POLn4001 Kvantitativní přístupy v politologii

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kratochvíl (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–15:40 PC25
Předpoklady
! POL593 Kvantitativní přístupy v pol. && ! NOW ( POL593 Kvantitativní přístupy v pol. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět v návaznosti na znalosti z bakalářského studia rozvíjí vědomosti a praktické dovednosti spojené s kvantitativním přístupem v politických vědách. V jeho rámci se studující seznámí s jednotlivými nástroji a technikami statistické analýzy, které budou moci využít v dalším studiu i ve vlastním výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět základním statistickým operacím a realizovat svůj vlastní kvantitativní výzkum. Naučí se pracovat se statistickým softwarem SPSS a provádět v něm operace spojené s úpravou a analýzou dat (kontingenční tabulky, korelace, regresní analýza).
Osnova
  • 1. Úvod, základní vlastnosti kvantitativních metod, terminologie. 2. Úvod do SPSS 3. a 4. Práce s daty - popisná statistika 5. a 6. Kontingenční tabulky 7. Korelace 8. a 9. Lineární regrese 10. a 11. Logistická regrese
Literatura
  • Political science research methods. Edited by Janet Buttolph Johnson - H. T. Reynolds. 7th ed. Los Angeles: CQ Press, 2012. xxxi, 646. ISBN 9781608716890. info
  • PALLANT, Julie. SPSS survival manual : a step by step guide to data analysis using SPSS. 4th ed. Maidenhead: Open University Press, 2010. xiv, 345. ISBN 9780335242399. info
  • FIELD, Andy P. Discovering statistics using SPSS : (and sex, drugs and rock 'n' roll). 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2009. xxxiii, 82. ISBN 9781847879073. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 695 s. ISBN 9788073674823. info
  • SOUKUP, Petr a Ladislav RABUŠIC. Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd, statistické významnosti. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 2, s. 379-395. ISSN 0038-0288. info
  • MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Materiál pro kurs Statistická analýza dat : (jak pracovat s daty a zadávat výpočty v SPSS). V Brně: Soukromý tisk Masarykovy univerzity, 2001. 93 s. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Průběžné přípravy a test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/POLn4001