SC2MP_DPV Didaktika přírodních věd

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
Mgr. Ivana Medková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Studenti si předmět zapisují až poté co absolvovali dva semestry oborové didaktiky na jedné z přírodovědných kateder (např. Didaktiku přírodopisu 1 a 2 na Katedře biologie).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit rozdíl mezi integrovanou tematickou výukou a projektovou výukou;
ve spolupráci se spolužáky navrhnout integrovanou výuku na dané téma;
zpracovat přípravu pro ITV na dané téma;
ve spolupráci se spolužáky realizovat ITV na ZŠ;
reflektovat realizaci ITV na ZŠ;
prezentovat výsledky realizace návrhu ITV ostatním skupinám;
Výstupy z učení
Na konci výuky předmětu bude student schopen: • transformovat vybrané přírodovědné obsahy do učiva s využitím adekvátních výukových metod, forem a prostředků • identifikovat problémové oblasti učiva o přírodě, je si vědom návaznosti v rámci předmětu napříč ročníky, ale také mezipředmětových vztahů • vhodnými diagnostickými nástroji ověřit prekoncepty, znalosti a dovednosti žáků, výsledky těchto zjištění zohlednit ve své výuce • kriticky posoudit a vhodně využít dostupné didaktické prostředky (učebnice, pracovní listy, texty, obrazy, …) pro výuku témat o přírodě a do výuky vybírat nebo připravovat takové • didaktické prostředky, které jsou oborově i didaktické správné - pro vysvětlení problémových pojmů, jevů a procesů volit vhodné příklady a algoheuristické postupy • ve své výuce dodržovat didaktické principy, především pak princip regionální a fenologický
Osnova
  • 1. Seznámení s organizací předmětu 2. Prezentace realizací z minulých let 3. Představení témat pro realizaci ITV 4. Burza nápadů 5. Zpracování návrhů ITV 6. Hospitace na výuce přírodovědných předmětů na vybraných ZŠ 7. Realizace ITV na ZŠ 8. Prezentace a reflexe ITV
Literatura
    doporučená literatura
  • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka v teorii a praxi. In Projektová výuka ve školství. první. Kunovice: Evropský polytechnický institut Kunovice, 2011. s. 155-177. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-226-1. info
  • HERR, Norman. The sourcebook for teachnig science. San Francisco: John Wiley / Jossey-Bass Publishers, 2007. 584 s. ISBN 978-0-7879-7298-1. info
  • Gradace profesní dráhy učitele přírodovědných předmětů : projekt sekce přírodních věd Pedagogické fakulty MU v Brně : studijní texty. Brno: Paido, 1996. 230 s. ISBN 8085931214. info
Výukové metody
Forma výuky: projektová; integrovaná tématická výuka Metody výuky: vysvětlování, rozhovor - vyvozovací, brainstroming, práce s literaturou, pozorování, pokus, diskuze, hospitace.
Metody hodnocení
metody k ověření výstupů učení: - vytvoření návrhu integrované tematické výuky na ZŠ - prezentace výsledků realizace ITV na ZŠ - zpracování námětů na ITV do podoby přípravy (seminární práce).
Závěrečné hodnocení: - aktivní účast na seminářích (tolerována je 1 absence: 2 vyučovací hodiny) - aktivní podíl na realizaci celodenní ITV (6 vyučovacích hodin) na základní škole - odevzdání portfolia, které bude obsahovat: 1) písemnou přípravu na ITV, 2) zpracované metodické listy k jednotlivým tématům, 3) prezentaci z realizace (fotodokumentace, upravený audiovizuální záznam, ppt), 4) vyplněné hodnotící archy.
Informace učitele
Volitelný předmět, pro jeho otevření je třeba aspoň 8 studentů učitelství některého z přírodovědných oborů. Předmět je možné absolvovat až po úspěšném splnění dvou semestrů oborové didaktiky na některé z přírodovědných kateder. Studenti by již měli být seznámeni s výukovými strategiemi, specifiky použití jednotlivých metod výuky a náležitostmi přípravy na hodinu. Výuka probíhá zpravidla ve čtyřech paralelních seminárních skupinách pod vedením didaktiků jednotlivých přírodovědných oborů (biologie, chemie, fyzika a geografie) a to ve stejný den a čas. První a poslední seminář je pro studenty všech seminárních skupin společný. Aby mohlo dojít ke společnému uvažování studentů o integraci tématu, je třeba, aby v každé seminární skupině byl zastoupen aspoň jeden student učitelství přírodopisu, chemie, fyziky a zeměpisu. Z tohoto důvodu proběhne finální rozdělení studentů do seminárních skupin až na prvním semináři. Přítomnost studentů všech přírodovědných kombinací v každé seminární skupině je pro zpracování návrhu a jeho následnou realizaci na vybrané ZŠ nezbytné. V průběhu semestru se seminární skupiny zúčastní "Burzy nápadů" a hospitace na ZŠ, na které budou svůj návrh ITV realizovat. Návrh ITV zpracovávají studenti jednotlivých seminárních skupin samostatně pod vedením oborového didaktika. Po realizaci celodenní ITV všech seminárních skupin proběhne poslední společný seminář "Konference", na kterém budou prezentovány a reflektovány přístupy jednotlivých seminárních skupin k realizaci ITV. Společného semináře se účastní také zástupci ZŠ, na kterých byla výuka realizována (ředitelé, učitelé).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.