BKV_BAS1 Bakalářský seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Guzi, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BKV_TEBP Teze bakalářské práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem bakalářského semináře je porozumění obsahovým a formálním požadavkům kladeným na zpracování bakalářské práce. Hlavním cílem bakalářského semináře tedy je: osvojení si metodiky spojené s formulací cílů bakalářské práce a definicí výchozích hypotéz. V rámci semináře se studenti seznámí také s výběrem metodických postupů jejího zpracování, s výběrem informačních zdrojů, se zobecněním resp. generalizací získaných poznatků.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu bude student:
- znát základy metodiky spojené s formulací cílů závěrečné práce,
- definicí výchozích hypotéz,
- bude se orientovat ve výběru metodických postupů zpracování závěrečné práce,
- ve výběru a využívání informačních zdrojů,
- bude schopen posoudit možnosti zobecnění resp. generalizaci získaných poznatků.
Student si rovněž osvojí základní zásady psaní odborného textu a jeho prezentace.
Osnova
 • Základní obsahové a formální náležitosti zpracování bakalářské práce.
 • Hlavní kritéria hodnocení práce.
 • Nejčastější problémy spojené se zpracováním a obhajobou bakalářské práce.
 • Informační zdroje. Pravidla práce s literaturou. Bibliografické citace, etika práce s prameny, plagiátorství.
 • Individuální konzultace k vymezení konkrétních cílů, obsahové struktury a metodiky zpracování bakalářské práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
  doporučená literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ, Colin KIMBRELL a David SCHÜLLER. Academic English - Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2018. 224 s. ISBN 978-80-271-0842-8. info
 • TICHÁ, Michaela. Průvodce psaním závěrečných prací : (nejenom pro ekonomy). Vydání první. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2013. 150 stran. ISBN 9788086572772. info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky a individuálních konzultací studenta s vedoucím práce. Dle konkrétních pokynů vedoucího práce může být součástí výuky např. také prezentace či obhajoba tezí.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je aktivní účast nejen na úvodní přednášce, ale i na individuálních konzultacích s vedoucím bakalářské práce, přičemž jsou zohledněny dosažené pokroky při zpracování bakalářské práce.
Navazující předměty
Informace učitele
Další doporučená literatura:
1. Česká norma – ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory, ČNI, 1997.
2. Závazné informace pro zpracování diplomových a bakalářských prací. Studijní katalogy Ekonomicko-správní fakulty pro prezenční a kombinované studium pro příslušný akademický rok.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 hodiny.
Úvodní přednáška dle rozvrhu. Dále průběžné konzultace s vedoucím práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.