BPM_MATE Matematika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Liška, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Luboš Bauer, CSc. (cvičící)
Ing. Matouš Cabalka (cvičící)
Bc. Barbora Halaštová (cvičící)
Mgr. Bc. Martin Chvátal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lukáš Kokrda (cvičící)
Mgr. Lukáš Másilko (cvičící)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Vít Mikulík, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Sedláková (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Liška, Ph.D.
Oddělení aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta (50,00 %), Oddělení aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta (50,00 %)
Rozvrh
St 10:00–11:50 P102, St 10:00–11:50 P101, kromě St 3. 4., kromě
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPM_MATE/T01: Pá 23. 2. až Pá 31. 5. Pá 8:00–10:30 KOM 118, L. Másilko, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
BPM_MATE/01: Čt 12:00–13:50 P102, kromě Čt 4. 4., M. Matulová
BPM_MATE/03: Čt 14:00–15:50 S310, kromě Čt 4. 4., V. Mikulík
BPM_MATE/04: Čt 16:00–17:50 S310, kromě Čt 4. 4., V. Mikulík
BPM_MATE/05: St 16:00–17:50 P103, kromě St 3. 4., M. Chvátal
BPM_MATE/06: St 14:00–15:50 P304, kromě St 3. 4., L. Másilko
BPM_MATE/08: St 14:00–15:50 P303, kromě St 3. 4., M. Cabalka
BPM_MATE/09: Čt 18:00–19:50 S310, kromě Čt 4. 4., L. Bauer
BPM_MATE/11: Čt 16:00–17:50 P103, kromě Čt 4. 4., M. Chvátal
BPM_MATE/12: St 16:00–17:50 P303, kromě St 3. 4., E. Sedláková
BPM_MATE/13: St 12:00–13:50 P302a, kromě St 3. 4., L. Másilko
BPM_MATE/14: Pá 8:00–9:50 P304, kromě Pá 5. 4., L. Kokrda
BPM_MATE/15: Pá 10:00–11:50 P304, kromě Pá 5. 4., L. Kokrda
BPM_MATE/18: Čt 18:00–19:50 P103, kromě Čt 4. 4., M. Chvátal
BPM_MATE/19: St 18:00–19:50 P103, kromě St 3. 4., M. Chvátal
BPM_MATE/20: Čt 14:00–15:50 P302a, kromě Čt 4. 4., L. Kokrda
BPM_MATE/23: Čt 8:00–9:50 P303, kromě Čt 4. 4., M. Chvátal
BPM_MATE/25: Čt 16:00–17:50 P302a, kromě Čt 4. 4., L. Kokrda
BPM_MATE/26: Čt 18:00–19:50 P302a, kromě Čt 4. 4., L. Kokrda
BPM_MATE/27: Čt 14:00–15:50 P102, kromě Čt 4. 4., B. Halaštová
BPM_MATE/30: St 18:00–19:50 P303, kromě St 3. 4., E. Sedláková
Předpoklady
( BPM_VTMA Vstupní test do matematiky )
Znalost některých části středoškolské matematiky (např. úpravy výrazů, řešení rovnic, funkce).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pochopení matematických nástrojů, které se používají k popisu, modelování a řešení reálných problémů v různých dynamických systémech (firmy, trhy apod.). Osvojení si matematických znalostí nezbytných pro aplikace v odborných předmětech a pro samostatné získávání poznatků studiem odborné literatury.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti
- spolehlivě zvládat jednoduché operace a výpočty.
- rozumět základním matematickým konceptům a jejich využití v ekonomii a příbuzných vědách
- schopni aplikovat potřebné postupy k řešení praktických problémů v reálných situacích.
- mít přehled o tom, jak lze matematický aparát využít v ekonomické, obchodní, manažerské a finanční oblasti.
Osnova
 • Číselné posloupnosti a řady:
 • -Pojem posloupnosti a její limity, nekonečná řada.
 • -Příklady posloupností a řad (geometrická, aritmetická,..) a jejich použití.
 • Diferenciální počet:
 • -Funkce jedné proměnné a její vlastnosti.
 • -Limita a derivace.
 • -Aplikace derivací, optimalizace.
 • -Funkce více proměnných a parciální derivace.
 • Integrální počet funkcí jedné proměnné
 • -Primitivní funkce a metody jejího nalezení.
 • -Riemannův integrál a jeho využití.
 • Lineární algebra
 • -Vektory, matice a jejich základní vlastnosti.
 • -Determinanty, vlastní čísla a jejich aplikace.
 • -Soustavy lineárních rovnic a jejich využití.
Literatura
  povinná literatura
 • SYDSÆTER, Knut, Peter J. HAMMOND, Arne STRØM a Andrés M. CARVAJAL. Essential mathematics for economic analysis. 6th edition. Harlow: Pearson. ISBN 1-292-35928-5. 2021. info
  doporučená literatura
 • BAUER, Luboš, Hana LIPOVSKÁ, Miloslav MIKULÍK a Vít MIKULÍK. Matematika v ekonomii a ekonomice. první vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 352 s. ISBN 978-80-247-4419-3. 2015. info
 • DOŠLÁ, Zuzana a Petr LIŠKA. Matematika pro nematematické obory : s aplikacemi v přírodních a technických vědách. 1. vyd. Praha: Grada. 304 s. ISBN 9788024753225. 2014. URL info
Výukové metody
Standardní přednáška doplněná praktickým cvičením zaměřeným k naučení potřebných početní dovedností.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Pro připuštění ke zkoušce je třeba dosáhnout alespoň 50% bodů na každou ze dvou vnitrosemestrálních písemek. Zkouška je písemná. Je třeba získat alespoň 50% bodů z celkového počtu bodů písemky.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
V případě výjezdu na Erasmus musí student splnit všechny stanovené podmínky s výjimkou účasti na seminářích. Doporučuje se během výjezdu absolvovat nějaký ekvivalentní kurz na zahraniční univerzitě.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPM_MATE