BPH_BAS1 Bakalářský seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPH_BAS1/01: Po 8:00–9:50 P101, kromě Po 12. 9., kromě Po 31. 10., O. Částek, A. Klapalová, T. Ondráček, J. Procházka, P. Suchánek, A. Šafrová Drášilová, R. Škapa
Předpoklady
BPH_TEBP Teze BP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je a) naučit studenty řešit odborné a výzkumné problémy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu nebo podnikové informatiky s využitím vědeckých publikací a primárních a sekundárních dat; b) naučit studenty kriticky uvažovat o existujícím vědeckém poznání a o datech získaných s využitím různých výzkumných metod. Z krátkodobého hlediska pomáhá předmět studentům napsat kvalitní bakalářskou práci. Z dlouhodobého hlediska je připravuje na práci s novými poznatky z oboru a na řešení nových problémů na různých pozicích v podnicích, anebo ve výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- navrhnout metodu umožňující získat validní primární data užitečná pro řešení výzkumného či manažerského problému,
- zvolit vhodný vzorek umoňující dělat závěry platné pro podnik nebo pro zvolenou populaci podniků či jednotlivců,
- využít nová data i dříve publikované poznatky k řešení výzkumného a manažerského problému,
- vyhodnotit náklady a ekonomický přínos svých návrhů,
- dodržovat pravidla výzkumné a publikační etiky.
Osnova
 • Výuka probíhá paralelně dvěma způsoby. Prvním z nich je psaní bakalářské práce a konzultace s vedoucí/m práce. Druhým způsobem je samostudium opírající se o povinnou a doporučenou literaturu a literaturu týkající se tématu závěrečné práce. Třetím způsobem jsou semináře.

  Osnova témat:
  Pořadí témat v osnově odpovídá pořadí, které je doporučené pro samostudium.
  1. Úvod
  - Představení předmětu

  2. Výběr vzorku
  - Metody výběru vzorku
  - Externí validita výzkumu, jak zobecňovat výsledky

  3. Metody sběru dat
  - Jak zvolit vhodnou metodu sběru dat
  - Proč mohou být data nespolehlivá
  - Jak (ne)formulovat otázky v dotazníku a rozhovoru

  4. Etika výzkumu, etika odborné práce

  5. Analýza dat
  - Kdy je a kdy není vhodné použít statistické analýzy
  - Standardy práce se statistickými metodami v podnikové ekonomice, managementu a podnikové informatice

  6. Ekonomické vyhodnocení návrhů
  - Jak ekonomicky vyhodnotit řešení manažerského problému
  - Jak zohlednit ekonomické aspekty doporučení vyplývajících z vlastního výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • Akademické psaní - https://www.econ.muni.cz/akap/
 • • KULHAVÝ, Viktor aj. Doporučení pro zpracování závěrečných prací. Interní materiál. Dostupné v elektronické podobě ve studijních materiálech předmětu
 • SAUNDERS, Mark, Philip LEWIS a Adrian THORNHILL. Research methods for business students. Eight edition. Harlow: Pearson, 2019. xxxiii, 83. ISBN 9781292208787. info
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. Patent. Číslo: Třídící znak 01 0197. Vydavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Místo vydání: Praha. info
  doporučená literatura
 • RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 573 stran. ISBN 9788021092488. info
 • The SAGE handbook of qualitative business and management research methods : history and traditions. Edited by Catherine Cassell - Ann L. Cunliffe - Gina Grandy. Los Angeles: Sage, 2018. xxii, 597. ISBN 9781526429261. info
 • FIELD, Andy. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 5th. Sage Publishing, 2017. ISBN 978-1-5264-4578-0. URL info
 • FIELD, Andy P., Jeremy MILES a Zoë FIELD. Discovering statistics using R. First published. Los Angeles: Sage, 2012. xxxiv, 957. ISBN 9781446200452. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
 • PIMPLE, Kenneth D. Six domains of research ethics. Science and Engineering Ethics. 2002, roč. 8, č. 2, s. 191-205. ISSN 1353-3452. info
Výukové metody
Výklad (v rámci seminářů), řešení modelových problémů (v rámci seminářů), učení se činností (psaní bakalářské práce), zpětná vazba a mentoring (od vedoucího práce a při závěrečných prezentacích)
Metody hodnocení
Výstupy z předmětu jsou a) závěrečný test a b) text části závěrečné práce.
Obsahem testu jsou klíčové poznatky z jednotlivých záznamů ze seminářů dostupných přes Interaktivní osnovu. Test se píše online přes IS, má uzavřené otázky s jednou nebo více správnými odpověďmi a student může při psaní používat libovolnou literaturu a své poznámky. Pro úspěšné napsání testu je třeba získat alespoň 40 % bodů.

Předmět je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí závěrečné práce. Zápočet studentovi udělí, pokud student a) napíše závěrečný test na 40% nebo více bodů, b) předloží rozpracovanou závěrečnou práci v rozsahu domluveném s vedoucím práce na začátku semestru.
Podmínku napsání závěrečného testu je možné naradit kvalitní prezentací rozpracované závěrerečné práce na jednom ze závěrečných seminářů nebo na druhém tutoriálu (platí pouze v podzímním semestru).
Na rozsahu textu závěrečné práce, který je dostačující pro udělení zápočtu se student domluví s vedoucím práce nejpozději měsíc po začátku semestru. Takto odsouhlasené podmínky jsou pro studenta závazné. Pro získání zápočtu by měl mít student s dostatečným předstihem před koncem semestru hotovou zhruba polovinu závěrečné práce.

Pokud se student s vedoucím práce na začátku semestru nedomluví na vlastních podmínkách, musí splnit níže uvedené podmínky:
- Předložit nejpozději 2 týdny po skončení výukové části semestru kvalitní text o délce odpovídající alespoň polovině minimálního rozsahu závěrečné práce a obsahující:
a) ucelenou literární rešerši,
b) kompletní metodickou část,
c) komentovanou strukturu zbývajícího textu.

Za text mající dostatečnou kvalitu je považován text, který směřuje ke splnění schváleného zadání závěrečné práce a naplňuje alespoň uspokojivě většinu požadavků pro "Úvod a literární rešerši", "Metody" a "Formální náležitosti" dle check-listu pro závěrečné práce vyvěšeného na webu katedry (https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/katedry/kph/3915224/pozadavky_na_zaverecne_prace/03_Check-list.pdf).

Student je odpovědný za iniciování komunikace s vedoucím práce a za dodržení termínů. Vedoucí práce není povinnen studentovi připomínat termíny a vyzývat ho k dodání textu ke konzultaci. Vedoucí práce také není povinnen studentovi udělit zápočet, pokud student text práce nedodá ve stanoveném termínu nebo v požadované kvalitě. V takovém případě musí student předmět opakovat v následujícím semestru.

Student má právo získat od vedoucího zpětnou vazbu ke své práci v předmem domluvených termínech a rozsahu. Pokud vedoucí na komunikaci ze strany studenta opakovaně nereaguje, měl by student situaci včas řešit s garantem předmětu nebo s vedoucím katedry.
Informace učitele
Podrobné informace o průběhu výuky jsou uvedeny v Interaktivní osnově.
Semináře proběhnou prezenčně pro studenty registrované přes IS. Záznamy budou k dispozici v Interaktivní osnově. V případě zhoršené pandemické situace budou studenti informováni a semináře proběhnou přes MS Teams.


Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BPH_BAS1