BPP_ZAPR Základy práva

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Pšenko (cvičící)
JUDr. Zdeněk Jiří Skupin, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Vítková (cvičící)
Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
Oddělení právního vzdělávání – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení právního vzdělávání – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět navazuje na znalosti získané předcházejícím studiem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření teoretických a praktických znalostí základů práva. Studenti se v tomto kurzu naučí chápat právo jako komplexní systém, který určuje právní rámec pro fungování ekonomického systému. To jim vytvoří potřebný základ pro pochopení dalších předmětů bakalářského studia.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
- Popsat současný systém práva v ČR a jeho rozdíly s mezinárodním právem, resp. právem EU.
- Vysvětlit základní principy a instituty práva a jejich využívání při aplikaci práva.
- Vyhledávat právní informace, pracovat s nimi.
- Identifikovat jednotlivá právní odvětví a rozumět rozdílům mezi nimi.
- Chápat rozdíl mezi soukromým a veřejným právem a z toho vyplývající odlišnosti.
Osnova
 • 1. Úvod do práva. Pojem, význam, členění. Základní pojmy, instituty. Právo a jiné normativní systémy. Úvod do vyhledávání práva, právní informace.
 • 2. Systém a struktura práva. Členění práva. Vnitrostátní, mezinárodní právo, právo EU. Pozitivní a přirozené právo. Veřejné a soukromé právo. Hmotné a procesní právo. Další členění. Právní odvětví. Rozdíly. Tvorba práva. Právotvorné subjekty, adresáti právních norem.
 • 3. Prameny práva. Pojem, význam, druhy. Právní normy. Platnost. Účinnost. Pojem, význam, druhy. Struktura právní normy. Členění právních norem. Aplikace. Interpretace.
 • 4. Veřejné právo. Základní pojmy, instituty, zásady, principy. Systém. Státní moc. Veřejná správa. Soudní systém. Konstitutivní a deklaratorní rozhodnutí. Právní moc a vykonatelnost. Uplatňování veřejných subjektivních práv.
 • 5. Soukromé právo. Základní pojmy, instituty, zásady/principy.
 • 6. Systém. NOZ. Rekodifikace soukromého práva. Uplatňování soukromých subjektivních práv.
 • 7. Právní skutečnosti, právní jednání. Význam, pojem, druhy. Dobrá víra. Péče řádného hospodáře. Promlčení, prekluze. Odpovědnost.
 • 8. Věc v právním smyslu. Pojem, význam. Druhy. Věcná práva. Vlastnické právo. Držba. Evidence věcí. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Katastr nemovitostí. Vyvlastnění.
 • 9. Osoby v právním slova smyslu. Fyzické osoby. Právnické osoby. Stát. Správní orgány. Veřejná správa. Registr osob. Registr obyvatel. Registr práv a povinností. Portály veřejné správy. Jednání osob.
 • 10. Podnikání. Pojem, význam, právní souvislosti. Podnikání fyzických a právnických osob. Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík. Insolvenční rejstřík. Daňové souvislosti. Fúze, akvizice atp.
 • 11. Správa majetku. Pojem, význam. Soukromý majetek. Veřejný majetek. Formy správy majetku (NOZ, ZOK, atp.). Registr smluv. Veřejné zakázky. Soudní a jiná ochrana.
 • 12. Závazkové vztahy. Význam, pojem, druhy. Vznik, změna a zánik závazkových vztahů. Typy smluv. Kupní smlouva.
Literatura
  povinná literatura
 • Foltas, T. Studijní texty „Základy práva“. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - Obecná část. 2. vydání. 2. vydání. Praha: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2020, 88 s. ISBN 978-80-88248-02-6. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva : zvláštní část. Druhé, rozšířené vydán. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2020, 128 stran. ISBN 9788088248033. info
  doporučená literatura
 • ŠEDOVÁ, Jindřiška, Petra DVOŘÁKOVÁ a Filip HAMPL. Základy práva. Studijní podklad pro seminární výuku (elektronická verze). 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 82 s. ISBN 978-80-210-9634-9. info
 • SPIRIT, Michal. Základy práva pro neprávníky : po rekodifikaci soukromého práva. 4. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 294 stran. ISBN 9788073805517. info
 • JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplně. Praha: C.H. Beck, 2016, xxxii, 542. ISBN 9788074006111. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek (1x za 14 dní) a navazujících seminářů (1x týdně). V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata, která jsou dále rozebírána a diskutována na seminářích. Jako hlavní pomůcka je využíván právní systém ASPI, ve kterém se studenti naučí orientovat a používat ho k vyhledávání právních informací. Součástí seminářů je řešení vzorových příkladů právě s pomocí systému ASPI, kdy se studenti nejprve snaží sami nalézt řešení, následně je postup i výsledek vysvětlen vyučujícím.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou s využitím Odpovědníku v IS; zkouška se koná ve VT učebně v prostorách ESF.
Pro přistoupení k závěrečné zkoušce je student povinen splnit povinnou docházku (max. 3 absence v semestru) a získat min. 6 bodů za aktivitu v průběhu seminářů.
Studenti s ISP nebo na stáži místo docházky na semináře dostávají v pravidelných intervalech příklady ke splnění. Za jejich zpracování mohou získat body (jako alternativu bodů za aktivitu).
Pro ukončení předmětu musí studenti získat ze zkoušky celkem minimálně 60 bodů (max. 100 bodů). Při dosažení minima 60 bodů se do výsledného hodnocení započítávají i body získané za aktivní účast na cvičeních v průběhu semestru (min. 6 bodů).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PPZAPR.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/BPP_ZAPR