BPE_HOP1 Hospodářská politika 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/0/0. 4 kr. k = 1,0. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
St 12:50–14:30 P101, St 12:50–14:30 P102, St 12:50–14:30 P106
Předpoklady
! PEHOPO Hospodářská politika
Předpokládá se předchozí absolvování předmětů Makroekonomie 1 a Mikroekonomie 1. Předmět je zařazen do téměř všech oborů bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován tak, aby vytvářel základní předpoklady jak pro zvládnutí teorie hospodářské politiky, tak zejména pro analýzu a řešení praktických národohospodářských problémů. Předmět umožní posluchačům orientovat se podrobněji v problematice role státu v tržní ekonomice, v tvorbě a kontrole obecných pravidel fungování ekonomického systému, a v činnosti rozhodovacího centra. Předmět má zastřešující charakter a vede rovněž k hlubšímu pochopení souvislostí předmětů bakalářského stupně studia, zejména mikroekonomia I, makroekonomie I, světového hospodářství a veřejné ekonomie. Předmět také vytváří základní předpoklady pro studium magisterského stupně. Základní obsah je následující: teorie a praxe hospodářské politiky, metodické, normativní a institucionální základy hospodářské politiky, cíle, instrumentárium a hospodářskopolitické subjekty, hospodářskopolitická rozhodnutí a doporučení, makroekonomická politika a základní pravidla regulace, mikroekonomická hospodářská politika a formy mikroekonomické regulace, Forma zkoušky: písemný test.
Výukové cíle:
* pochopení základních tendencí ve vývoji hospodářských systémů;
* analýza základních makroekonomických a mikroekonomických souvislostí koordinace národní ekonomiky;
* analýza a pochopení politických souvislostí ekonomických procesů;
* porozumění a analýza přínosů a nákladů státní koordinace ekonomiky.
Osnova
 • 1. Tvorba hospodářské politiky v demokratické společnosti. Teoretická a praktická hospodářská politika. Možnosti a limity hospodářské politiky. Účinnost a zpoždění hospodářské politiky.
 • 2. Trhy a vláda. Vládní selhání. Politické souvislosti hospodářské politiky. Politické ideologie. Nositele hospodářské politiky a vliv zájmových skupin na tvorbu hospodářské politiky.
 • 3. Koordinace ekonomiky a hospodářskopolitické koncepce. Centrálně plánovaná ekonomika a tržní ekonomika. Indikativní plánování. Vývoj československé/české ekonomiky a její reformy.
 • 4. Význam informací v hospodářské politice, zpoždění hospodářské politiky. Systém národních účtů – principy, základní účty. Makroekonomická analýza a prognóza - metody, využití, úspěšnost prognóz.
 • 5. Intervencionistická etapa ve vývoji moderní hospodářské politiky. Teoretické zdroje intervencionismu. Aplikace v praktické hospodářské politice po druhé světové válce. Krize keynesiánství v sedmdesátých letech.
 • 6. Neokonzervativní etapa ve vývoji moderní hospodářské politiky. Důvody vzniku a teoretická východiska. Aplikace v praktické hospodářské politice a zhodnocení.
 • 7. Strukturální politika. Strukturální změny a jejich příčiny. Strukturální krize. Tradiční a nové přístupy ke strukturální politice. Problémy spojené s prováděním strukturální politiky.
 • 8. Stabilizační politika. Pojetí ekonomických výkyvů a cílů stabilizační politiky. Formy stabilizační politiky. Hospodářský a politický cyklus. Náklady a účinnost stabilizační politiky, akomodativní politika. Vztah fiskální a měnové politiky a jejich koordinace v teorii a praxi.
 • 9. Fiskální politika. Cíle praktické fiskální politiky. Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů. Zdroje financování vládních výdajů, deficitní financování, veřejný dluh, monetizace dluhu. Náklady vládních výdajů, účinnost fiskální politiky.
 • 10. Měnová politika. Postavení centrální banky, příčiny a kritéria posuzování a formy její nezávislosti. Kredibilita, transparentnost a odpovědnost centrální banky. Postavení České národní banky, Evropské centrální banky. Pojetí cíle měnové politiky, konformita cílů stabilizační politiky. Klasifikace nástrojů centrální banky, účinnost a náklady jejich použití. Pojetí cíle praktické měnové politiky v ČR a v EMU. Nástroje České národní banky.
 • 11. Vnější hospodářská politika. Otevřenost ekonomiky, její měření a důsledky. Nástroje a typy vnější hospodářské politiky. Vztah vnější a vnitřní rovnováhy a možnosti řešení nerovnováhy. Platební bilance a její elementární analýza. Salda platební bilance a jejich národohospodářské aspekty. Vnější nerovnováha a její příčiny. Systémy směnných kursů a vztah k vnější rovnováze.
 • 12. Politika hospodářské soutěže - teoretická východiska a praktická soutěžní politika. Komparace teoretických zdrojů praktické soutěžní politiky. Příčiny a formy omezení konkurence, mikroekonomické a makroekonomické aspekty. Kartelové dohody. Oblasti působení soutěžní politiky, zákonné zákazy v oblasti soutěže. Proces prokazování nežádoucího jednání soutěžitelů. Fúze a jejich posuzování.
 • 13. Sociální politika. Solidarita, pojetí cílů sociální politiky a úloha státu a veřejných institucí. Komparace teoretických koncepcí sociální politiky. Oblasti a typy praktické sociální politiky. Efektivnost a náklady sociální politiky. Praktická hospodářská politika – sociálně tržní hospodářství, stát blahobytu.
Literatura
  povinná literatura
 • SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ a Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7. info
 • BURDA, Michael C. a Charles WYPLOSZ. Macroeconomics : a European text. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2001, xxiv, 572. ISBN 0198776500. info
 • Applied economics. Edited by Alan Griffiths - Stuart Wall. 9th ed. Harlow: Prentice-Hall, 2001, xi, 859 s. ISBN 0-273-65152-8. info
Výukové metody
K předmětu jsou vedeny přednášky, na nichž jsou teoretické základy demonstrovány pomocí praktických případových studií.
Metody hodnocení
Zkouška má dvě části: písemná (formou testu) a ústní. Studenti s hodnocením "F" z písemné části nemohou skládat ústní část; hodnocení písemné části tvoří 30% výsledné známky z předmětu. Upozornění: jakékoli podvody nebo pokusy o podvod během zkoušky (např. používání "taháků" nebo jiných nedovolených pomůcek, opisování, umožňování opisování, vynášení testů, apod.) nebo činnosti ohrožující objektivitu zkoušky budou kvalifikovány jako nedodržení požadavků k ukončení předmětu a budou učitelem hodnoceny v ISu jako "FFF" s nutností opakovaného zápisu předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2011/BPE_HOP1/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEHOPO.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.