Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Genotoxicita a karcinogeneze

Vznik a rozvoj nádorů (karcinogeneze, kancerogeneze, tumorigeneze) je složitý proces podmíněný genetickými faktory, které se uplatňují v interakci s faktory vnějšího prostředí. U některých typů nádorů hraje roli dědičná složka (dědičné mutace specifických genů), ale rozvoj většiny nejčastěji se vyskytujících nádorů ovlivňuje ve velké míře životní styl a faktory vnějšího prostředí.

Následující kapitoly textu doplněného obrázky vycházejí z aktuálních vědeckých poznatků a poskytují základní znalosti o buněčných a molekulárních mechanizmech karcinogeneze. Popisují vznik a úlohu mutací, které mění strukturu a funkce specifických genů tzv. (proto)onkogenů a nádorově supresorových genů i úlohu telomer při tzv. imortalizaci buněk. K tzv. genotoxickým mechanizmům se pak přiřazují mechanizmy epigenetické a negenotoxické, které jsou odpovědné za změny exprese genů. V důsledku součinnosti těchto faktorů jsou pak ovlivňovány různé signály a signální dráhy, které regulují základní buněčné procesy jako je reparace DNA, buněčný cyklus, buněčné dělení, diferenciace i buněčná smrt. Tyto změny pak modulují odpověď buněk na fyziologické podněty i působení látek z vnějšího prostředí.

Důležitou úlohu v rozvoji nádorů hrají rovněž změny komunikace jak mezi buňkami tak i s mimobuněčnou matrix ve tkáni. Ty se pak podílejí na porušení homeostázy a na vzniku metastáz, s nimiž souvisí i proces angiogeneze. Mechanizmy rozvoje nádorů a podíl specifických faktorů je popsán na konkrétních příkladech onemocnění jako jsou nádory krvetvorné tkáně či tlustého střeva a rekta.

faktorů životního prostředí je pozornost věnována zejména výživě a v ní pak lipidovým složkám. Jsou popsány detailní dosud známé mechanizmy působení esenciálních nenasycených mastných kyselin a jejich metabolitů i předpokládané účinky podporující či tlumící rozvoj nádorů. Pozornost je věnována rovněž možnostem prevence nádorů, diagnostickým metodámterapii s ohledem na různé mechanizmy působení specifických chemopreventivních látek a protinádorových léčiv včetně vzniku rezistence nádorových buněk k terapii.

Informace obsažené v publikaci nejsou zdaleka vyčerpávající a nemohou pokrýt velkou komplexnost dané problematiky. To předpokládá jejich další doplňování samostudiem rozšiřujícím znalosti v daných tématech. K tomu přispívá přehled doporučené literatury včetně přehledových článků.


Ke stažení

Autorka publikace


prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Genotoxicita a karcinogeneze

Multimediální elektronický výukový materiál

Hofmanová, Jiřina

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2013

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2012–2013

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2013 Masarykova univerzita

prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. |
ÚEB Biol, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012–2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041