: Andrea Špačková
Supplier department: Department of Physical and Health Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of this course, student should be able to : - define Human health, its support and protection - apply informations actively - identify health endangerous factors - understand meaning of family and school for health support - enumerates main preventive programmes in the world and in Czech republic
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu student:  formuluje hlavní problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory, identifikují a charakterizují preventabilní faktory ovlivňující zdraví  informace aktivně aplikuje ve svém životě a zdůvodňuje jejich význam, aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí. - identifikuje a charakterizuje rizikové faktory ovlivňující zdraví  chápe význam rodiny a školy jako významných prvků ovlivňujících zdraví jedince a celé populace  vyjmenuje hlavní preventivní programy ve světě a v České republice, popíší jejich obsah a význam
Syllabus
 • Diseases that mostly influence chronic morbidity and mortality of the population in developed countries, incl. the Czech Republic (heart and blood diseases, malignancy), are preventable: their origin and progress is decisively influenced by people’s life-style. Despite the fact that the diseases concern people of middle and higher age, their time of origin falls within the period of childhood and adolescence. Family and school thus play a significant role in education toward health. 1. Prevention. Importance of primary and secondary prevention for the population’s health. Basic preventive programs in the world and in CZ. 2. Geographical differences in mortality and morbidity in the world and in CZ. 3. Analysis of prevention of basic health hazards. Civilian diseases – epidemiology, etiology, prevention. 4. Health support as the synthesis of education and activities producing conditions favorable to health support. 5. Parents and teachers as the most important link toward health support.
Literature
  required literature
 • www.vychovakezdravi.cz
 • www.lpr.cz
 • www.starneme-uspesne.cz
 • www.szu.cz
  recommended literature
 • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 258 stran. ISBN 9788021057630. info
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2006. 311 s. ISBN 8073670593. info
 • TUREK, Bohumil. Výživový stav populace a nutriční rizika. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2004. 32 s. ISBN 8070712430. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi :jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9. info
  not specified
 • Sexuální výchova na II. stupni základní školy. info
 • SOPKOVÁ, Monika. Digitální portfolia pro téma sexuální výchova, projekt Ovoce do škol, ochrana člověka za mimořádných událostí a další témata k Výchově ke zdraví (Digital portfolio for topisc sex education, project Fruit to school, guarding human at emergency situation and further topics for Health education). Praha: Metodický portál VÚP, 2010. ISSN 1802-4785. URL info
 • ŘÍČAN, Pavel and Pavlína JANOŠOVÁ. Jak na šikanu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 155 s. ISBN 9788024729916. info
 • KOTULÁN, Jaroslav. Epidemiologie "civilizačních" nemocí (The epidemiology of "civilization" diseases). první. Praha: FUTURA Praha, 2009. p. 12 - 16, 5 pp. ISBN 978-80-86844-53-4. info
 • SOPKOVÁ, Monika. Sexuální výchova v rodině a ve škole (Sex education in family and school). Praha: MediaDIDA s.r.o., 2009. 70 pp. Sexuální výchova – Příručka pro učitele. 1. vydání. ISBN 978-80-87000-29-8. URL URL info
 • KALVACH, Zdeněk. Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 861 s. ISBN 8024705486. info
 • MARTÍNEK, Bohumír. Ochrana člověka za mimořádných událostí: příručka pro učitele základních a středních škol. 2003. ISBN 80-86640-08-6. URL info
 • Výživa ve stáří. Edited by Bohumil Turek - Jana Dostálová. 1. vyd. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2002. 57 s. ISBN 8072710990. info
 • DONÁT, Josef and Nora DONÁTOVÁ. Důvěrně a otevřeně o sexualitě : sexuální výchova pro základní školu a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Fortuna, 1996. 95 s. : il. ISBN 80-7168-371-X. info
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Zdravá mateřská škola. 1. vyd. Praha: Portál, 1995. 141 s. ISBN 80-7178-048-0. info
 • KOTULÁN, Jaroslav, Drahoslava HRUBÁ and Vladimír BENCKO. Preventivní lékařství :učební text pro lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 285 s. ISBN 80-210-0336-7. info
 • KALVACH, Zdeněk. Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů : pro studující lékařských fakult a praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1992. 244 s. info
Teaching methods
Lectures and discussions. Simulation of the old age.Workshops.
Assessment methods
Verbal exam –teoretical knowledge.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2018/RV2MP_3POZ