BKV_BAS1 Bakalářský seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Guzi, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 7. 10. 12:50–15:20 P104
Předpoklady
BKV_TEBP Teze bakalářské práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem bakalářského semináře je porozumění obsahovým a formálním požadavkům kladeným na zpracování bakalářské práce; poskytnutí vybraných informací usnadňujících zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni (s důrazem na vlastní přínosy řešení). Hlavním cílem bakalářského semináře tedy je: osvojení si metodiky spojené s formulací cílů bakalářské práce a definicí výchozích hypotéz. V rámci semináře se studenti seznámí také s výběrem metodických postupů jejího zpracování, s výběrem informačních zdrojů, se zobecněním resp. generalizaci získaných poznatků. Student si rovněž osvojí základní zásady psaní odborného textu a jeho prezentace.
Osnova
 • Základní obsahové a formální náležitosti zpracování bakalářské práce
 • Hlavní kritéria hodnocení práce
 • Nejčastější problémy spojené se zpracováním a obhajobou diplomové práce.
 • Pravidla práce s literaturou. Bibliografické citace, etika práce s prameny, plagiátorství.
 • Informační zdroje.
 • Individuální konzultace k vymezení konkrétních cílů a zejména obsahové struktury a metodiky zpracování bakalářské práce, jejichž výsledkem by mělo být vyjasnění definitivní koncepce jejího zpracování bakalářské práce včetně výběru odpovídajícího metodického postupu.
Literatura
  povinná literatura
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
  neurčeno
 • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 117 s. ISBN 80-210-2646-4. info
 • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
Výukové metody
Výuka sestává z prezentace zásad vědecké práce, případových studií vybraných závěrečných prací, diskusí ve třídě a individuálních konzultací.
Metody hodnocení
Postup při zpracovávání bakalářské práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno. Podmínkou zápočtu je aktivní účast nejen na úvodním semináři, ale i na individuálních konzultacích s vedoucím bakalářské práce, přičemž jsou zohledněny dosažené pokroky při zpracování bakalářské práce.
Informace učitele
další doporučená literatura/additional recommended literature (in Czech):
Bibliografické citace – obsah, forma a struktura. ČSN ISO 690. Česká norma. Praha : Český normalizační institut, 1996. Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory. ČSN 01 6910. Česká norma. Praha : Český normalizační institut, 1997.
Závazné informace pro zpracování diplomových a bakalářských prací. In Studijní katalogy Ekonomicko-správní fakulty pro prezenční a kombinované studium za příslušný akademický rok. Brno: Masarykova univerzita.
Binding information for the elaboration of diploma and Bachelor theses. Available in Study catalogues of the Faculty of Economics and Administration for both the full-time and distant form of study for the respective academic year. Brno: Masaryk University
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Úvodní přednáška dle rozvrhu. Dále průběžné konzultace s vedoucím práce.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.