MPE_MAE2 Makroekonomie 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2015
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (pomocník)
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 11:05–12:45 P101
Předpoklady
! PEMAII Makroekonomie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
-porozumět metodám měření makroekonomických ukazatelů (HDP, inflace a nezaměstnanosti) a umět tyto metody aplikovat na příkladech;
- odvodit nabídku a poptávku po výrobních faktorech a vysvětlit rozdělování národního důchodu;
- odvodit nabídku a poptávku po zápůjčních fondech;
- interpretovat utváření rovnováhy trhu výrobních faktorů, na trhu zboží a služeb a trhu zápůjčníchh fondů v uzavřené ekonomice;
- porozumět a vysvětlit kvantitativní teorii peněz a vztah mezi nominální úrokovou mírou a inflací (Fisherův efekt);
- odvodit poptávku po penězích a interpretovat utváření rovnováhy na trhu peněz;
- vysvětlit náklady očekávané a neočekávané inflace a náklady hyperinflace;
- vysvětlit fungování bankovního systému, včetně odvození peněžního multiplikátoru;
- odvodit model zápůjčních fondů pro malou otevřenou ekonomiku;
- určit determinanty nominálního a reálného směnného kurzu;
- odvodit model určení rovnovážného směnného kurzu a umět ho používat k analýze účinků hospodářské politiky;
- definovat jednotlivé druhy nezaměstnanost a vysvětlit jejich determinanty;
- odvodit model přirozené míry nezaměstnanosti;
- odvodit a interpretovat Solowův růstový model s růstem populace a technologickým pokrokem;
- určit stálý stav a zlaté pravidlo akumulace kapitálu v Solowově modelu;
- používat Solowův model k analýze hospodářské politiky;
- nastínit koncepty endogenních růstových modelů;
- vysvětlit rozdíly mezi neoklasickým modelem (Solow) a modely endogenního růstu;
- podat základní fakta o hospodářských cyklech;
- odvodit IS křivku z modelu Keynesiánského kříže, vypočítat multiplikátor vládních výdajů a daňový multiplikátor;
- odvodit LM křivku na základě teorie preference likvidity;
- určit rovnováhu v IS-LM modelu a odvodit křivku agregátní poptávky (AD);
- analyzovat dopady monetární a fiskální politiky na rovnováhu v IS-LM modelu a křivku AD;
- odvodit Mundell-Flemingův model (odvození IS* a LM* křivky) pro malou otevřenou ekonomiku;
- analyzovat efekty hospodářské politiky v režimu fixních a plovoucích kurzů;
- porovnat kurzové režimy, zhodnotit jejich výhody a nevýhody;
- odvodit krátkodobou agregátní nabídku (AS), nastínit základní teorie;
- analyzovat krátkodobé fluktuace v modelu AS-AD;
- popsat Phillipsovu křivku;
- vysvětlit rozdíly mezi adaptivními a racionálními očekáváními;
- analyzovat dezinflační politiku pro různá očekávání, vypočítat a interpretovat koeficient obětování;
- vysvětlit rozdíly mezi aktivní a pasivní hospodářskou politikou, definovat vnitřní a vnější zpoždění;
- posoudit výhody a nevýhody diskreční hospodářské politiky a politiky podle pravidel;
- podat přehled názorů na vládní dluh;
- poskytnout přehled teorií zabývajících se spotřebou;
- vysvětlit fungování modelu mezičasové volby při změně úrokové míry a existenci omezení na úvěr;
- vysvětlit principy hypotézy životního cyklu a hypotézy permanentního důchodu;

Student bude schopen nejen teoreticky vysvětlit výše zmíněné koncepty, ale i aplikovat je na problémy reálného světa. Cílem předmětu je také připravit studenty ke státní závěrečné zkoušce, aby dokázali, že umí ekonomicky myslet a že dovedou vyjádřit vlastní názor.
Osnova
  • 1/ Makroekonomická data 2/ Ekonomická rovnováha 3/ Peníze a inflace 4/ Otevřená ekonomika 5/ Nezaměstnanost 6/ Ekonomický růst I 7/ Ekonomický růst II 8/ ISLM model 9/ Mundell-Flemingův model 10/ Agregátní nabídka a Phillipsova křivka 11/ Monetární a fiskální politika 12/ Spotřeba
Literatura
    povinná literatura
  • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 7th ed. New York: Worth Publishers, 2010. xxxiv, 598. ISBN 9781429238120. info
  • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xiv, 424. ISBN 8071797642. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Forma závěrečné zkoušky: písemná formou testu abcd.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEMAII.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.