EN

FSS:POL259 Současné teorie spravedlnosti - Informace o předmětu

POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 U41
Předpoklady
POL142 Pol.filosofie XX.stol || POL180 Politická filozofie || SOUHLAS
Schopnost číst texty v anglickém jazyce (tzn. pasivní znalost), ochota aktivně participovat v diskusích. Tento kurz bude sestávat z krátkých přednášek, po kterých následuje seminární diskuse k tématu vycházející z krátkých písemných příprav. Předpokládá se, že studenti budou mít prostudovanou povinnou literaturu a budou se zapojovat do seminárních diskusí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Omezení vyplývá ze seminární/diskusní formy kurzu
Mateřské obory
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V průběhu tohoto kurzu budou si studenti osvojí znalosti o vybraných politicko-filosofických přístupech ke konceptu spravedlnosti, jejž lze považovat za ústřední oblast zájmu politické filosofie od 70. let 20. století. Na základě těchto poznatků budou schopni analyzovat některé problémové okruhy, se kterými se každá teorie spravedlnosti musí vypořádat, mimo jiné se zřetelem k pokračujícímu procesu globalizace a z něho pramenícím univerzalistickým (kosmopolitním) ambicím řady autorů/teorií. Po úspěšném absolvování kurzu studenti dokáží pochopit a interpretovat současné diskuse, které se v této oblasti odehrávají.
Osnova
 • Základní struktura kurzu:
 • 1. Úvod: poslání a organizace kurzu
 • A. Vybrané spektrum teorií spravedlnosti
 • 2. Významy a úrovně pojmu spravedlnost
 • 3. Liberální egalitarismus I. - John Rawls
 • 4. Liberální egalitarismus II. - Ronald Dworkin, Brian Barry
 • 5. Libertarianismus a klasický liberalismus
 • 6. Komunitarismus a republikanismus
 • 7. Kritická a radikálně-demokratická teorie
 • B. Vybrané problémy v teoriích spravedlnosti
 • 8. Spravedlnost a zdanění
 • 9. Spravedlnost ve vzdělávání
 • 10. Mezigenerační spravedlnost
 • 11. Čtecí týden
 • 12. Mezinárodní a kosmopolitní spravedlnost
 • 13. Rezervní hodina
Literatura
 • TALISSE, Robert B. Engaging political philosophy : an introduction. First published. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. xvii, 176. ISBN 9780415808323. info
 • BRENNAN, Jason. Libertarianism. Oxford: Oxford University Press, 2012. xvi, 213. ISBN 9780199933914. info
 • DUFEK, Pavel. Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2010. 300 s. ISBN 978-80-210-5317-5. info
 • FABRE, Cécile. Justice in a changing world. Cambridge: Polity Press, 2007. ix, 174. ISBN 9780745639703. info
 • VÁNĚ, Jan. Proměny spravedlnosti : pokus o typologii. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 174 s. ISBN 9788073800536. info
 • BASL, Josef. (Ne)rovné šance na vzdělání : vzdělanostní nerovnosti v České republice. Edited by Petr Matějů - Jana Straková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 411 s. ISBN 8020014004. info
 • BARRY, Brian. Why social justice matters. Malden, MA: Polity, 2005. xii, 323. ISBN 0745629938. info
 • FRASER, Nancy a Axel HONNETH. Přerozdělování nebo uznání? Translated by Alena Bakešová - Marek Hrubec. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Filosofia, 2004. 333 s. ISBN 8070072008. info
 • KYMLICKA, Will. Contemporary political philosophy : an introduction. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. xii, 497. ISBN 0198782748. info
 • MURPHY, Liam B. a Thomas NAGEL. The myth of ownership: taxes and justice. New York: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-515016-3. info
 • O'NEILL, Onora. Bounds of justice. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. ix, 219. ISBN 0521447445. info
 • RAWLS, John. A theory of justice [Rawls, 1999]. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 1999. xxii, 538. ISBN 0-19-825055-X. info
 • Současná politická filosofie :sborník textů anglosaských autorů 20. století. Edited by János Kis, Translated by Pavel Barša. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 1997. 501 s. ISBN 80-86005-60-7. info
 • Spor o spravedlnost. Translated by Alena Bakešová - Josef Velek. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1997. 160 s. ISBN 807007115X. info
 • RAWLS, John. Political liberalism. New York: Columbia University Press, 1996. lxii, 464. ISBN 0-231-05249-9. info
 • YOUNG, Iris Marion. Justice and the politics of difference. Princeton: Princeton University Press, 1990. viii, 286. ISBN 0691023158. info
 • WALZER, Michael. Spheres of justice : a defense of pluralism and equality. [Princeton]: Basic books, 1983. xviii, 345. ISBN 0465081894. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek a návazných seminářů; tyto dvě části od sebe nebudou přísně odděleny. V rámci semiářů budou diskutovány písemné přípravy studentů, které musejí průběžně zpracovávat.
