CJQ022 Czech Literature of the 19th Century /Seminar

Faculty of Arts
Spring 2012
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Zuzana Muchová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
CJQ036 Cz. Lit. of the 19th Century/S
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Seminars are devoted to the analyses of well-known Czech literary works in the second half of 19th century in comparasion with other Czech and foreign literary works, contemporary and from other periods. Students make use of their knowledge, especially in literary theory and cultural history. The aim of the course is to interpret well-known Czech literary works from the second part of 19th century in the context of general cultural questions.
Syllabus
  • Seminars are devoted mainly to the analyses of the following authors' works: Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolina Světlá, Jakub Arbes, Jaroslav Vrchlický, Svatopuk Čech, Julius Zeyer, J. V. Sládek, Alois Jirásek, Zikmund Winter, Karel Václav Rais, Tereza Nováková.
Literature
  • BRABEC, Jiří [literární histori. Dějiny české literatury. 3, Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Edited by Miloš Pohorský. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. info
  • NOVÁK, Jan Václav and Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
  • HAMAN, Aleš. Trvání v proměně : česká literatura devatenáctého století. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2007. 370 s. ISBN 9788086078717. info
  • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
  • JEŘÁBEK, Dušan. Česká literatura od konce národního obrození do roku 1918. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 95 s. ISBN 8021007028. info
  • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
  • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. 1 [Zeman, 1989]. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. info
Teaching methods
Seminars, 1½ hours per week; a reading of the disscus topic, a short oral presentation of reports, a written summary of the reports; a collective interpretation, class discussion.
Assessment methods
Lectures, reading. Active class participation and an essay. The exam will verify the knowledge of the development of the Czech literature in19th century and will show if students are able to interpret the most important texts.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2012/CJQ022