PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Vladimír Vavříček, LL.M. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Rozvrh
Po 18:00–19:35 P102, Po 18:00–19:35 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PPEPEI/1: každou sudou středu 16:20–17:55 S309, D. Sehnálek
PPEPEI/10: každý lichý čtvrtek 16:20–17:55 S309, V. Vavříček
PPEPEI/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petr
PPEPEI/12: každý sudý čtvrtek 16:20–17:55 S309, V. Vavříček
PPEPEI/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petr
PPEPEI/14: každý lichý čtvrtek 18:00–19:30 S309, V. Vavříček
PPEPEI/2: každou lichou středu 16:20–17:55 S309, D. Sehnálek
PPEPEI/3: každou sudou středu 18:00–19:35 S309, D. Sehnálek
PPEPEI/4: každou lichou středu 18:00–19:35 S309, D. Sehnálek
PPEPEI/5: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petr
PPEPEI/6: každý sudý čtvrtek 18:00–19:35 S309, V. Vavříček
PPEPEI/7: každý sudý čtvrtek 14:35–16:15 P104, M. Petr
PPEPEI/8: každý lichý čtvrtek 14:35–16:15 P104, M. Petr
PPEPEI/9: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petr
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 369 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/369, pouze zareg.: 0/369, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/369
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka v tomto předmětu seznamuje se základními pojmy týkajícími se ES a EU a s postavením těchto celků jakožto základu evropské integrace. Po přehledu vývoje od počátku 50. let do současnosti je pojednáno o nadstátním pojetí a organizační struktuře ES/EU a o pravomocech vůči členským státům. Dále jsou podány základní informace o právu ES a EU z hlediska systémového. Z hlediska obsahového je věnována pozornost čtyřem základním svobodám vnitřního trhu ES.
Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanismem fungování ES/EU jakožto nadstátní entity, a to především z hlediska institucionálního a právního. Studenti tak získají orientaci v postavení ES/EU ve vztahu k členským státům, ve fungování institucí a pochopí regulativní funkci práva ES. Obsahově se seznamují jen se základními pravidly jednotného vnitřního trhu ES (ostatní pravidla jsou zahrnuta v navazujícím předmětu).
Osnova
 • 1. Úvod do evropského práva, právo vnitrostátní, mezinárodní, komunitární.
 • 2. Evropská integrace, ES, EU, princip nadstátnosti.
 • 3. Základní dokumenty ES a EU (primární právo).
 • 4. Organizační struktura ES EU (komise, rada).
 • 5. Organizační struktura ES EU (Evropský parlament, Soudní dvůr).
 • 6. Pojem a charakteristika práva ES, primární a sekundární prameny.
 • 7. Vztah práva ES a vnitrostátního práva (přímý účinek, přednost).
 • 8. Legislativní procedury v ES. Vynucování práva ES.
 • 9. Společný trh, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie, základní svobody.
 • 10. Volný pohyb zboží.
 • 11. Volný pohyb osob.
 • 12. Volný pohyb služeb a kapitálu.
 • 13. Aktuální otázky členství ČR v EU (právní problémy).
 • Tématický plán a obsahové zaměření seminářů (podle týdnů výuky):
 • 1. Úvodní seminář
 • 2. Princip nadstátnosti ve výstavbě ES, dělba kompetencí, právní povaha ES a EU (tzv. tři pilíře) 26/62 Van Gend en Loos 6/64 Costa v ENEL
 • 3. Charakteristika práva ES, právo primární a sekundární, přímý účinek a přednost v judikatuře ESD 9/70 Grad 11/70 Internationale Handelsgesellschaft
 • 4. Jednotlivé orgány ES/EU 102/81 Nordsee 283/81 C.I.L.F.I.T
 • 5. Aplikace a výklad práva ES, judikatura ESD C 6 a 9/90 Francovich C 46/93 a C 48/93 Brasserie du Pêcheur a Factortame Kontrolní test
 • 6. Volný pohyb zboží, volný pohyb osob 120/78 Cassis de Dijon 41/74 Van Duyn
 • 7. Náhradní test.
 • Přednášky a semináře probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů. Průběžný kontrolní test v 9. a 10. výukovém týdnu je povinný (viz podmínky ukončení kurzu).
 • Semináře jsou rozděleny do 6 tématických bloků.
Literatura
 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2004. 306 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-720-1478-1. info
 • Týč, Vladimír. Evropské právo. Základní dokumenty. Ostrava : Sagit, 2007. 240 s. edice ÚZ č.625. ISBN 80-720-8439-9.
 • Tichý,V. a kol. Evropské právo, 2. vyd. Beck, Praha,2004,920 s. ISBN 80-7179-113-X
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PPEPEI