Metody hodnocení
Kurz je hodnocen průběžně; hodnocení sestává z následujících částí:
(1) Písemné přípravy (position papery). Studenti/tky musí během semestru odevzdat minimálně šest krátkých příprav vycházejících z povinné literatury, které budou následně sloužit jako východisko k seminárním diskusím. Přípravy o délce 1–2 normostrany, které zahrnou všechny povinné texty, se musejí bezpodmínečně držet následující struktury: A) Stručné shrnutí hlavního sdělení resp. hlavních argumentů všech povinných textů (max. 1 odstavec na každý text). „Stručné“ znamená, že shrnutí nebude přesahovat polovinu textu přípravy (a spíše méně); B) vlastní reakce studenta/tky, jež by se měla zaměřit na místa či argumenty, které považuje jednak za nejzajímavější a jednak za nejproblémovější části textu/textů; tato část by měla představovat těžiště position paperu. Pro tuto část jsou nejvhodnější tituly označené hvězdičkou, viz dále poznámka před programem kurzu C) interpretační nejasnosti či náměty k seminární diskusi. Platí, že eseje by v žádném případě neměly představovat pouhé shrnutí, resp. převyprávění zadaných textů, stejně jako by neměly být jen nepodloženými spekulacemi nesouvisejícími se zadanými texty a v nich vznesenými problémy. Tomu má předejít právě poctivé „utkání se“ s obsahem povinné literatury. Přípravy nesplňující požadovanou strukturu budou bodově penalizovány, případně považovány za neodevzdané. Koherence i tematická relevance position paperů bude hodnocena 0-5 body. Přípravy opakovaně nesplňující tuto strukturu budou považovány za neodevzdané! Přípravy musí být odevzdány ve formátu .doc, .docx nebo .rtf vždy do středy 10:00 do aplikace Odevzdávána v Informačním systému.
(2) Kromě písemných příprav student/ka jednou za semestr přednese referát (striktní délka 20 minut, v případě dvojice referujících 2×10 minut), který bude vycházet především z doporučené literatury zadané ke konkrétnímu tématu (byť se samozřejmě předpokládá znalost povinných textů) a který podá komplexnější pohled na danou problematiku, než krátké přípravy. K tématu pokrytému vlastním referátem již student/ka přípravu nepíše. Kvalita prezentace bude hodnocena 0-15 body. Podobně jako v přípravách se i v referátech předpokládá (vyžaduje) vlastní vklad autora/autorky, zejména (A) zdůraznění nejvýznamnějších či nejzajímavějších bodů argumentace a (B) formulace otázek či problémů pro ostatní publikum. Vyučující doporučuje držet se v referátech struktury písemných příprav, přičemž bodu (1) je v referátu přirozeně možno věnovat více prostoru.
(3) Aktivita v diskusích: Hodnocena vždy 0-2 body
Bodová stupnice: 67-62b A; 61-56b B; 55-50b C; 49-45b D; 44-40b E; 38b a méně F
Informace učitele
Podrobnější informace viz sylabus kurzu ve Studijních materiálech
For additional information please see the course syllabus, which is available in the Study Materials section within the Information System
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/POL259