BSS106 Krizový management

Fakulta sociálních studií
jaro 2015
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vendula Divišová (cvičící)
Mgr. Jakub Morávek (cvičící)
Mgr. Jana Drdlová (pomocník)
Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 9:45–11:15 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zamýšlen jako souhrnný přehled krizového managementu v bezpečnostní oblasti. Hlavním cílem předmětu je vysvětlit soudobé pojetí krizového managementu ve vědě i v oficiálním a právním kontextu na různých úrovních. Studenti by měli být schopni využívat vědecké poznatky z krizového managementu při řešení bezpečnostních problémů.
Osnova
  • 1. Úvod do studia krizového managementu 2. Základní vymezení krizového managementu; metody výzkumu a aplikace poznatků krizového; 3. Krizové řízení ve státní správě a územních samosprávných celcích v ČR 4. Společenské a ekonomické předpoklady zvládání krizových situací 5. Hospodářská opatření pro krizové stavy v ČR 6. Financování krizového řízení v ČR 7. Krizový management v zahraničí 8. Krizový management v NATO 9. Ochrana obyvatelstva- workshop 10. Krizový management v EU 11. Krizový management v dalších evropských organizacích 12. Krizový management na globální úrovni a v OSN 13. Závěreční shrnutí
Literatura
  • Extended valid list of literature is in the IS (study materials)
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola jako nástroj krizového řízení ve veřejné správě. Vedoucí autorského kolektivu Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. In ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Eduard BAKOŠ, Josef VILÁŠEK a Zdeněk KUBEŠ. Krizové řízení ve veřejné správě a bezpečnost obyvatel. První. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. s. 38 - 50, 64 s. Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC. ISBN 80-210-3934-5. info
  • ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Úvod do teorie krizového managementu. 2. vyd. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003. 95 s. ISBN 8024505487. info
  • ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Úvod do teorie krizového managementu. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. 95 s. ISBN 8024503409. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata, která jsou dále diskutována na seminářích.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Ta sestává ze tří součástí, za které je možné získat maximálně celkem 60 bodů. Těmito aktivitami jsou: 1. Zprávy z přednášek expertů a z exkurse (max. 12 bodů) 2. Písemná seminární práce (max. 12 bodů) 3. Závěrečné písemné přezkoušení (max. 36 bodů) Z každé součásti zkoušky je třeba mít alespoň ¼ bodů (tj. 3 z 12 a 9 z 36). Hodnocení: 56-60 bodů: A 51-55 bodů: B 46-50 bodů: C 41-45 bodů: D 36-40 bodů: E 35 a méně bodů: F Zkoušku mohou absolvovat pouze studenti a studentky, kteří/é splní podmínku povinné účasti na seminářích. Studenti a studentky s neomluvenými absencemi nebudou klasifikováni. Závěrečné písemné přezkoušení pokrývá celkovou látku probranou v předmětu (včetně prezentací v IS a zadané literatury). Sestává z otevřených otázek. Každý student se během semestru zúčastní jedné exkurze s bezpečnostní tématikou. Na výběr bude ze dvou exkurzí organizováných vyučujícími. V jarním semestru 2014 je kurz podpořen z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a každý student tak může čerpat na tyto exkurze až 900 Kč. Pravidla čerpání jsou vložena do studijních materiálů v ISu. Podrobnosti čerpání budou vysvětleny 24. února 2014 na začátku přednášky – důrazně doporučujeme se na tuto přednášku dostavit. Účast na jedné z exkurzí je podmínkou pro ukončení kurzu. Student/studentka ke každé přednášce hostujícího experta a k vykonané exkurzi vypracuje stručný komentář, ve kterém stručně shrne obsah, popíše hlavní získané poznatky a zhodnotí klady a zápory přednášky a diskuse, u exkurze popíše její průběh a obdobně pak poznatky, klady a zápory (rozsah jednoho tématu je zhruba 1700-2000 znaků). Termín odevzdání je 17. 5. (práce se odevzdává vcelku, měla by mít cca 7 normostran). Komentář je nutné napsat k šesti přednáškám externího lektora, tj. komentář jedné lze vynechat. V žádném případě nelze vynechat zprávu z exkurze! Tématem písemné seminární práce je recenze knihy zabývající se krizovým managementem (včetně knih o událostech spadajících do oblasti krizového řízení). Kniha nesmí být z povinné literatury k předmětu (může být z doporučené literatury). Doporučený rozsah práce 5-6 normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Termín odevzdání je do 17. 5. 2015 do příslušné odevzdávárny v ISu. Hodnoceno bude splnění obecných náležitostí žánru recenze (viz např. Spousta, V. Jak psát recenzi, Pedagogická orientace 1/2003, http://www.ped.muni.cz/pedor/dokumenty/jakpsatrecenze.pdf) i schopnost autora/ky aplikovat v recenzi odborný náhled z výzkumu krizového managementu.
Informace učitele
Plagiátorství je nepřípustné a bude sankcionováno podle platných norem MU.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.