MPH_FMAN Finanční management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 16:00–17:50 P106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_FMAN/01: Út 8:00–9:50 P102, P. Suchánek
MPH_FMAN/02: Pá 10:00–11:50 P201, P. Suchánek
MPH_FMAN/03: Po 8:00–9:50 P302a, M. Sedláček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat analytické nástroje finančního řízení s důrazem na řízení podniku. Tyto nástroje jim umožní analyzovat podnik po finanční stránce a sestavit podklad pro finanční řízení a rozhodování v podniku. Studenti by se tak měli z praktického hlediska seznámit s možnostmi a limity analýzy finančních výkazů a měli by být schopni samostatně posoudit finanční situaci podniku. Studenti by tak měli získat znalosti a dovednosti důležité pro znalostní a globalizovanou společnost. V rámci dalších analýz vnějšího a vnitřního prostředí by měli být schopni finanční analýzu podniku zahrnout do jejich širšího rámce včetně zohlednění konkurenčních podniků (benchmark). Na základě SWOT analýzy by pak měli navrhnout optimální strategii podniku s důrazem na jeho finanční stránku.
Výstupy z učení
Po nastudování tohoto textu bude student:
- umět analyzovat finanční výkazy,
- vědět, jakým způsobem se sestavují ukazatele hodnotící podnik (především finanční),
- umět sestavit různé ukazatele z vybraných oblastí podniku,
- vědět, co jsou alternativní náklady a jakým způsobem je lze v podniku vypočítat,
- vědět, co jsou pyramidové rozklady, k čemu slouží a jak se sestavují,
- vědět, co jsou bonitní a bankrotní modely včetně schopnosti je samostatně spočítat a vyhodnotit,
- vědět jak komplexně zhodnotit situaci podniku (s důrazem na finanční situaci)
- umět analyzovat vnější a vnitřní prostředí podniku ve finančním kontextu
- umět provést benchmarking podniku
- umět vytvořit strategii podniku z důrazem na jeho finanční stránku.
Osnova
 • Přednášky:
 • 1. Úvod do studia, základní pojmy, používané výkazy a metody - přiblížení obsahu kurzu, podmínek získání kolokvia - co je to finanční management, finanční analýza a jejich vztah - pojetí finančního managementu a finanční analýzy, jejich použitelnost a limity
 • 2. Vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Studenti se na modelovém příkladu seznámí s vertikální a horizontální analýzou rozvahy a výkazu zisků a ztrát (báze, časové hledisko), silné a slabé stránky obou analýz, včetně analýzy příčin a důsledků
 • 3. Poměrové ukazatele (rentabilita, cash-flow, likvidita, aktivita, zadluženost a kapitálový trh). Studenti se na modelovém příkladu seznámí s konstrukcí příslušných ukazatelů, různé alternativy konstrukcí, vzájemné vazby a vypovídací schopnost ukazatelů, jejich silné a slabé stránky včetně analýzy příčin a důsledků
 • 4. Finanční a provozní páka v podniku, pyramidové rozklady. Studenti se na modelovém příkladu seznámí s finanční a provozní pákou, její konstrukcí a dopadem na výkonnost podniku včetně silných a slabých stránek obou pák. Studenti se na modelovém příkladu dále seznámí s pyramidovým rozkladem Du-pont a dalšími pyramidovými rozklady včetně jejich vypovídací schopnosti, silných a slabých stránek
 • 5. Alternativní náklady a ukazatel EVA. Studenti se na modelovém příkladu seznámí s definicí a problematikou konstrukce alternativních nákladů kapitálu, průměrnými váženými náklady kapitálu (WACC), jejich konstrukce s využitím modelu CAPM i stavebnicového vzorce a také s ukazatelem EVA a jeho konstrukcí. Bude analyzována odlišnost obou výpočtů, včetně dopadů na ukazatel EVA, jejich vypovídací schopnost včetně analýzy příčin a důsledků.
 • 6. Bonitní a bankrotní modely, rating a scoring. Studenti se na modelovém příkladu seznámí s přehledem vybraných bonitních a bankrotních modelů, scoringem a ratingem. Budou analyzovány silné a zejména slabé stránky těchto modelů včetně jejich příčin a důsledků
 • Cvičení:
 • 1. Studenti si zopakují základy a principy ekonomické analýzy, včetně analýz vnějšího a vnitřního prostředí, SWOT analýzy, benchmarkingu a vícekriteriální hodnocení variant.
 • 2. Studenti na vybraném podniku provedou vertikální a horizontální analýzu rozvahy a výkazu zisků a ztrát a budou diskutovat své výsledky s vyučujícícm.
 • 3. Studenti na vybraném podniku provedou analýzu vybraných poměrových ukazatelů z vybraných oblastí a budou diskutovat své výsledky s vyučujícícm včetně zdůvodnění výběru příslušných ukazatelů.
 • 4. Studenti na vybraném podniku provedou analýzu finanční a provozní páky včetně pyramidového rozkladu a budou diskutovat své výsledky s vyučujícím.
 • 5. Studenti na vybraném podniku provedou výpočet ukazatele EVA a budou diskutovat své výsledky s vyučujícím včetně zdůvodnění výběru příslušné metody konstrukce ukazatele EVA.
 • 6. Studenti na vybraném podniku provedou výpočet vybraného bonitního nebo bankrotního modelu a budou diskutovat své výsledky s vyučujícím včetně zdůvodnění výběru konkrétního modelu.
 • 7. Studenti na vybraném podniku provedou s využitím vybrané metody analýzu vnějšího prostředí podniku a budou diskutovat své výsledky s vyučujícím včetně zdůvodnění vybrané metody.
 • 8. Studenti na vybraném podniku provedou s využitím vybrané metody analýzu vnitřního prostředí podniku a budou diskutovat své výsledky s vyučujícím včetně zdůvodnění vybrané metody.
 • 9. Studenti na vybraném podniku provedou srovnání s konkurencí (benchmark) včetně využití metody vícekriteriální hodnocení variant a budou diskutovat své výsledky s vyučujícím.
 • 10. Studenti pro vybraný podnik sestaví SWOT matici a stanoví další strategii podniku s ohledem na jeho finanční stránku. Výsledky budou diskutovat s vyučujícím.
 • 11.-13. Prezentace seminární práce.
Literatura
  povinná literatura
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 128 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4277-3. info
  doporučená literatura
 • KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza : krok za krokem. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2005. xiii, 137. ISBN 8071793213. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera. 2. doplněné vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 s. business books. ISBN 80-7226-562-8. info
 • BRIGHAM, Eugene F., Michael C. EHRHARDT a Roland FOX. Financial management : theory & practice. EMEA edition. Hampshire: Cengage Learning, 2016. xiv, 622. ISBN 9781473729605. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Podnikohospodářská analýza. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 136 s. ISBN 978-80-210-5412-7. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, přičemž na přednáškách jsou rozebrány základní problémové okruhy, které jsou potom aplikovány na seminářích. Studenti si na semináře připravují jednotlivá témata zpracovaná na vybraném podniku, představují své dílčí výsledky a ty diskutují s ostatními studenty a vyučujícím. Na závěr semestru pak představují a obhajují výsledky své práce.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou seminářů na kterých budou studenti průběžně zpracovávat data vybraného podniku, budou je analyzovat a u kolokvia potom tuto svou práci využijí při rozpravě nad ekonomickou situací podniku, jejími příčinami i zamýšleným řešením. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPH_FMAN