BPH_BAS1 Bakalářský seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! PHBAS Bakalářský seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by měl být student schopen přistoupit k samostatnému zpracování bakalářské práce jako odborného textu; Student bude schopen vhodně rozpracovat téma bakalářské práce a stanovit cíl BP; student bude schopen zvolit správnou strategii a taktiku psaní odborného textu. Student bude schopen rychle a správně číst a zpracovávat informační zdroje; Student bude schopen postupovat v duchu publikační etiky. Student bude mít poznatky o zásadách odborného stylu psaného textu. Student bude schopen nalézt a použít metody analýzy předmětu řešení. V neposlední řadě bude schopen založit, realizovat a vyhodnotit empirická šetření a formulovat doporučení, která z jejich šetření vyplynou.
Osnova
  • Spolupráce s vedoucím BP. SAMOSTATNÉ STUDIUM doporučené literatury– časový harmonogram studia je individuálně volitelný studentem. Volba metod analýzy předmětu řešení.V případě použití empirického šetření také upřesnění formulace hypotéz nebo výzkumných otázek, jejich operacionalizace a vytvoření nástrojů empirického výzkumu. Volba výzkumného vzorku na objektu výzkumu a posouzení jeho vypovídací schopnosti. Vyhodnocení a implementace získaných poznatků v řešení BP.
Literatura
    povinná literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • HAGUE, Paul N. Průzkum trhu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. 234 s. ISBN 8072269178. info
    doporučená literatura
  • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
Výukové metody
Samostatné studium relevantní literatury; studium podkladových materiálů z praxe,volba předmětu, objektu a metod řešení a způsobu jejich použití při řešení vzhledem k cíli BP.
Metody hodnocení
Záznam vedoucího bakalářské práce o jeho souhlasu se stavem rozpracování bakalářské práce. V případě souhlasu vedoucího se stavem rozpracování BP udělení zápočtu..
Informace učitele
Vážení studenti „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“ Any copying, keeping a record of tests or carrying the tests out, using forbidden aids including any communication devices or any other breach of objectivity of the exam is regarded as a failure to meet the obligations of the subject and as a serious breach of study regulations. As a consequence, the teacher grades the student with "F" and the dean is allowed to initiate a disciplinary action, which might lead to the termination of the studies.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínkou udělení zápočtu je prezentace tezí BP přijatá lektorem
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PHBAS.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.