MKJ_JSJ2 Jazyk 2 Španělština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! MKJ_JAZ2 Jazyk II )
Střední pokročilá znalost obecné španělštiny (B1).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si odborného obchodního a ekonomického jazyka
- prohloubení znalosti obecného jazyka
- schopnost porozumět odbornému textu
- zvládnutí méně náročných forem obchodní korespondence
Výstupy z učení
Studenti by měli dosáhnout úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Osnova
 • Témata z učebnice "Socios 2":
 • Compañeros de trabajo (características, relaciones personales, describir las funciones de una empresa, conversaciones con candidatos-entrevista de trabajo, descripciones de empleados, escribir un correo electrónico);
 • De viaje (conversación sobre viajes, sobre el destino de un viaje de incentivos, el uso de los medios de transporte en las ciudades);
 • Productos de ayer y de hoy (productos e inventos, publirreportajes sobre la historia de una empresa, anuncio publicitaroo, carta de reclamación y carta de disculpa);
 • Normas en la empresa (los elementos de una oficina, cultura corporativa, reglamentos de seguridad, ambiente laboral, motivación de los trabajadores);
 • Dinero (gestiones bancarias, petición de una hipoteca, formulario de solicitud de una tarjeta, consejos para pedir un crédito, circular, extracto bancario, nota interna de una empresa, publicidad de entidades bancarias);
 • Salones y ferias (carta de confirmación de asistencia a una feria, carteles informativos, informes internos, notas);
 • Internet (páginas wen, internet en los negocios);
 • Correspondencia comercial (negociaciones comerciales, confirmación telefónica de los datos de unos clientes y realización de pedidos);
 • Estrategias de publicidad (cuñas de radio, entrevista sobre campañas publicitarias, campañas de intriga, carteles publicitarios, acta de una reunión, entrevista sobre una campaña);
 • Seguros (recados telefónicos, folleto de promoción, contrato de seguro);
 • Presentaciones y conferencias (visita guiada a una empresa, notas para una exposición oral, informe sobre un proyecto, consejos y sugerencias para presentaciones.
 • Gramática: expresar acciones pasadas (los tiempos del pasado), verbos serxestar, expresar opinión, preposiciones por x para, condicional, expresar gustos y sentimientos, ir x venir, perífrasis verbales, pronombres personales, y de objeto directo e indirecto, imperativos, expresar impersonalidad, expresar obligación, expresar prohibición, presente de subjuntivo, futuro, cuando + presente de subjuntivo, expresar necesidad o conveniencia, expresar posibilidad, antes de/después de, acabar de + inf., estilo indirecto - correlación de los tiempos, faltar/sobrar, conectores del discurso, expresar finalidad, expresar deseos e intenciones, senalar el inicio de una actividad, comparar, expresar hipótesis y probabilidad, ofrecer una opinión, reaccionar ante opiniones ajenas, transmitir palabras de otros, comparar cantidades proporcionales, frases relativas, qué/cuáles, hablar de cantidades indeterminadas de personas, infinitivo pasado.
Literatura
  povinná literatura
 • MARTÍNEZ, LOLA, Sabater, María Luisa. Socios 2. Curso de espanol orientado al mundo de trabajo. Libro de alumno. Barcelona: Difusión, 2009. ISBN 978-84-8443-418-4. info
 • CORPAS, JAIME, Martínez, Lola a SABATER, MARÍA LLUISA. Socios 2. Curso de espanol orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios. Barcelona: Difusión, 2008. ISBN 978-84-9848-141-9. info
  doporučená literatura
 • MACÍKOVÁ, OLGA a MLÝNKOVÁ, LUDMILA. Gramática completa de la lengua espanola.Velká španělská gramatika. první. Brno: C Press, 2010. ISBN 978-80-251-2293-8. info
 • CASTRO, FRANCISCA. uso de la gramática espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 2008. ISBN 978-84-7711-134-4. info
 • MACÍKOVÁ, Olga, Vlasta HLAVIČKOVÁ a Věra ŠPÍGLOVÁ. Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 426 s. ISBN 80-7238-261-6. info
 • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština pro samouky :klíč, slovník. 1. vyd. Praha: LEDA, 1994. 119 s. ISBN 80-901664-9-0. info
  neurčeno
 • KRÁLOVÁ, Jana, Milada KRBCOVÁ, Alena DEKANOVÁ a Pablo CHACÓN GIL. Fiesta. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2000. 219 s. ISBN 80-7238-085-0. info
 • KRÁLOVÁ, Jana. Fiesta : španělština pro střední a jazykové školy. 1 [audiokazeta]. Plzeň: Fraus, 2000. 1 magnetof. info
Výukové metody
Student se připravuje formou samostudia.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části a z průběžných úkolů
- 60% úspěšnost v písemné části zkoušky je podmínkou pro připuštění k ústní části
- požaduje se alespoň 60% úspěšnost u ústní zkoušky, která spočívá v diskusi na některé z odborných témat.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. používání nedovolených pomůcek, taháků, komunikačních prostředků, focení testů mobilními telefony, domlouvání se s jinými studenty během zkoušky), přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Vyučovací jazyk
Španělština
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.