BPM_MATE Matematika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Luboš Bauer, CSc. (cvičící)
Ing. Matouš Cabalka (cvičící)
Mgr. Lenka Franců (cvičící)
Mgr. Bc. Martin Chvátal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Janoušková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lukáš Kokrda (cvičící)
Mgr. Lukáš Másilko (cvičící)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Nováková (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Sedláková (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
( BPM_VTMA Vstupní test do matematiky )
Znalost středoškolské matematiky v rozsahu předmětu CŽV Matematika 0, CPM_MAT0, tj. :
1. Základní poznatky z logiky a teorie množin
2. Číselné obory
3. Základní poznatky z algebry - polynomy
4. Úprava algebraických výrazů
5. Funkce, základní pojmy
6. Přehled elementárních funkcí
7. Rovnice a nerovnice (Lineární, kvadratické, lomené)
8. Rovnice a nerovnice (s absolutní hodnotou, s odmocninou, s parametrem)
9. Rovnice a nerovnice (exponenciální, logaritmické, goniometrické)
10. Základy analytické geometrie
Znalosti je nutno prokázat absolvováním vstupního testu BPM_VTMA
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní nástroje nezbytné pro kvantitavní analýzu v navazujících (Statistika 1, 2) i odborných předmětech (Mikroekonomie 1, Makroekonomie 1,...).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti
- spolehlivě zvládat rutinní operace a výpočty.
- rozumět základním matematickým konceptům
- kompetentní aplikovat potřebné postupy k řešení praktických problémů v reálných situacích.
- mít přehled o tom, jak lze matematický aparát využít v ekonomické, obchodní, manažerské a finanční oblasti.
Osnova
 • Přednášky:
 • 1. Základní pojmy, posloupnosti, řady, funkce
 • 2. Limita funkce jedné proměnné
 • 3. Derivace
 • 4. Použití derivací
 • 5. Optimalizace funkce jedné proměnné
 • 6. Funkce dvou proměnných
 • 7. Neurčitý integrál
 • 8. Určitý integrál
 • 9. Matice
 • 10. Determinant a inverzní matice
 • 11. Soustavy lineárních rovnic
 • 12. Lineární nezávislost
 • Semináře
 • 1. Posloupnosti, řady, sumy
 • 2. Funkce a limity
 • 3. Derivace
 • 4. Aplikace derivací: L'H pravidlo, výpočet elasticity
 • 5. Aplikace derivací: diferenciál, Taylorův polynom
 • 6. Extrémy funkce, monotónnost a konvexita
 • 7. Funkce dvou proměnných
 • 8. Neurčitý integrál
 • 9. Určitý integrál
 • 10. Matice a determinant
 • 11. Systémy lineárních rovnic
 • 12. Inverzní matice
Literatura
  povinná literatura
 • SYDSÆTER, Knut, Peter J. HAMMOND, Arne STRØM a Andrés CARVAJAL. Essential mathematics for economic analysis. Fifth edition. Harlow: Pearson, 2016. xvi, 807. ISBN 9781292074610. info
  doporučená literatura
 • BAUER, Luboš, Hana LIPOVSKÁ, Miloslav MIKULÍK a Vít MIKULÍK. Matematika v ekonomii a ekonomice. první vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 352 s. ISBN 978-80-247-4419-3. info
 • SIMON, Carl P. a Lawrence BLUME. Mathematics for economists. 1st ed. New York: W.W. Norton, 1994. xxiv, 930. ISBN 0393957330. info
 • HOY, Michael. Mathematics for economics. 3rd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2011. xiv, 959. ISBN 9780262516228. info
Výukové metody
Předmět má přednášky a semináře 2/2. Účast na seminářích je povinná.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, hodnocení se odvozuje z celkového bodového zisku získaného:
- v závěrečném a v průběžných písemných testech (80%)
- za aktivní práci ve cvičení a domácí přípravu - autokorekční cvičení (20%)
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.