PJA111 Outline of Polish Culture

Faculty of Arts
Autumn 2007
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (lecturer)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Timetable
Tue 16:40–18:15 C11bezkodu
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz vychází z předpokladu, že ke schopnosti poznat a analyzovat zákonitosti jevů a problémů dnešního Polska je nezbytné znát také jejich genezi. Cyklus přednášek a seminářů proto poskytuje vstupní informace o dějinách polského státu, národa, kultury a polského politického a společenského myšlení od středověku po současnost. Kurz podává panoramatický přehled dějin Polska od počátků státnosti a panování piastovské dynastie, přes období vlády Jagellonců, éru mnohonárodnostní šlechtické republiky, více než sto let trvající období záborů, obnovení polského státu po 1. světové válce, tragické události 2. světové války, poválečnou obnovu a nesvobodu pod diktátem komunistů a Sovětského svazu až po získání plné suverenity.
Syllabus (in Czech)
 • 1/ Piastovské Polsko: Státy Polanů a Vislanů – Stát Měška I. – Christianizace Polska – Misie biskupa Vojtěcha – Stát Boleslava Chrabrého – Vnitřní rozvoj Polska – Vláda Boleslava Křivoústého – Polská středověká kultura – Územní parcelace Polska – Příchod křižáckého řádu – Sjednocené království za panování dvou posledních Piastovců (Vladislava Lokýtka a Kazimíra Velkého) – Uhersko-polská personální unie – Královna Jadwiga na polském trůně
 • 2/ Jagellonské Polsko: Polsko-litevská personální unie – Války s křižáky – Panování Vladislava Jagellonského – Hlavní body vnitřní a vnější politiky Jagellonců v 15. století – Polsko „zlatého věku“ – Ohlas reformace – Lublinská unie a vznik mnohonárodnostní šlechtické republiky – Renesanční kultura v Polsku
 • 3/ Polsko v období volených králů: Mezi Jagellonci a Vazovci – Vazovci na polském trůně – 17. století jako století válek (se Švédskem, Tureckem, Ruskem a Kozáky) – Švédská „potopa“ – Návrat Poláků na trůn (Wiśniowiecki a Sobieski) – Kultura polského baroka – Sarmatismus – Saská dynastie na polském trůně – Vláda Stanisława Augusta Poniatowského – Kultura stanislavovského období – První dělení polska – Čtyřletý Sejm – Druhé dělení Polska – Kościuszkovo povstání – Třetí dělení Polska a ztráta suverenity
 • 4/ Polsko pod zábory Ruska, Pruska a Rakouska: Napoleonská éra – Listopadové povstání 1831 – Tzv. Velká emigrace – Lednové povstání 1863 – Život v záborech po porážce lednového povstání – Polská otázka za 1. světové války
 • 5/ Meziválečné Polsko (II. republika): Formování a postavení nezávislého Polska – Otázka východních a západních hranic – Období parlamentních vlád – Tzv. sanační režim Józefa Piłsudského – Soumrak II. republiky – Národnostní menšiny v II. republice – Společenský a kulturní život v meziválečném Polsku
 • 6/ Polsko za 2. světové války: Napadení Polska Německem a Sovětským svazem – Polsko za německé okupace – Situace na východních územích za sovětské a německé okupace – Exilová vláda – Domácí a zahraniční odbojové hnutí – Povstání ve varšavském ghettu – Varšavské povstání 1944 – Jaltská konference a její dopady
 • 7/ Polsko pod diktátem SSSR: Nástup komunistů k moci a první komunistické vlády – Směřování k systému jedné strany – Komunistická diktatura v letech 1948–1956 – Období tzv. tání – Gomułkova éra (1956–1970) – Vláda Edwarda Gierka (1971–1980) – Volba kardinála Karola Wojtyły papežem –Vznik Solidarity a události let 1980/81 – Výjimečný stav v Polsku – Úpadek "lidového" Polska – Jednání u kulatého stolu a červnové volby 1989 – Lech Wałęsa prezidentem – Poláci za hranicemi státu a národnostní menšiny v PLR v letech 1945–1989 – Kultura za časů PLR
 • 8/ Obnovení plné suverenity a klíčové události období po roce 1990: První svobodné volby – Vlády podporované Solidaritou (1991–1993) – Vláda koalice SDL–PSL (1993–1997) – Návrat pravice k moci (1997–2001) – Levice opět na scéně (2001–2005) – Vítězství PiS ve volbách a vláda koalice za účasti populisticky a nacionalisticky laděných stran – Kulturní život devadesátých let a počátku nového tisíciletí
Literature
 • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
 • ROSZKOWSKI, Wojciech. Historia Polski : 1914-1997. Wyd. 6. rozsz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 476 s. ISBN 8301126841. info
 • PACZKOWSKI, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939-1989. Translated by Petruška Šustrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 381 s. ISBN 8020007377. info
 • VITOŇ, Jan. Úvod do dějin a kultury Polska. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1995. 153 s. ISBN 80-7066-988-8. info
 • WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Translated by Jaroslav Valenta. Vydání 1. Praha: Academia, 1998. 301 stran. ISBN 8020006575. info
 • WANDYCZ, Piotr S. The price of freedom : a history of East Central Europe from the Middle Ages to the present. 2nd ed. New York :.: Routledge, 2001. xvii, 335. ISBN 0415254914. info
 • WANDYCZ, Piotr S. The lands of partitionedPoland : 1795-1918. 4rd print. Seattle: University of Washington Press, 1996. xvii, 431. ISBN 0295953586. info
 • SUCHODOLSKI, Bogdan. Dzieje kultury polskiej. Warszawa: Interpress, 1986. ISBN 83-223-1856-1. info
 • BOGUCKA, Maria. Dzieje kultury polskiej do 1918 roku. Wrocław: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1987. 435 s. ISBN 8304023032. info
 • MACŮREK, Josef. Dějiny polského národa. V Praze: Melantrich, 1948. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Polsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 228 s. ISBN 8072771299. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Za naši a vaši svobodu : století polských povstání (1794-1864). Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 391 s. ISBN 8072036688. info
 • MACŮREK, Josef. Češi a Poláci v minulosti. 1. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 434 s., [4. info
 • Dějiny Polska. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1975. 570 s. : i. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet posluchači získají za odpovídající docházku (max. 3 absence) a po absolvování závěrečného testu s úspěšností alespoň 65 %.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2007/PJA111