dc4003 Metodologie kvalitativního výzkumu

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
12 hodin/semestr. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Prof. Dr- INg Arnold Baca (přednášející), doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (zástupce)
prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Základní orientace v problematice metodologie kvalitativní závěrečné práce a metod statistického zpracování dat na úrovni disertační práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů se základními principy a charakteristikami kvalitativního výzkumu, identifikovat rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem a umožnit studentům orientaci v metodách kvalitativního výzkumu nutným k vytvoření vlastního projektu.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu by studenti měli být schopni charakterizovat a aplikovat (1) základní pojmy: věda, vědecký výzkum, typy výzkumu, vědecká práce, struktura vědecké práce, literární rešerše, atd. (2) Vypracovat projekt kvalitativní výzkumné práce v souladu s metodologickými principy, adekvátně používat metody analýzy dat.
Osnova
  • Kvalitativní versus kvantitativní výzkum Výzkumný problém a výzkumné otázky Varianty kvalitativního výzkumu Výběr zkoumaných jednotek Metody sběru dat (např. interview, zúčastněné pozorování) Zpracování dat - metody a techniky analýzy textu a kódování Zpracování a prezentace projektu
Literatura
  • ZHÁNĚL, Jiří, Vladimír HELLEBRANDT a Martin SEBERA. Metodologie výzkumné práce - skripta v PDF ke stažení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, 66 s. 1. ISBN 978-80-210-6857-5. URL info
  • Educational research : quantitative, qualitative, and mixed approaches. Edited by Burke Johnson - Larry B. Christensen. 4th ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2012, xxvi, 621. ISBN 9781412978286. info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. ISBN 9788026202196. info
  • Research methodology for sport and exercise science : a comprehensive introduction for study and research. Edited by Herbert Haag. 2nd ed. Berlin: Logos, 2010, 449 s. ISBN 9783832524999. info
  • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 2007, 377 stran. ISBN 9788073673130. URL info
  • NEUMAN, William Lawrence. Social research methods : qualitive and quantitative approaches. International edition. Boston: [Allyn & Bacon], 2003, viii, 584. ISBN 0205353118. info
Výukové metody
Blokový seminář, práce textem, skupinová výuka, projektová výuka, e-learning
Metody hodnocení
Zkouška: ústní obhajoba projektu kvalitativního výzkumu, hodnocení projektu z hlediska struktury a obsahu, písemný zkušební test.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/metodologie-kvalitativniho-vyzkumu/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/dc4003