BPH_MAN1 Management 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Cenek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Smutný, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Jan Žák (cvičící)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPH_MAN1/01: Út 8:00–9:50 P303, P. Mikuš
BPH_MAN1/02: Út 8:00–9:50 S314, J. Žák
BPH_MAN1/03: Út 10:00–11:50 P302a, M. Cenek
BPH_MAN1/04: Út 10:00–11:50 S314, J. Žák
BPH_MAN1/05: Út 12:00–13:50 S309, M. Cenek
BPH_MAN1/06: Út 12:00–13:50 S311, P. Mikuš
BPH_MAN1/07: Út 14:00–15:50 S314, J. Žák
BPH_MAN1/08: Út 14:00–15:50 P302a, P. Mikuš
BPH_MAN1/09: Út 16:00–17:50 S314, J. Žák
BPH_MAN1/10: Út 16:00–17:50 S310, P. Mikuš
BPH_MAN1/11: Čt 18:00–19:50 P201, J. Žák
Předpoklady
(! BPH_ZMAN Základy managementu )&&(! NOWANY ( BPH_ZMAN Základy managementu ))&&(! SEMESTR ( 1 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 375 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 98/375, pouze zareg.: 1/375, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/375
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku řízení v organizacích podnikatelského i nepodnikatelského typu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl být student schopen zejména
- vysvětlit začlenění všeobecného managementu do systému relevantních vědních disciplín
- popsat vývojové trendy managementu v kontextu ekonomických, sociálních a politických podmínek dvacátého století a směrů dalšího vývoje na prahu století jednadvacátého
- vysvětlit podstatu organizace
- popsat základní typy organizačních struktur
- aplikovat principy organizování na tvorbu organizačních struktur
- vysvětlit vliv organizační strategie a organizační kultury na organizační strukturu
- vysvětlit podstatu plánování a rozhodování
- popsat organizační a procesní stránku rozhodování
- vysvětlit rozhodovací proces a jeho jednotlivé fáze
- aplikovat metody rozhodovací analýzy na řešení rozhodovacích úloh
- vysvětlit podstatu ovlivňování
- popsat zásady vybraných motivačních teorií a vysvětlit jejich vztah k motivačním nástrojům a k motivačnímu systému
- vysvětlit podstatu vedení lidí, motivování a komunikování
- využívat základní manažerské dovednosti
Osnova
 • Tématický plán přednášek:
 • 1. Vymezení všeobecného managementu
 • 2. Vývojové trendy managementu
 • 3. Organizování I
 • 4. Organizování II
 • 5. Správa společností
 • 6. Řízení nadnárodních společností
 • 7. Competitive Intelligence
 • 8. Rozhodování I
 • 9. Rozhodování II
 • 10. Motivování I
 • 11. Motivování II
 • 12. Vedení
 • 13. Poznatky a zkušenosti z manažerské praxe
 • Tématický plán seminářů :
 • 1. až 3. Úvod do problematiky, ustavení týmů a funkcí, příprava vlastní hry
 • 4. až 11. Sehrání manažerské hry
 • 12. a 13. Analýza výsledků manažerské hry
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEK, Ladislav. Management. 2. rozš. Praha: Grada, 2014. 211 s. ISBN 978-80-247-4429-2. info
 • BLAŽEK, Ladislav a Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice : vývojové trendy, organizace a řízení, kultura a odpovědnost. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xxi, 211. ISBN 9788074004780. info
  doporučená literatura
 • DONNELLY, James H., James L. GIBSON a John M. IVANCEVICH. Management. Translated by Václav Dolanský - Josef Koubek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 821 s. ISBN 9788071694229. info
 • VEBER, JAROMÍR A KOL. Management. 2. vyd. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0. info
Výukové metody
Přednášky a diskuse, manažerská hra realizovaná na seminářích v průběhu celého semestru.
Metody hodnocení

Kurz je ukončen ústní zkouškou. Její součástí je rovněž hodnocení úspěšnosti studenta v manažerské hře, která je realizována v rámci seminářů. Přistoupení k ústní zkoušce je podmíněno tím, že student úspěšně absolvoval manažerskou hru, tedy získal v manažerské hře lepší hodnocení než F. Pro zajištění objektivity zkoušky v tomto předmětu platí, stejně jako pro všechny ostatní předměty, toto ustanovení: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.