CzechIS MU Login

Nabídka placených předmětů na Ekonomicko-správní fakultě

pro semestr jaro 2021 v akademickém roce 2020/2021

Termín výuky: od 1. 3. 2021 do 23. 5. 2021

Předměty lze zakoupit: od 1. 1. 2021 do 25. 2. 2021.

Zakoupené předměty si, prosím, do svého studia neregistrujte. Zápis předmětů se děje automaticky a registrací automatický proces zápisu narušíte.

Předměty vyučované v rámci bakalářského studia

Podniková ekonomika a management

Předměty z tohoto studia Vám přiblíží fungování podniku z ekonomického a manažerského hlediska. Vyberte si sami, čím začít:

• Porozumíte účetním výkazům a uvidíte věci v souvislostech.

• Naučíte se, jak sbírat a vyhodnocovat statistická data, interpretovat statistiky a provádět nejrůznější analýzy, nebo projektovat systémy řízení za použití počítačové techniky a ekonomicko-matematických metod.

• Zjistíte, jak nejlépe namíchat marketingový mix a jak zacílit propagaci.

• Předměty zaměřené na veřejnou správu, instituce a právo jsou užitečné k pochopení podnikání v českém i evropském kontextu nebo pokud si potřebujete být jistí v organizačně-právních postupech při zřizování, rozdělování či slučování podniků a společností.


Finance

Dneska investuje kde kdo, ne každý ale ví, co dělá. Zajímáte-li se o finance, tento program je přesně pro Vás.

• Zorientujete se a pochopíte fungování finančních trhů, obchodování a investování.

• Můžete se stát expertem na správu domácích financí, budete umět vést osobní a rodinné účetnictví na PC, pochopíte základy daní a zjistíte, kde ušetřit.

• Připravíte se na kariéru v obchodě s cennými papíry, bankovnictví a pojišťovnictví, pochopíte obchodní právo a mezinárodní finance.

• Naučíte se řídit firemní finance, pochopíte finanční účetnictví, budete schopni interpretovat statistiky, nalézat příčiny, vysvětlovat souvislosti a předvídat důsledky.


Regionální rozvoj a cestovní ruch

Současná situace sice cestování příliš nepřeje, Vy se ale můžete naučit využít příležitostí v rámci regionu nebo se připravit na dobu, kdy bude svět zase v pořádku. Studium předmětů regionálního rozvoje a cestovního ruchu nabízí zajímavé přednášky spolu s praktickým cvičením.

• Rozšíříte si základní makroekonomické pojetí cestovního ruchu, jeho geografické a společenské diferenciace a rovněž praktické dovednosti v oblasti managementu a marketingu v cestovním ruchu.

• Po absolvování tohoto studia můžete nalézt široké praktické uplatnění jak v podnikatelské činnosti v oblasti cestovního ruchu, tak v managementu regionální i lokální veřejné správy.

• Naučíte se řešit složité projekty a osvojíte si základní metodické postupy s významným akcentem na prostorové aspekty rozhodování na různých hierarchických úrovních.

• Budete také připraveni na komunikaci s odborníky jiných profesí tak, aby rozhodování, jehož se budete účastnit, mělo komplexní charakter.


Veřejná ekonomika a správa

Studium je určeno nejen pro zájemce o práci ve veřejné správě (u obecních a krajských úřadů, ministerstev a institucí těmito úřady zřizovanými), ale i pro každého, kdo chce porozumět vztahům mezi soukromým a státním sektorem, ať již později najde uplatnění v soukromém, veřejném či neziskovém sektoru.

• Budete se orientovat v ekonomice, veřejné správě, byznysu i sociální oblasti. A to vše s mezinárodními přesahy.

• Rozvinete svou schopnost kritického myšlení, vylepšíte své analytické a argumentační dovednosti. Naučíte se rozlišit podstatné od nepodstatného.

• Zorientujete se v systému veřejných financí a správy, a to jak na straně veřejných příjmů (daňový systém, správa daní a poplatků), tak i na straně vynakládání veřejných výdajů do nejrůznějších sfér.

• Součástí tohoto programu je také problematika a management nestátního neziskového sektoru, tzv. non-profit studies.


Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

K tomu, aby dobře fungoval veřejný sektor, je nezbytné, aby efektivně a racionálně působily i nestátní neziskové organizace. Pokud v těchto organizacích již působíte, přicházíte s nimi do styku nebo se o jejich činnost zajímáte, je studium právě pro Vás!

• Najdete další možnosti seberealizace a chcete přispět ke zkvalitnění občanské společnosti.

• Rozvinete svou schopnost kritického myšlení, vylepšíte své analytické a argumentační dovednosti. Naučíte se rozlišit podstatné od nepodstatného.

• Po absolvování se uplatníte v managementu neziskových organizací na pozicích ředitelů, fundraiserů, odborníků na public relations a komunikaci, projektových manažerů či ekonomů.

• Také můžete své znalosti neziskového sektoru uplatnit v institucích veřejné správy nebo ve finančním světě, při rozhodování o podpoře neziskových organizací nebo o spolupráci s nimi na zajišťování veřejně prospěšných projektů.

Předměty vyučované v rámci navazujícího studia

Podniková ekonomika a management

V tomto studiu najdete předměty zaměřené na ekonomiku a řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých funkcí: produkční, personální, vědecko-technické, obchodní a ekonomicko-finanční.

• Blíže pochopíte věcné, ekonomické, organizační, informační a řídící stránky procesů, které v podniku probíhají a vzájemných souvislostí mezi nimi.

• Získáte dovednosti potřebné pro výkonnou i řídící činnost.

• Můžete si vybrat předměty zaměřené na výrobní nebo obchodní podniky.


Finance

Studium financí Vás připraví pro výkon řídících funkcí v sektoru peněžnictví (bankovnictví, pojišťovnictví, finanční investování, finanční trhy), firemních financích a finančním účetnictví a daních.

• Naučíte se orientovat na finančních trzích, porozumíte strukturovaným finančním investičním produktům a teorii portfolia, pochopíte fungování burzovních systémů.

• Získáte hluboké znalosti z oblasti peněžních soustav, bankovnictví, bankovního managementu, účetnictví bank a pojišťoven, pojišťovnictví a pojistného trhu.

• Proniknete do tajů firemních financí, finanční analýzy a plánu, smluvních vztahů v peněžnictví, auditingu, přímých a nepřímých daní.


Veřejná ekonomika a správa

Studium je zaměřeno na široké spektrum činností, které Vám dodají takové znalosti a dovednosti, které z Vás udělají flexibilního člověka připraveného na změny.

• Zjistíte, jak se uplatnit na manažerských pozicích v institucích jako jsou obecní a krajské úřady, státní ministerstva, vládní agentury, městské firmy, evropské instituce.

• Chcete-li být ekonomem s přidanou hodnotou skvělé orientace v prostředí veřejné správy a veřejných financí.

• Otevřete si dveře k dalším možnostem seberealizace v oblasti neziskových organizací nebo public relations.


Regionální rozvoj

Při studiu Regionálního rozvoje zahrnete do svého uvažování kromě běžných ekonomických argumentů i prostorové ekonomické souvislosti.

• Můžete si vybrat z předmětů ze dvou specializací, kterými jsou Projektový management a Cestovní ruch.

• Budete umět připravit projektové návrhy a získávat finanční zdroje z národních nebo evropských zdrojů na různé rozvojové projekty – např. dopravní, podnikatelské, environmentální nebo cestovního ruchu.

• Chcete pracovat v organizacích, např. ministerstvech či rozvojových agenturách, kde se rozhoduje o přidělení finančních prostředků konkrétním projektům