MKF_UCFI Účetnictví firem

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh
Ne 28. 2. 16:20–19:30 P201, Ne 11. 4. 12:50–16:15 P201, Ne 16. 5. 16:20–19:30 P201
Předpoklady
( KFFUI Finanční účetnictví I || BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 )&&( KFFUII Finanční účetnictví II || BKF_FIU2 Finanční účetnictví 2 )&&(! KFUCFI Účetnictví firem )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem oborově volitelného kurzu jsou postupy účtování a bilancování v různých formách společností (kapitálových, osobních i smíšených). Kurz navazuje na fakultně povinné předměty Finanční účetnictví I a II a umožňuje studentům osvojit si typické účetní operace v hospodaření firem, zejména v oblasti založení jednotlivých typů obchodních společností, rozdílech v účtování v jednotlivých typech obchodních společností a účetní uzávěrky a závěrky. Na konci kurzu budou studenti schopni: - Účtovat specifické operace obchodních společností - Vypracovat účetní závěrku, vypočítat a zaúčtovat splatnou a odloženou daň - Sestavit účetní závěrku
Osnova
  • Úvod do účetnictví podnikatelů:

  • Definice podnikání v souladu s obchodním zákoníkem, charakteristika zákonů a vyhlášek, které regulují české účetnictví (zákon o účetnictví, vyhláška a České účetní standardy.

  • Obchodní společnosti: založení a vznik obchodních společností, základní kapitál, vklady a podíly společníků, povinnosti spojené s účetnictvím k datu vzniku společnosti, zrušení a zánik obchodní společnosti, zrušení s likvidací a bez likvidace, přeměny společnosti.

  • Veřejná obchodní společnost: vznik v.o.s., základní kapitál, rozdělení zisku a ztráty mezi společníky, zrušení v.o.s., vypořádání majetku v.o.s. při zrušení s likvidací, Specifika účtování ve v.o.s.

  • Komanditní společnost: vznik k.s., práva a povinnosti společníků, základní kapitál, rozdělení zisku a ztráty mezi společníky, vypořádání majetku k.s. při zrušení s likvidací, specifika účtování v k.s.

  • Společnost s ručením omezeným: vznik s.r.o., postavení společníků, statutární orgány, základní kapitál, operace s vlastním kapitálem, půjčky společníků, tichý společník, rozdělení zisku a ztráty mezi společníky, podmínky zrušení s.r.o., vypořádání majetku při likvidaci, specifika účtování s.r.o.

  • Akciová společnost: vznik a.s., postavení akcionářů, statutární orgány, základní kapitál, operace se základním kapitálem, rezervní fond, rozdělování výsledku hospodaření, zrušení a.s., specifika účtování v a.s..

  • Účetní uzávěrka: Inventarizace majetku a závazků, závěrečné operace u zásob, odpis pohledávek, tvorba opravných položek, Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů, Zaúčtování kursových rozdílů, tvorba rezerv, zaúčtování dohadných položek, sestavení daňového přiznání, zaúčtování splatné daně ze zisku, výpočet a zaúčtování odložené daně ze zisku, uzavření účetních knih. Účetní závěrka: účetní výkazy sestavované v rámci účetní závěrky, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu.

Literatura
  • HÝBLOVÁ, Eva. Účetnictví firem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 108 s. ISBN 8021041765. info
Výukové metody
Předmět je vyučován ve třech tutoriálech, v rozsahu 12 hodin
Metody hodnocení
Typ výuky: 12 hodin, 3 tutoriály. Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou účasti na zkoušce je absolvování dvou testů v průběhu semestru(minimální úspěšnost 60 %).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KFUCFI.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.