BPF_OSFI Osobní finance

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 8 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:50 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPF_OSFI/01: Čt 10:00–11:50 P304, kromě Čt 4. 4., G. Oškrdalová
BPF_OSFI/02: Čt 14:00–15:50 P104, kromě Čt 4. 4., G. Oškrdalová
BPF_OSFI/03: Čt 8:00–9:50 P403, kromě Čt 4. 4., G. Oškrdalová
BPF_OSFI/04: Čt 16:00–17:50 P102, kromě Čt 4. 4., G. Oškrdalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 138/150, pouze zareg.: 3/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Osobní finance je pojat jako první seznámení studentů s osobními a rodinnými financemi. V úvodní části se předmět věnuje základním kategoriím osobních a rodinných financí, tj. osobním a rodinným příjmům, výdajům, majetku a zdrojům jeho financování, jakož i základním výkazům osobních a rodinných financí. Na tuto část pak navazuje problematika osobních a rodinných cílů a jejich plánování. Následující bloky jsou zaměřeny na spoření, investování, finanční zajištění na stáří a na riziko a zajištění proti němu. Stranou nezůstane ani problematika půjček a úvěrů či bydlení.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen: - vymezit osobní a rodinné finance, - charakterizovat jednotlivé typy půjček, způsoby spoření, investování a řízení rizika, pojistné produkty, - popsat finanční plánování a jeho etapy, - porovnat vlastnické, družstevní a nájemní bydlení, - představit důchodový systém v České republice.
Osnova
 • 1. Úvod do osobních a rodinných financí 2. Osobní a rodinné cíle a osobní a rodinné finanční plánování 3. Riziko a zajištění proti němu, pojištění 4. Spoření 5. Investování 6. Finanční zajištění na stáří 7. Půjčky a úvěry 8. Bydlení.
Literatura
  povinná literatura
 • Osobní finance 4. aktualizované vydání - řízení financí pro každého. Edited by Petr Syrový - Tomáš Tyl. 1. elektronické vydání. Grada. 1 online. ISBN 9788027131235. 2021. URL info
 • MÁLEK, Petr, Gabriela OŠKRDALOVÁ a Petr VALOUCH. Osobní finance. 1. vyd. Brno: ESF MU, Brno. 203 s. Osobní finance, 1. ISBN 978-80-210-5157-7. 2010. info
  doporučená literatura
 • Zákon o spotřebitelském úvěru : komentář. Edited by Jan Slanina - Luboš Jemelka - Pavel Vetešník - Lucie Wachtlová - J. Vydání první. V Praze: C.H. Beck. xvii, 882. ISBN 9788074006456. 2017. info
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 950 stran. ISBN 9788075982124. 2019. info
 • KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 7. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada. 272 s. ISBN 9788024750644. 2013. URL info
 • SMRČKA, Luboš. Rodinné finance : ekonomická krize a krach optimismu. 1. vyd. Praha: C.H.Beck. xxii, 538. ISBN 9788074001994. 2010. info
 • Personal finance. Edited by George S. Callaghan - Ian Fribbance - Martin Higginson. 1st ed. Chichester: Wiley. x, 461. ISBN 9780470028551. 2007. info
Výukové metody
přednáška, semináře - zpracování domácích úkolů, diskuze, řešení příkladů a modelových situací, kontrolní testy
Metody hodnocení
Průběžné testy v seminářích se budou psát v 6. a 11. týdnu semestru (tj. 28.3.2024 a 2.5.2024). Zpracování a odevzdání domácích úkolů. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je: - získání alespoň 60 % bodů z testů; - min. 4 z 6 domácích úkolů hodnoceno "splněno"; - docházka na cvičení, tolerovány jsou maximálně tři neúčasti na cvičeních za semestr. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Možnost získat bonusové body ke zkoušce v průběhu semestru. Studenti, kteří jsou na studijním pobytu v zahraničí, kontaktují na začátku semestru vyučující a po dohodě vypracují zadané úkoly a odevzdají je ve stanoveném termínu. Po návratu ze studijního pobytu kontaktují vyučující a dohodnou se na termínu průběžných testů a zkoušky. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPF_OSFI