BKJ_JSJ1 Jazyk 1 Španělština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 16 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
FORMA ( K )
Jazykové znalosti španělštiny odpovídající úrovni B2 dle Evropského společného jazykového rámce. Conocimiento de espanol a nivel de B2/MECR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Los objetivos: aprendizaje del espanol comercial. Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si odborného obchodního a ekonomického jazyka
- prohloubení znalosti obecného jazyka
- schopnost porozumět odbornému textu
- zvládnutí různých forem obchodní komunikace
Výstupy z učení
Studenti by měli dosáhnout úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Nivel B2 (MCER)
Osnova
 • Temas seleccionados de los manuales: "Expertos" a "Empresa Siglo XXI":
 • Incorporación en una empresa (anuncios de trabajo, carta de solicitud de empleo, ofertas y descripciones de empleo);
 • Reunión de equipo (reuniones de trabajo, las negociaciones, algunos consejos para negociar con espanoles, la negociación colectiva);
 • Los traslados laborales internacionales (la movilidad de los ejecutivos);
 • El comercio internacional (economía de América Latina y Espana, escribir un informe sobre un sector de la economía, el comercio exterior de Espana, los grandes acuerdos internacionales de comercio e integración en el continente americano);
 • Montar un negocio (el plan de empresa y e una ONG),
 • El carácter emprendedor, el perfil del emprendedor espanol;
 • Cuestiones de finanzas - gasto y administración de dinero, el gasto en los hogares espanolas, comparación de los salarios medios en la Unión Europea;
 • Las monedas de la América Latina, las alternativas al dólar;
 • Inversiones éticas, el IBEX 35;
 • Administración del tiempo personal y laboral, la jornada de trabajo en diferentes países, la conciliación laboral y la igualdad;
 • La producción y la fabricación, la cuestión de la productividad en Espana, los países latinoamericanos líderes en producción;
 • El proceso de fabricación (objetivos en la gestión de la producción, problemas en la gestión y sus consecuencias, una nueva filosofía empresarial;
 • Los tipos de sociedades;
 • Crear una empresa;
 • Publicidad y marketing;
 • El mundo laboral;
 • Los componentes del comercio;
 • La banca.
 • Gramática: pronombres, los tiempos del pasado, estilo indirecto y correlación de los tiempos en indicativo y subjuntivo, imperativos, subjuntivo (presente,préterito perfecto, imperfecto), expresar opiniones, construcciones pasivas e impersonales, expresar condiciones, usos del subjuntivo para dar consejos, usos del subjuntivo con expresiones temporales de futuro,frases de relativo con subjuntivo, perífrasis verbales, oraciones finales, frases condicionales referidas al presente y al futuro.
Literatura
  povinná literatura
 • TANO, MARCELO. Expertos:Curso avanzado de espanol orientado al mundo del trabajo. Libro de alumno. Barcelona: Difusión, 2011. ISBN 978-84-8443-586-0. info
 • TANO, MARCELO. Expertos:Curso avanzado de espanol orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios. 2010. ISBN 978-84-8443-587-7. info
  doporučená literatura
 • JIMENO, María José a Aurora PALACIOS. Profesionales de los negocios. Madrid: enCLAVE ELE, 2022. ISBN 978-84-16108-79-4. info
 • MACÍKOVÁ, OLGA a MLÝNKOVÁ, LUDMILA. Gramática completa de la lengua espanola.Velká španělská gramatika. první. Brno: C Press, 2010. ISBN 978-80-251-2293-8. info
 • IRIARTE ROMERO, Emilio a Emilia NÚNEZ PÉREZ. Empresa siglo XXI. 2008. ISBN 978-84-9848-041-2. info
 • CASTRO, FRANCISCA. uso de la gramática espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 2008. ISBN 978-84-7711-134-4. info
 • CASTRO, Francisca. USO de la gramática espaňola - avanzado. 12. vyd. Edelsa, 2006. ISBN 84-7711-135-9. info
 • MACÍKOVÁ, Olga a Ludmila MLÝNKOVÁ. Español comercial. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 342 s. ISBN 8025106527. info
 • MACÍKOVÁ, Olga, Vlasta HLAVIČKOVÁ a Věra ŠPÍGLOVÁ. Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 426 s. ISBN 80-7238-261-6. info
Výukové metody
Student se připravuje formou samostudia za pomocí interaktivní osnovy. Část materiálů je k dipsozici v pdf formátu ve složce studijních materiálů.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části + průběžné úkoly definované v Interaktivní osnově předmětu
- 60% úspěšnost v písemné části zkoušky je podmínkou pro připuštění k ústní části
- požaduje se alespoň 60% úspěšnost u ústní zkoušky, která spočívá v diskusi na některé z odborných témat.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. používání nedovolených pomůcek, taháků, komunikačních prostředků, focení testů mobilními telefony, domlouvání se s jinými studenty během zkoušky), přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Vyučovací jazyk
Španělština
Informace učitele
Část studijního materiálu bude k dispozici ve studijních materiálech v PdF souboru. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.