BSS106 Krizový management

Fakulta sociálních studií
jaro 2011
Rozsah
1/1. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jakub Dostál, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
Mgr. Tereza Šafářová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Rozvrh
Po 10:00–11:40 P52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zamýšlen jako souhrnný přehled krizového managementu v bezpečnostní oblasti. Hlavním cílem předmětu je vysvětlit soudobé pojetí krizového managementu ve vědě i v oficiálním a právním kontextu na různých úrovních. Studenti by měli být schopni využívat vědecké poznatky z krizového managementu při řešení bezpečnostních problémů.
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky krizového managementu 2. Základní vymezení krizového managementu 3. Metody výzkumu a aplikace poznatků krizového managamentu 4. Společenské a ekonomické předpoklady zvládání krizových situací 5. Krizové řízení ve státní správě a územních samosprávných celcích v ČR 6. Hospodářská opatření pro krizové stavy v ČR 7. Ochrana obyvatelstva v ČR 8. Financování krizového řízení v ČR 9. Krizový management v EU 10. Krizový management v NATO 11. Krizový management v OSN 12. Krizový management v dalších mezinárodních strukturách.
Literatura
  • Extended valid list of literature is in the IS (study materials)
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola jako nástroj krizového řízení ve veřejné správě. Vedoucí autorského kolektivu Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. In ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Eduard BAKOŠ, Josef VILÁŠEK a Zdeněk KUBEŠ. Krizové řízení ve veřejné správě a bezpečnost obyvatel. První. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. s. 38 - 50, 64 s. Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC. ISBN 80-210-3934-5. info
  • ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Úvod do teorie krizového managementu. 2. vyd. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003. 95 s. ISBN 8024505487. info
  • ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Úvod do teorie krizového managementu. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. 95 s. ISBN 8024503409. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata, která jsou dále diskutována na seminářích. Součástí seminářů jsou prezentace seminárních prací studentů.
Metody hodnocení
maximálně celkem 60 bodů. Těmito aktivitami jsou: 1. Průběžné písemné přezkoušení (max. 6 bodů) 2. Prezentace referátu k seminární práci a diskuse o něm (max. 6 bodů) 3. Seminární práce (max. 12 bodů) 4. Závěrečné písemné přezkoušení (max. 36 bodů) Hodnocení: 56-60 bodů: A 51-55 bodů: B 46-50 bodů: C 41-45 bodů: D 36-40 bodů: E 35 a méně bodů: F Zkoušku mohou absolvovat pouze studenti a studentky, kteří/é splní podmínku povinné účasti na seminářích a přednáškách (tolerovány jsou tři neomluvené absence). Studenti a studentky se čtyřmi a více neomluvenými absencemi nebudou klasifikováni. Témata seminárních prací jsou zadána na počátku semestru. Práci může zpracovat jeden/jedna ač čtyři studenti/tky. V případě kolektivní práce je i hodnocení kolektivní. Studenti/studentky dohodnou téma s vyučujícím do třetího semináře v semestru. V průběhu určených seminářů studenti/studentky (případně i individuální mluvčí skupiny) představí v referátu pojetí seminární práce (cca 3-5 minut) a bude o něm diskutovat (prezentace v power pointu má obsahovat základní vymezení tématu a cílů práce, její teoreticko-metodologické pojetí, podrobnou osnovu, předpokládané závěry a použité zdroje a literaturu). Do 20. 5. je třeba odevzdat seminární práci do odevzdávárny předmětu a současně i ve vytištěné podobě (osobně M. Marešovi nebo do přihrádky na sekretariátu katedry politologie). Později odevzdané práce nebudou klasifikovány. Rozsah práce je 18 000 – 22 000 znaků (včetně mezer), literatura se nezapočítává do obsahu, poznámky a tabulky ano v případě jejich smysluplnosti (posoudí vyučující). Hodnocena bude obecná invence autorů/autorkek, schopnost výběru metod a jejich aplikace, logika argumentace a využití teoretických kritérií, přehlednost a logika zvolené struktury, snaha o nalezení odborných problémů a jejich kritickou analýzu, a zohlednění relevantních pramenů a literatury. Práce musí obsahovat seznam použité literatury a poznámkový aparát. Průběžné přezkoušení bude pokrývat vždy látku (včetně literatury), která byla probrána do doby psaní přezkušovacího testu. Sestává z uzavřených otázek testového typu. Průběžná přezkoušení budou vypsána ve třech termínech v průběhu semestru. Student/tka se může zúčastnit pouze jednoho termínu, průběžné přezkoušení není možné si opravit. Termíny přezkoušení jsou 11. 4. a 2.5. Závěrečné písemné přezkoušení pokrývá celkovou látku probranou v předmětu (včetně zadané literatury). Sestává z otevřených otázek.
Informace učitele
Plagiátorství je nepřípustné a bude sankcionováno podle platných norem MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.