BPE_HOP1 Hospodářská politika 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. k = 1,0. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:50 P101, kromě St 20. 9., kromě St 8. 11.
Předpoklady
Předpokládá se předchozí absolvování předmětů Makroekonomie 1 a Mikroekonomie 1. Předmět je zařazen do téměř všech oborů bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován tak, aby vytvářel základní předpoklady jak pro zvládnutí teorie hospodářské politiky, tak zejména pro analýzu a řešení praktických národohospodářských problémů. Předmět umožní posluchačům orientovat se podrobněji v problematice role státu v tržní ekonomice, v tvorbě a kontrole obecných pravidel fungování ekonomického systému, a v činnosti rozhodovacího centra. Předmět má zastřešující charakter a vede rovněž k hlubšímu pochopení souvislostí předmětů bakalářského stupně studia, zejména mikroekonomie I, makroekonomie I, světového hospodářství a veřejné ekonomie. Předmět také vytváří základní předpoklady pro studium magisterského stupně. Základní obsah je následující: teorie a praxe hospodářské politiky, metodické, normativní a institucionální základy hospodářské politiky, cíle, instrumentárium a hospodářskopolitické subjekty, hospodářskopolitická rozhodnutí a doporučení, makroekonomická politika a základní pravidla regulace, mikroekonomická hospodářská politika a formy mikroekonomické regulace,
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
* pochopit základní tendence ve vývoji hospodářských systémů;
* analyzovat základní makroekonomické a mikroekonomické souvislosti koordinace národní ekonomiky;
* analyzovat a pochopit politické souvislosti ekonomických procesů;
* porozumět a analyzovat přínosy a náklady opatření hospodářské politiky a účinnost jejích nástrojů.
Osnova
 • 1. Tvorba hospodářské politiky v demokratické společnosti. Teoretická a praktická hospodářská politika. Možnosti a limity hospodářské politiky. Účinnost a zpoždění hospodářské politiky.
 • 2. Trhy a vláda. Vládní selhání. Politické souvislosti hospodářské politiky. Politické ideologie. Nositele hospodářské politiky a vliv zájmových skupin na tvorbu hospodářské politiky.
 • 3. Koordinace ekonomiky a hospodářskopolitické koncepce. Centrálně plánovaná ekonomika a tržní ekonomika. Indikativní plánování. Vývoj československé/české ekonomiky a její reformy.
 • 4. Význam informací v hospodářské politice, zpoždění hospodářské politiky. Systém národních účtů – principy, základní účty. Makroekonomická analýza a prognóza - metody, využití, úspěšnost prognóz.
 • 5. Intervencionistická etapa ve vývoji moderní hospodářské politiky. Teoretické zdroje intervencionismu. Aplikace v praktické hospodářské politice po druhé světové válce. Krize keynesiánství v sedmdesátých letech.
 • 6. Neokonzervativní etapa ve vývoji moderní hospodářské politiky. Důvody vzniku a teoretická východiska. Aplikace v praktické hospodářské politice a zhodnocení.
 • 7. Strukturální politika. Strukturální změny a jejich příčiny. Strukturální krize. Tradiční a nové přístupy ke strukturální politice. Problémy spojené s prováděním strukturální politiky.
 • 8. Stabilizační politika. Pojetí ekonomických výkyvů a cílů stabilizační politiky. Formy stabilizační politiky. Hospodářský a politický cyklus. Náklady a účinnost stabilizační politiky, akomodativní politika. Vztah fiskální a měnové politiky a jejich koordinace v teorii a praxi.
 • 9. Fiskální politika. Cíle praktické fiskální politiky. Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů. Zdroje financování vládních výdajů, deficitní financování, veřejný dluh, monetizace dluhu. Náklady vládních výdajů, účinnost fiskální politiky.
 • 10. Měnová politika. Postavení centrální banky, příčiny a kritéria posuzování a formy její nezávislosti. Kredibilita, transparentnost a odpovědnost centrální banky. Postavení České národní banky, Evropské centrální banky. Pojetí cíle měnové politiky, konformita cílů stabilizační politiky. Klasifikace nástrojů centrální banky, účinnost a náklady jejich použití. Pojetí cíle praktické měnové politiky v ČR a v EMU. Nástroje České národní banky.
 • 11. Vnější hospodářská politika. Otevřenost ekonomiky, její měření a důsledky. Nástroje a typy vnější hospodářské politiky. Vztah vnější a vnitřní rovnováhy a možnosti řešení nerovnováhy. Platební bilance a její elementární analýza. Salda platební bilance a jejich národohospodářské aspekty. Vnější nerovnováha a její příčiny. Systémy směnných kursů a vztah k vnější rovnováze.
 • 12. Politika hospodářské soutěže - teoretická východiska a praktická soutěžní politika. Komparace teoretických zdrojů praktické soutěžní politiky. Příčiny a formy omezení konkurence, mikroekonomické a makroekonomické aspekty. Kartelové dohody. Oblasti působení soutěžní politiky, zákonné zákazy v oblasti soutěže. Proces prokazování nežádoucího jednání soutěžitelů. Fúze a jejich posuzování.
 • 13. Sociální politika. Solidarita, pojetí cílů sociální politiky a úloha státu a veřejných institucí. Komparace teoretických koncepcí sociální politiky. Oblasti a typy praktické sociální politiky. Efektivnost a náklady sociální politiky. Praktická hospodářská politika – sociálně tržní hospodářství, stát blahobytu.
Literatura
  povinná literatura
 • KLIKOVÁ, Christiana a Igor KOTLÁN. Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2012. 293 s. ISBN 978-80-86572-76-5. info
 • BURDA, M.C. a Ch. WYPLOSZ. Macroeconomics : a European text. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2017. 598. ISBN 0198737513
Výukové metody
K předmětu jsou vedeny přednášky, na nichž jsou teoretické základy demonstrovány pomocí praktických případových studií.
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného a ústního testu. V případě, že si student předmět zapíše v době svého výjezdu do zahraničí, dohodne si podmínky ukončení individuálně s vyučujícím. Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia. Po splnění podmínek písemné části následuje část ústní.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2015/BPE_HOP1/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2023/BPE_HOP1