BPP_EPPE Evropské právo pro ekonomy

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Rozvrh
Po 18:00–19:35 P102
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPP_EPPE/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petr, D. Sehnálek
BPP_EPPE/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petr, D. Sehnálek
Předpoklady
(! PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I ) && (! PVEPII Evropské právo pro ekonomy II ) && (! PVEPPE Evropské právo pro ekonomy ) && (! PPEPII Evropské právo pro ekonomy II )
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti teorie práva a z práva EU.
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva a BPR EUAP.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět, navazující na Evropské právo pro ekonomy I, seznamuje studenty s jednotlivými odvětvími evropského práva. Jsou to především ochrana hospodářské soutěže, subvenční právo, úprava vnějších obchodních vztahů EU, ochrana spotřebitele, pracovní právo, daňové (fiskální) právo, právo obchodních společností a právní úprava prostoru svobody, bezpečnosti a práva (soukromé právo, trestní právo, ochrana lidských práv apod.). Výklad jednotlivých právních pravidel je doplněn rozborem judikatury Evropského soudního dvora. Cílem předmětu je seznámení studentů se základními právními pravidly evropského práva v jednotlivých oblastech. Studentům se dostává vysvětlení metody právní úpravy a přehledu obsahu základních pravidel, regulujících jednotlivá odvětví evropského práva, především těch, která jsou ekonomicky zaměřena. Tím je zajištěna základní orientace v právní úpravě EU, platné v ČR, s níž se studenti budou setkávat v praxi.
Osnova
  • 1. Hospodářská soutěž - obecně, pravomoci Komise, kartelové právo 2. Hospodářská soutěž - zneužívání dominantního postavení, fúze, nekalá soutěž 3. Regulace státních podpor 4. Veřejné zakázky, právo obchodních společností 5. Daňová politika, harmonizace daní v EU 6. Vnější obchodní vztahy - obecně, právo GATT/WTO a právo ES 7. Vnější obchodní vztahy - celní unie, regulace dovozu a vývozu 8. Vnější obchodní vztahy - ochrana duševního vlastnictví (dohoda TRIPS) 9. Ochrana spotřebitele 10. Pracovní právo a sociální zabezpečení 11. Prostor svobody, bezpečnosti a práva - obchodní vztahy uvnitř EU, ochrana lidských práv. Tématický plán a obsahové zaměření seminářů (podle týdnů výuky): 1. Úvodní seminář 2. Evropské soutěžní právo kartelové dohody zneužití dominantního postavení 3. Evropské soutěžní právo spojování podniků veřejná podpora daňová diskriminace 4. Evropské soukromé právo, evropské obchodní společnosti, ochrana spotřebitele 5. Vnější obchodní vztahy EU Kontrolní test 6. Schengenská dohoda, vnitřní bezpečnost EU 7. Náhradní test Přednášky a semináře probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů. Průběžný kontrolní test v 9. a 10. výukovém týdnu je povinný (viz podmínky ukončení kurzu). Semináře jsou rozděleny do 6 tématických bloků.
Literatura
  • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006. 287 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-7201-631-8. info
  • TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. xlviii, 87. ISBN 8071794309. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuse na seminářích, samostudium.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předměty PPEPEI, PVEPII, PVEPPE nebo PPEPII.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.