VPLn8802 Personální analýza a plánování

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 11. 11. 9:00–10:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, 11:00–12:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, 13:00–14:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 9. 12. 9:00–10:40 P21a, 11:00–12:40 P21a
Předpoklady
Absolvování předmětu VPL801 Teorie organizace a řízení a předmětu VPL818 Řízení a rozvoj lidských zdrojů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů, které tvoří nezbytnou součást komplexního procesu řízení organizace a představení a osvojení si základním metod analýzy a plánování v oblasti lidských zdrojů. Zvláštní důraz je kladen na objasnění souvislostí mezi strategií, organizací a řízením lidských zdrojů jako komplexního nedělitelného celku, v němž se jednotlivé prvky vzájemně podmiňují a ovlivňují. Zvládnutí výchozích předpokladů řízení lidských zdrojů, kterými jsou plánování v oblasti lidských zdrojů a personální analýza, je základním východiskem pro systémový přístup v oblasti řízení lidských zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat, shrnout a kriticky reflektovat základní poznatky o přístupech a procesech řízení lidských zdrojů v organizacích v soukromém i veřejném sektoru; - aplikovat získané poznatky a vypracovat strategii řízení lidských zdrojů a personální plány řešení konkrétních problémových situací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve vybraných organizacích
Osnova
 • 1. Úvod do personální analýzy a plánování. 2. Strategické řízení lidských zdrojů v organizaci. 3. Nástroje vnější strategické analýzy. 4. Nástroje vnitřní strategické analýzy. 5. SWOT analýza jako integrující analytický nástroj. 6. Personální plánování a analýza v organizaci. 7. Analýza poptávky a nabídky práce v organizaci. 8. Analýza v náboru a výběru. 9. Analýza systému motivace. Odměňování a hodnocení práce. 10. Analýza diverzity. 11. Analýza kvality lidských zdrojů a systému vzdělávání. 12. Tvorba plánů, plánování rozvoje lidských zdrojů. 13. Prezentace skupinových projektů.
Literatura
  povinná literatura
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • ARMSTRONG, Michael, TAYLOR, Stephen. Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy. 13. vydání. Praha: Grada, 2015. 928 s. ISBN 978-80-247-5258-7
 • HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA a Andrea ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů : nové trendy. Vydání 1. Praha: Management Press, 2016. 428 stran. ISBN 9788072614301. info
 • URBANCOVÁ, Hana a Pavla VRABCOVÁ. Strategický management lidských zdrojů : moderní trendy v HR. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2023. 292 stran. ISBN 9788027136759. info
 • HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Lubomír KOSTROŇ. Personální strategie : krok za krokem. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 159 s. ISBN 9788071795643. info
 • FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Stanislav HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování : teorie a praxe. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 381 stran. ISBN 9788024739854. info
  doporučená literatura
 • GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza v rukou manažera : 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 325 s. ISBN 9788025126219. info
 • EDWARDS, Martin R. a Kirsten EDWARDS. Predictive HR analytics : mastering the HR metric. Second edition. London: Kogan Page, 2019. xii, 515. ISBN 9780749484446. info
 • DAVID, Fred R. a Forest R. DAVID. Strategic management : a competitive advantage approach, concepts, global edition. Sixteenth edition. Boston: Pearson, 2017. 420 stran. ISBN 9781292164977. info
 • KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde, 2000. 400 s. ISBN 8086131254. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, individuální konzultace
Metody hodnocení
Semináře, skupinový projekt, prezentace preojektu, diskuze, písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/VPLn8802