BPH_BAS1 Bakalářský seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPH_BAS1/01: Po 18:00–19:35 P304, I. Hálek
Předpoklady
! PHBAS Bakalářský seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by měl být student schopen přistoupit ke zpracování bakalářské práce jako odborného textu; Studen bude schopen vhodně pojmout téma bakalářské prác; student bude schopen zvolit správnou strategii a taktiku psaní odborného textu – jak zpracovat projekt bakalářské práce. Student bude schopen rychle a správně číst a zpracovávat informační zdroje; Student bude schopen postupovat v duchu publikační etiky. Studenti budou mít poznatky o zásadách odborného stylu psaného textu. V neposlední řadě budou schopni založit, realizovat a vyhodnotit empirická šetření a formulovat doporučení, která z jejich šetření vyplynou; Po zakončení kurzu bude student schopen správně prezentovat bakalářskou práci při obhajobě s aspirací na širší uplatnění těchto poznatků v praxi.
Osnova
  • Tématický plán a obsahové zaměření seminářů: 1-2. semináře ÚVODNÍ INFORMATIVNÍ PŘEDNÁŠKA – průvodce studiem 3-13. semináře,NDIVIDUÁLNÍ PREZENTACE VSTUPNÍCH ČÁSTÍ PROJEKTŮ BP a rozpravy k nim. Paralelně k seminářům (tutoriálům)SAMOSTATNÉ STUDIUM doporučené literatury k jednotlivým tématům úvodní přednášky – časový harmonogram studia je individuálně volitelný studentem Student musí zpracovat POT, JAKO ÚVODNÍ ČÁST PROJEKTU BP POT bude obsahovat: Formulaci předmětu BP, formulaci cíle BP, nástin metod a postupů, kterými student hodlá k řešení přistupovat. (V případě použití empirického šetření k získání podkladů k BP také formulace hypotéz, které budou v průběhu řešení BP předmětem verifikace).
Literatura
    povinná literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • HAGUE, Paul N. Průzkum trhu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. 234 s. ISBN 8072269178. info
    doporučená literatura
  • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
Výukové metody
přednáška,diskuse ; samostatné studium relevantní literatury; zpracování individuálních projektů BP alternativně prezentace projektů BP nebo vložení do odevzdávárny IS;
Metody hodnocení
ZPRACOVANÝ A NEJPOZDĚJI K  15.1.následujícího kalendářního roku ODEVZDANÝ POT(Úvodní část projektu BP v elektronické formě vložený do odevzdávárny IS (Alternativně prezentovaný na jednom ze seminářů) LEKTOREM PŘIJATÝ POT (vyhodnocený jako úspěšně zpracovaný a využitelný pro vypracování podkladů pro bakalářskou práci.) Udělení zápočtu.lektorem.
Informace učitele
Vážení studenti „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“ Any copying, keeping a record of tests or carrying the tests out, using forbidden aids including any communication devices or any other breach of objectivity of the exam is regarded as a failure to meet the obligations of the subject and as a serious breach of study regulations. As a consequence, the teacher grades the student with "F" and the dean is allowed to initiate a disciplinary action, which might lead to the termination of the studies.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PHBAS.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.