d007 Metodologie kvantitativního výzkumu

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
12 hod. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
d007/01: Čt 31. 10. 10:40–14:00 E34/225 - seminární místnost, Čt 14. 11. 10:40–14:00 E34/225 - seminární místnost, Čt 28. 11. 10:40–14:00 E34/225 - seminární místnost, J. Zháněl
Předpoklady
! d010 Metodologie výzkumné práce
Základní orientace v problematice metodologie závěrečné práce a metod statistického zpracování dat na úrovni magisterské práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu by studenti měli být schopni:
 • charakterizovat základní pojmy: věda, vědecký výzkum, typy výzkumu, vědecká práce, struktura vědecké práce, literární rešerše, atd.,
 • vypracovat projekt výzkumné práce v souladu s metodologickými principy,
 • adekvátně používat metody analýzy dat (deskriptivní a analytické statistické metody)
 • Osnova
  • Obecná struktura vědecké práce
  • Kvantitativní/kvalitativní výzkum
  • Varianty (metody) výzkumu
  • Výzkumný problém, výzkumná otázka
  • Cíl výzkumu, hypotézy
  • Výzkumné metody (měřící procedury)
  • Statistická analýza dat
  Literatura
   povinná literatura
  • APA style, http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html
   doporučená literatura
  • Research methodology for sport and exercise science : a comprehensive introduction for study and research. Edited by Herbert Haag. 2nd ed. Berlin: Logos, 2010. 449 s. ISBN 9783832524999. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
   neurčeno
  • ZHÁNĚL, Jiří, Vladimír HELLEBRANDT a Martin SEBERA. Metodologie výzkumné práce. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 65 s. 1. ISBN 978-80-210-6875-9. info
  • ZHÁNĚL, Jiří. Statistické metody v kinantropologie a antropomotorice. In Hendl Jan a kol. Statistika v aplikacích. první. Praha: Portál, s. r. o., 2014. s. 343 - 357. ISBN 978-80-262-0700-9. URL info
  • HENDL, Jan. Statistika v aplikacích. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 455 stran. ISBN 9788026207009. info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
  • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 9788073678159. URL info
  • OCHRANA, František. Metodologie vědy : úvod do problému. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 9788024616094. info
  • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
  • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 9788024713694. info
  • Elementární statistická analýza. Edited by Lubomír Cyhelský - Jana Kahounová - Richard Hindls. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2001. 318 s. ISBN 80-7261-003-1. info
  • BLAHUŠ, Petr. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování : vybrané kapitoly pro doktorandy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 224 s. ISBN 8071841005. info
  • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
  Výukové metody
  blokový seminář, práce textem, skupinová výuka, projektová výuka, e-learning
  Metody hodnocení
  Písemný test (základní pojmy) z přednášené látky (30 otázek, k úspěšnému absolvování je nutné dosáhnout více než 19 bodů). Hodnocení výzkumného projektu z hlediska struktury a obsahu.
  Informace učitele
  http://www.fsps.muni.cz/impact/metodologie-kvantitativniho-vyzkumu/
  Přístupové jméno: visitor
  Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
  Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
  Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
  Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
  Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

  V čem spočívá inovace: Inovace spočívá v rozdělení předmětu na dvě části, z nichž I. část zahrnuje metodologii kvantitativního výzkumu a na ni navazující II. část metodologii výzkumu kvalitativního. S tím souvisí rozšíření osnovy inovovaného předmětu a vypracování adekvátní e-learningové podpory a zapojení externího odborníka do výuky.

  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/d007