Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Základy oceánografie

Oceánografie se jako vědní disciplína objevila ve druhé polovině 19. století, v době, kdy se fyzičtí geografové začali zabývat rozložením vodstva na Zemi, fyzikálními a chemickými vlastnostmi moří a oceánů, jejich interakcí s atmosférou a dynamikou s níž formují morfologii mořského pobřeží. Její historické počátky ovšem sahají už do poloviny 17. století, kdy byly poprvé publikovány informace o převládajících mořských proudech, tolik potřebných pro velké námořní plavby. V užším pojetí zahrnuje oceánografie fyzickou geografii moří, v širším pojetí se k ní přidává také mořská biologie, geologie a geofyzika. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je oceánografie mezioborová věda, do které přispívá řada dílčích oborů (obr. 12.1).

Oceánografie jako mezioborová věda
Obr. 12.1 Oceánografie jako mezioborová věda
(zdroj: Thurman, Trujillo, 2005)

Na základě naznačené mezioborové integrace lze identifikovat následující obory oceánografie:

 1. fyzická oceánografie

  studuje fyzikální vlastnosti mořské vody, její pohyb (vlnění, dmutí, mořské proudy) a interakci oceán – atmosféra,

 2. chemická oceánografie

  zabývá se chemickým složení mořské vody,

 3. mořská biologie

  studuje různé formy mořského života a vztahy mezi organismy,

 4. mořská geologie a geofyzika

  zkoumá podstatu vzniku moří a oceánů v návaznosti na strukturu oceánského dna, analyzuje sedimenty na mořském dně atd.,

 5. aplikovaná oceánografie

  využívá teoretických znalostí k hospodářskému využití (identifikace ložisek nerostných surovin a jejich těžba, vymezení rybolovných oblastí, logistika námořní dopravy aj.).

Části světového oceánu

Na základě rozhodnutí Mezinárodní hydrografické organizace z roku 2000 přibyl k původním čtyřem oceánům (Tichý, Atlantský, Indický a Severní ledový oceán) ještě pátý oceán. Jižní (ledový) oceán se rozkládá okolo Antarktidy a je vymezen hranicí antarktické oceánské konvergence, kdy se chladné vody oceánu noří pod teplejší vody sousedících oceánů (obr. 12.2).

Vymezení světových oceánů
Obr. 12.2 Vymezení světových oceánů
(zdroj: Thurman, Trujillo, 2005)

V systému světového oceánu lze identifikovat jeho následující části:

 1. oceány

  se s výjimkou Jižního ledového oceánu rozprostírají mezi kontinenty, mají hluboké pánve s hloubkami přes 4000 až 6000 m, samostatný systém proudů a dmutí (přílivů a odlivů), vlastní vodní masy s typickým rozložením teplot a salinity a vlastní systém mořských sedimentů,
 2. moře

  jsou části oceánů vnikající do pevniny nebo oddělené od oceánu řetězem ostrovů
  • okrajová moře
   jsou oddělena souší od oceánu nedoko­nale (poloostrovem či řetězcem ostrovů), s oceány jsou široce a volně spojena a jejich proudový systém je součástí oceánského proudového systému, teplota a salinita vod se příliš neliší od teploty a salinity oceánu.,
  • vnitřní moře
   jsou téměř úplně obklopena souší a s oceánem jsou spojena jen průlivy, mají samostatný proudový systém, jejich teplota se odvíjí a salinita závisí na množství ústících vodních toků,
   • středozemní moře jsou příkladem vnitřních moří, která se vyskytují mezi dvěma pevninami (Středozemní a Karibské moře, Rudé moře aj.),
 3. zálivy (rozsáhlejší) a zátoky

  jsou menší části oceánu nebo moře vnikající do pevniny, některé zálivy však mají všechny vlastnosti okrajových moří (např. Biskajský, Guinejský, Aljašský záliv) nebo naopak moře spíše vlastnosti zálivů (Bílé, Azovské moře),
 4. průliv

  je zúženou část moře nebo oceánu mezi pevninami nebo mezi souší a ostrovy (př. Bosporský, Davisův, Mosambický průliv).Shrnutí a literatura

Klíčové pojmy

brakická voda

Ekmanova spirála

Ekmanův posun

haloklina

karbonátová kompenz. hladina

moře

mořská poušť

nucené vlny

oceán

oceánská běžná voda

pásová cirkulace

proudový koloběh

průliv

pyknoklina

refrakce vln

rovníkový protiproud

rovníkový proud

salinita

sestupné proudy

stojaté vlny

střední, hlubin. a spodní voda

termohalinní cirkulace

termoklina

tsunami

vlnění

vnitřní vlny

volné vlny

východní okrajový proud

výstupné proudy

záliv

západně zesílený proud

západní okrajový proud

 

Kontrolní otázky a úkoly k tématu

 1. Které faktory a jak ovlivňují geografické rozložení salinity v jednotlivých mořích a oceánech?
 2. Vysvětlete, co dokazuje nepřímou závislost změny teploty a salinity s hloubkou?
 3. Jak se odlišují podmínky způsobující povrchové a hlubinné proudění?
 4. Jaké jsou principy termohalinní cirkulace v oceánech?
 5. Které aspekty se podílejí na vzniku jednotlivých druhů mořského vlnění?
 6. Jak se na otevřeném oceánu mění výška mořské hladiny?
 7. Identifikujte základní charakter povrchového proudění ve světových oceánech.
 8. Jaké jsou rozdíly v povrchovém proudění mezi západními a východními částmi oceánů?
 9. Čím se projevuje propojení povrchového a hlubinného proudění?
 10. Jaký je rozdíl mezi dynamikou vodních mas severní a jižní polokoule?

Seznam literatury a zdrojů informací

 • DE BLIJ, H., J., MULLER, P., WILLIAMS, R. Physical geography. New York: Oxford university Press, 2004. 702 s.
 • HERBER, V. Geografie světového oceánu (online), <http://www.herber.webz.cz/www_ocean/index.html> [cit. 20. 11. 2012]
 • CHÁBERA, S., KÖSSL, R. Základy fyzické geografie (přehled hydrogeografie). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1999. 159 s.
 • JANSKÝ, B. Geografie moří a oceánů. Praha: Karolinum, 1992.
 • KUKAL, Z. a kol. Základy oceánografie. Praha: Academia, 1990.
 • NETOPIL, R. a kol. Fyzická geografie, 1. vydání. Praha: SPN, 1984. 272 s.
 • STRAHLER, A., STRAHLER, A. Introducing Physical Geography. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2006. 684 s.
 • THURMAN, H. V., TRUJILLO, A. P. Oceánografie. Praha: COMPUTER PRESS, 2005. 474 s.
 • TRIZNA, M. Klimageografia a hydrogeografia, 1. vydání. Bratislava: Geografika, 2004. 154 s.
RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. |
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041