BKP_OPR1 Obchodní právo 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
13/0/0. tutorial 6 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (náhr. zkoušející)
Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 29. 2. 13:00–15:50 P302a, So 28. 3. 15:00–17:50 P302a
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti:
- teorie práva
- základy soukromého práva
- organizace podniku,
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva a Ekonomika organizací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními změnami v oblasti soukromého práva v důsledku přijetí nového občanského zákoníku. Pozornost bude zaměřena na systematizaci nové právní úpravy právnických osob a jejich třídění, které je právním základem pro úpravu obchodních korporací a podnikání v zákoně o obchodních korporacích. Úvodní část kurzu je věnována změnám, které přináší do soukromého práva nový občanský zákoník. Druhá část se soustředí na problematiku obecné úpravy korporací v novém občanském zákoníku, zejména právnických osob, jejich jednání, podnikání, postavení podnikatele a obchodního rejstříku. Třetí část je zaměřena na obecnou úpravu obchodních korporací podle zákona o obchodních korporacích a jejich třídění. V dalších dvou částech jsou srovnány jednotlivé typy obchodních korporací, objasňovány jsou především: právní úprava založení, vzniku a zániku obchodní korporace,právní úprava majetkových poměrů společnosti a právní postavení společníků. Šestá část je zaměřena na přeměny obchodních korporací a koncernové právo. V závěru kurzu jsou vysvětleny základní způsoby řešení úpadku obchodní korporace.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit základní právní pravidla jednotlivých forem obchodních korporací;
- analyzovat právní pravidla uplatňování vlastnických práv společníků obchodních korporací;
- orientovat se v problémech ručení společníků za závazky společnosti;
- činit odůvodněná rozhodnutí o právních nárocích věřitelů společností;
- pracovat se základními právními dokumenty soukromého práva, tak aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti podnikatelského prostředí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit základní právní pravidla jednotlivých forem obchodních korporací;
analyzovat právní pravidla uplatňování vlastnických práv společníků obchodních korporací;
orientovat se v problémech ručení společníků za závazky společnosti;
činit odůvodněná rozhodnutí o právních nárocích věřitelů společností;
pracovat se základními právními dokumenty soukromého práva, tak aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti podnikatelského prostředí.
Osnova
 • Konzultace:
 • 1.Rekodifikace soukromého práva- Nový občanský zákoník a změny soukromého práva v ČR. Integrace soukromého práva. Liberalizace a smluvní svoboda. Nové zásady soukromého práva.Nové principy výkladu soukromého práva. Kritéria pro
 • rozlišení dispozitivního a kogentního práva.
 • - Právnické osoby podle nového občanského zákoníku (vznik, zrušení, zánik, likvidace,právní osobnost, definice, veřejné rejstříky právnických osob, vznik, název, sídlo, orgány, jednání statutárních orgánů, péče řádného hospodáře a sankční ručení při jejím porušení, zrušení, zánik, likvidace, zastoupení)
 • - Typy právnických osob (korporace, fundace, ústav)
 • - Podnikání (podnikatel, obchodní firma, sídlo, zastoupení, zákaz konkurence)
 • 2. Korporátní právo – obecná úprava podle nového občanského zákoníku
 • - Vztah mezi úpravou v novém občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích o Základní ustanovení NOZ o obchodních korporacích (založení korporace, společenská smlouva, základní kapitál, vklad, nepeněžitý vklad společníka, podíl, jednání jménem společnosti, statutární orgán, většinový společník, zrušení a zánik OK)
 • - Jednání členů statutárního orgánu obchodní korporace (nové pojetí jednání za právnickou osobu v NOZ, zastupování, odpovědnost, pravidla podnikatelského úsudku, pravidla jednání s péčí řádného hospodáře)
 • - Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 • - Nová koncepce úpravy koncernového práva (podnikatelská uskupení, ovlivnění, ovládání, ovládající a ovládané osoby, jednání ve shodě, koncern)
 • - Právnická osoba členem orgánu korporace
 • 3. Obchodní korporace I.
 • - Obecná úprava obchodních korporací podle zákona o obchodních korporacích.
 • - Třídění obchodních korporací
 • 4. Obchodní korporace II.
 • Srovnání (rozdíly) v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.:
 • - předpoklady založení obchodních korporací
 • - majetkové poměry obchodních korporacích (vklad, základní kapitál, obchodní podíl, obchodní jmění a jejich funkce)
 • - nezbytné předpoklady pro založení a vznik obchodní korporace, povinné orgány a jejich pravomoc
 • - zrušení, zánik korporace, zrušení obchodní korporace s likvidací, zrušení obchodní korporace bez likvidace
 • 5. Obchodní korporace III.
 • - Srovnání (rozdíly) v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.:
 • - rizika a odpovědnost statutárních orgánů, předpoklady odpovědnosti, okolnosti vylučující odpovědnost, ručení členů statutárních orgánů, zákaz konkurence, péče řádného hospodáře, manažerská smlouva
 • - ~práva a povinnosti společníků, účast společníků na řízení společnosti, minoritní práva společníků, vypořádání společníků při zániku účasti na obchodní korporaci - ručení společníků, majetková odpovědnost obchodní korporace
 • 6. Přeměny obchodní společnosti
 • - Rozdělení společnosti
 • - Změna právní formy společnosti
 • - Fúze
 • - Koncern
 • 7. Úpadek a způsoby jeho řešení.
 • Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189.
 • Pro výuku předmětu Obchodní právo I. byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.) K samostudia, k přípravě na tutoriály i pro zpracování POTu jsou určeny studijní texty Obchodní právo I. a Korporátní právo. Věnujte prosím pozornost i studijním textům v předmětech: Základy práva a Evropské právo. V uvedených textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení problematiky kurzu Obchodní právo I. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • RUBAN, Radek, Jaromír KOŽIAK a Zdeněk HOUDEK. Cvičebnice korporátního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 205 s. Učebnice č. 541. ISBN 978-80-210-9004-0. info
 • Zákon č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v pozdějším znění
  doporučená literatura
 • Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění
 • 1. Bělohlávek, A. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Vyd.: první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-7380-451-0.
 • Šedová, J. Studijní texty „Korporátní právo“. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v pozdějším znění
Výukové metody
Tutoriály, individuální studium literatury, individuální konzultace, domácí příprava.
Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do dvou tříhodinových bloků podle tématických okruhů následovně:
1. tutoriál: témata č. 1.-3.; 2. tutoriál: témata č. 4.-6.
Metody hodnocení
Kurz má distanční formu studia. Končí písemnou zkouškou. Předpokladem pro přihlášení na zkoušku je vypracování a odevzdání písemné práce, která bude opravena tutorem (POT) ve stanoveném termínu.

Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Doporučuje se absolvovat předmět Základy práva.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.