MPH_STMG Strategický management

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:50 P106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_STMG/01: St 8:00–9:50 S310, L. Blažek, P. Marciánová, P. Pirožek, V. Záthurecký
MPH_STMG/02: St 10:00–11:50 P103, L. Blažek, P. Marciánová, P. Pirožek, V. Záthurecký
MPH_STMG/03: Po 16:00–17:50 S306, L. Blažek, P. Marciánová, P. Pirožek, V. Záthurecký
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Strategický management navazuje na předmět Management, resp. předměty Základy managementu (a podobné předměty), vyučovaný v bakalářském stupni studia. Cílem předmětu je hlubší pochopení strategického rozvoje podniku v širokých souvislostech trendů společenského, politického, ekonomického a technického vývoje, a to zejména trendů souvisejících s vývojem znalostní, multikulturální a informační společnosti.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měl být student schopen zejména:
• pochopit a vysvětlit vývojové trendy prostředí podniků;
• analyzovat typické jevy současné praxe podnikového managementu;
• na bázi her s pozitivním součtem pochopit podstatu vztahů podniku ke svým stakeholderům, tj. vlastníkům, zaměstnancům, odběratelům, dodavatelům, věřitelům a státu;
• identifikovat, pochopit a aplikovat základní přístupy a metody v oblasti strategického managementu;
• formulovat variantní strategie rozvoje podniku;
• s využitím metod rozhodování za podmínek rizika vybrat a implementovat optimální variantu strategie rozvoje podniku.
Osnova
 • 1) Vývojové trendy společnosti: příležitosti a hrozby.
 • 2) Postavení podniku na prahu postindustriální civilizace.
 • 3) Čtvrtá průmyslová revoluce.
 • 4) Poslání podniku. Shareholderské a stakeholderské pojetí.
 • 5) Podnik jako střet zájmů stakeholderů.
 • 6) Řízení vztahu podniku k jednotlivým stakeholderům.
 • 7) Strategická analýza obecného prostředí.
 • 8) Strategická analýza konkurenčního prostředí na jednotlivých trzích podniku.
 • 9) Strategická analýza vnitřního prostředí podniku.
 • 10) Využití strategické analýzy pro tvorbu strategie podniku. Typologie strategií.
 • 11) Implementace strategie.
 • 12) Řízení strategické změny.
Literatura
  povinná literatura
 • TYLL, Ladislav. Podniková strategie. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2014. xviii, 275. ISBN 9788074005077. info
  doporučená literatura
 • ROTHAERMEL, Frank, T. a Nancy MCDONOUGH. Strategic Management: Concepts 4th Edition. 4th ed. : McGraw-Hill Education, 2018. 592 s. ISBN 978-1-259-92762-1. info
 • FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Stanislav HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování : teorie a praxe. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 381 stran. ISBN 9788024739854. info
 • FREEMAN, R. Edward. Stakeholder theory: the state of the art. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 362 s. ISBN 978-0-521-13793-5. info
 • ČÁSTEK, Ondřej. Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 242 s. ISBN 978-80-210-5411-0. Koupit v online knihkupectví Munipress info
 • PORTER, Michael E. Konkurenční strategie : metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Translated by Karel Kvapil. [1. vyd.]. Praha: Victoria Publishing, 1994. 403 s. ISBN 8085605112. info
  neurčeno
 • HANZELKOVÁ, Alena. Business strategie : krok za krokem. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xv, 159. ISBN 9788074004551. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, v rámci kterých se konzultují a diskutují probíraná témata a případové studie a jejich řešení. Těžiště spočívá ve zpracování týmové seminární práce a její obhajobě.
Metody hodnocení
Předpokladem ukončení předmětu je složení zkoušky. Zkouška je ústní s přípravou. V rámci zkoušky student odpovídá na dvě otázky. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je zpracování, prezentace a obhajoba týmové seminární práce a absolvování dalších povinností realizovaných na seminářích. Pro zajištění objektivity zkoušky v tomto předmětu platí, stejně jako pro všechny ostatní předměty toto ustanovení: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPH_STMG