MV008 Algebra I

Fakulta informatiky
podzim 2023
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radka Penčevová (cvičící)
Mgr. Pavel Francírek, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 D3
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV008/01: Po 8:00–9:50 A320, M. Kunc
MV008/02: Po 10:00–11:50 A320, M. Kunc
MV008/03: Pá 8:00–9:50 B204, O. Klíma
Předpoklady
( MB005 Základy matematiky || MB101 Lineární modely || MB201 Lineární modely B || MB151 Lineární modely ) && ! MB008 Algebra I
Znalost základů teorie čísel v rozsahu předmětu MB154.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je bližší seznámení se základní algebraickou terminologií na příkladu monoidů, grup a okruhů a s jejím použitím například v modulární aritmetice či pro počítání s permutacemi a čísly.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni: používat základní pojmy teorie monoidů, grup a okruhů; definovat a chápat základní vlastnosti těchto struktur; dokazovat jednoduchá algebraická tvrzení; aplikovat teoretické výsledky při algoritmickém počítání s čísly, zobrazeními a polynomy.
Osnova
  • Pologrupy: monoidy, podpologrupy a podmonoidy, homomorfismy a izomorfismy, Cayleyho reprezentace, přechodové monoidy automatů, součiny pologrup, invertibilní prvky.
  • Grupy: základní vlastnosti, podgrupy, homomorfismy a izomorfismy, cyklické grupy, Cayleyho reprezentace, součiny grup, rozklad grupy podle podgrupy, Lagrangeova věta, normální podgrupy, faktorizace grup.
  • Polynomy: polynomy nad komplexními, reálnými, racionálními a celými čísly, polynomy nad zbytkovými třídami, dělitelnost, nerozložitelné polynomy, kořeny, minimální polynomy čísel.
  • Okruhy: základní vlastnosti, podokruhy, homomorfismy a izomorfismy, součiny okruhů, obory integrity, tělesa, podílová tělesa, dělitelnost, polynomy nad tělesem, ideály, faktorové okruhy, rozšíření těles, konečná tělesa.
Literatura
  • ROSICKÝ, J. Algebra, grupy a okruhy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 140 s. ISBN 80-210-2303-1. info
  • PROCHÁZKA, Ladislav. Algebra. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 560 s. info
  • GILBERT, William J. a W. Keith NICHOLSON. Modern algebra with applications. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2004. xvii, 330. ISBN 9780471469889. info
Výukové metody
Přednášky: teoretická výuka. Cvičení: řešení konkrétních problémů s cílem porozumět základním pojmům a tvrzením.
Metody hodnocení
Zkouška sestává z povinné písemné části (požadováno alespoň 50% bodů) a dobrovolné ústní části.
Navazující předměty
Informace učitele
V případě úspěšného absolvování povinné písemné části zkoušky je možné si získané hodnocení vylepšit absolvováním dobrovolné ústní části, přičemž celkové hodnocení zkoušky je potom dáno výsledky obou jejích částí. Podrobnější informace jsou uvedeny v manuálu ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět byl dříve vypisován pod kódem MB008.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2023/MV008