PPZAPR Základy práva

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.
Rozvrh
Čt 16:20–17:55 P102, Čt 16:20–17:55 P101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů;
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je zprostředkovat znalost vybraných právních institutů potřebných pro efektivní orientaci v pozitivní právní úpravě. V prvním tématickém celku se studenti seznamují se základními pojmy a teoriemi nauky o státu jako garantu práva a veřejné moci. Druhá část je věnována právní teorii nezbytné k orientaci v právním řádu a v systému práva. Studenti se seznamují s podstatou práva jako společenského jevu a s jeho funkcemi. Osvojují si základní pojmy teorie práva.;
Na konci tohoto kurzu bude student schopen pracovat s konkrétními prameny práva tak, aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní situace; získá orientaci v systému právních odvětví a jejich návaznostech.
Osnova
 • 1. Stát a právo - pojem a funkce státu - vztah státu a práva;
 • 2. Struktura státní moci (moc zákonodárná, výkonná a soudní) - moc zákonodárná - organizace státní moci a veřejné správy, státní správa, samospráva - moc soudní (soudní moc a organizace soudů);
 • 3. Základy práva - pojem práva jako normativního systému - jiné normativní systémy - právní stát - tvorba práva - právní informatika;
 • 4. Systém a struktura práva - vnitrostátní a mezinárodní právo (včetně práva EU) - právo soukromé a veřejné - právo hmotné a procesní - právní odvětví, právní instituty a jejich význam;
 • 5. Prameny práva - formální a materiální prameny - právní normy, právní principy a obecné zásady právní - hierarchie a kolize právních norem - normativní právní akty - právní informatika;
 • 6. Právní norma - struktura a druhy právních norem - kogentní a dispozitivní normy (příklady) - působnost právních norem
 • 7. Právní vztah a jeho prvky - subjekty, objekty a obsah právních vztahů - subjektivní práva a povinnosti - vznik a zánik právních vztahů - ochrana subjektivních práv ;
 • 8. Subjekty právních vztahů - právní subjektivita a její složky - členění a specifika - zastoupení;
 • 9. Právní skutečnosti - pojem, vznik, náležitosti - vady právních úkonů, neplatnost - smluvní typy;
 • 10. Právní odpovědnost - pojem, funkce a druhy - subjektivní a objektivní odpovědnost ve vztahu k jednotlivým právním odvětvím - liberace, exkulpace;
 • 11. Realizace, aplikace a právní interpretace - formy realizace práva (právní vztahy a právní akty) - orgány aplikace práva a jejich činnost - procesní právo a jeho principy - interpretace jako součást aplikačního procesu - metody výkladu a jejich kolize;
 • 12. Právní stát, demokracie, sociální stát - pojem, význam a základní charakteristika - základní principy právního státu - demokracie a její formy;
 • 13. Základní lidská práva a svobody - pojem a význam - ochrana lidských práv a svobod a její institucionální rámec - Ústavní soud a Evropský soud pro lidská práva
Literatura
 • KUČERA, Radomír. Základy práva. 1. vyd. Brno: MU, 2002. 89 s. ISBN 80-210-2940-4. info
 • 3. Distanční forma studia – Distanční studijní opora (DSO):
 • Gerloch, Aleš: Teorie práva, 3. rozšířené vydání, Plzeň 2004, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. ISBN 80-86473-85-6
 • SPIRIT, Michal. Základy práva pro neprávníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 303 s. ISBN 8086898032. info
 • ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 5. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. xxiii, 373. ISBN 8071796689. info
 • KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). Praha: ASPI, 2003. 311 s. ISBN 80-86395-78-2. info
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
 • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK. Základy státovědy. 3. opr. a zkrác.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 264 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 306). ISBN 80-210-3023-2. info
Metody hodnocení
Kurz je ukončen písemnou zkouškou. Podrobné informace ke zkoušce jsou uvedeny v interaktivní osnově předmětu v IS MU. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PPZAPR