BPH_BAS1 Bakalářský seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Klára Kašparová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Cenek, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPH_BAS1/01: Po 2. 10. 9:20–11:00 P101, Po 9. 10. 9:20–11:00 P101, Po 16. 10. 9:20–11:00 P101, Po 23. 10. 9:20–11:00 P101, O. Částek, K. Kašparová, M. Krčál, R. Škapa
Předpoklady
BPH_TEBP Teze BP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je realizace přípravy a první etapy řešení bakalářské práce. Po absolvování předmětu student bude schopen:
• zvolit správnou strategii a taktiku psaní odborného textu
• osvojit si a aplikovat teorii a metody řešení předmětného problému,
• vyhledávat, zpracovávat a správně interpretovat potřebné faktografické informace,
• realizovat a vyhodnotit empirické šetření, včetně doporučení, které z nich plyne,
• postupovat v duchu publikační etiky,
• osvojit si zásady odborného stylu psaného textu.
Osnova
 • Semináře:
  1. Smysl a cíle závěrečné práce, postup při jejím zpracování, práce s literaturou, databázemi aj.
  2. Využití kvalitativních metod.
  3. Zásady dotazníkového šetření.
  4. Využití kvantitativních metod.
  Individuální konzultace s vedoucím práce v průběhu semestru.
 • Struktura práce:
 • Úvod
 • - zasazení řešeného problému do kontextu, cíl práce, hypotézy/výzkumné otázky a shrnutí obsahu textu
 • Literární rešerše
 • - rešeršní část obsahuje komparace jednotlivých teoretických přístupů a také kritická vyjádření autora podpořená argumenty (nejde o pouhou kompilaci poslepováním informací z různých zdrojů)
 • Metodický postup práce
 • - cíl výzkumu
 • - výzkumné otázky/hypotézy
 • - výzkumný soubor
 • - metody sběru dat
 • - popis metod vyhodnocení dat
 • - omezení zvoleného postupu
 • Analýza, výsledky a návrhy/doporučení
 • - návrhy/doporučení jsou zpracovány ve variantách
 • - verifikace hypotéz/zodpovězení výzkumných otázek
 • Diskuze
 • - ekonomické zhodnocení navrhovaných opatření
 • - posouzení rizik navrhovaných opatření
 • - komparace zjištění, výsledků a návrhů s jinými studiemi
 • Závěr
 • - vyjádření ke splnění cíle a postupu řešení
 • - návrh dalšího postupu
 • V každé části práce je každé tvrzení vyargumentované. Práce neobsahuje vlastní názory autora bez opory v datech nebo nastudované literatuře (subjektivní dojmologie).
 • Zdroje
 • - v práci je použito alespoň 15/30 (BP/DP) zdrojů.
 • Většina zdrojů jsou vědecké recenzované zdroje (tj. nejde o skripta, učebnice, populární internetové zdroje). Autor(ka) využívá zahraniční vědecké recenzované zdroje. Autor(ka) v práci využívá články z akademických recenzovaných časopisů. V rešeršní části nejsou delší pasáže textu založeny pouze na jednom zdroji.
Literatura
  povinná literatura
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
 • • KULHAVÝ, Viktor aj. Doporučení pro zpracování závěrečných prací. Interní materiál. Dostupné v elektronické podobě ve studijních materiálech předmětu
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  doporučená literatura
 • • Aktuální znění normy ISO 690
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
Výukové metody
Výklad a skupinové konzultace v rámci seminářů. Samostatná práce a individuální konzultace s vedoucím závěrečné práce.
Metody hodnocení
Příprava bakalářské práce a účast na konzultacích je hodnocena splněno/nesplněno. Kredity jsou uděleny vedoucím práce na konci semestru poté, co jsou splněna všechna kriteria. Pro úspěšné ukončení předmětu musí student vedoucímu práce odevzdat minimálně 15 stran textu závěrečné práce.
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“ Any copying, keeping a record of tests or carrying the tests out, using forbidden aids including any communication devices or any other breach of objectivity of the exam is regarded as a failure to meet the obligations of the subject and as a serious breach of study regulations. As a consequence, the teacher grades the student with "F" and the dean is allowed to initiate a disciplinary action, which might lead to the termination of the studies.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.