VPLn4513 Tvorba a implementace veřejných politik

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 11 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 40/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 22/60
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům poznatky a získat dovednosti, které jim umožní (1) porozumět klíčovým procesům a okolnostem, které souvisí s utvářením a realizací veřejné politiky jako teoretické disciplíny a ovlivňují její výstupy a výsledky, (2) identifikovat, analyzovat a hodnotit tyto procesy a okolnosti u dílčích veřejných a sociálních politik v praxi v konkrétních státech a regionech, příp. na nadnárodní úrovni a (3) zvýšit jejich potenciál adekvátně zastávat a zvládat administrativní, profesionální a manažerské role po absolvování studia v praxi.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni: (1) porozumět veřejně politickému procesu a jeho jednotlivým fázím, v rámci kterých jsou vytvářeny, realizovány a hodnoceny dílčí veřejné politiky, (2) znát konkrétní teorie a modely veřejně politického procesu a umět je využít k porozumění a analýzám dílčích veřejných politik, (3) umět analyzovat dílčí veřejné politiky v jejich specifickém kontextu, identifikovat jejich silné a slabé stránky a v případě potřeby navrhnout adekvátní kroky k jejich zlepšení.
Osnova
 • Úvod do veřejné politiky
 • Veřejná politika jako struktura a proces
 • Vládnutí
 • Aktéři a instituce
 • Design a nástroje veřejných politik
 • Tvorba veřejných politik
 • Rozhodování ve veřejné politice
 • Implementace veřejných politik
 • Analýza a evaluace veřejných politik
 • Seminář k teoriím politického procesu I.
 • Seminář k teoriím politického procesu II.
 • Seminář k teoriím politického procesu III.
Literatura
 • Veselý, A. 2018. Design veřejných politik: kritický přehled přístupů. Acta Politologica 10(3):98–113
 • HILL, Michael J. a Frédéric VARONE. The public policy process. Eighth edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2021, xii, 388. ISBN 9780367445348. info
 • BIRKLAND, Thomas A. An introduction to the policy process : theories, concepts and models of public policy making. Fifth edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020, xvii, 430. ISBN 9781138495616. info
 • Metodologie výzkumu politiky. Edited by Vít Beneš - Petr Drulák. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2019, 360 stran. ISBN 9788074192838. info
 • HORÁK, Pavel. Odlišné perspektivy definování a zkoumání konceptu governance v politických vědách a ve veřejné politice. Politologická revue. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2018, roč. 24, č. 2, s. 25-57. ISSN 1211-0353. info
 • Theories of the policy process. Edited by Paul A. Sabatier - Christopher M. Weible. Fourth edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, ix, 402. ISBN 9780813350523. info
 • KNILL, Christoph a Jale TOSUN. Public policy : a new introduction. New York: Palgrave Macmillan, 2012, xi, 363. ISBN 9780230278387. info
 • HLOUŠEK, Vít. Koncept konfliktních linií a problematika evropské integrace. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 2, s. 361-378. ISSN 0038-0288. info
 • WINKLER, Jiří. Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 254 s. FSS MU. ISBN 978-80-210-4486-9. info
Výukové metody
teoretická příprava, domácí cvičení, diskuse ve třídě
Metody hodnocení
průběžný test, závěrečný test, seminární práce a její prezentace
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/VPLn4513