MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů

Fakulta sociálních studií
podzim 2006
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
každé liché pondělí 16:00–17:40 Aula a každé sudé pondělí 16:00–17:40 Aula
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVZ174/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Hloušek, O. Krpec
MVZ174/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Hloušek, O. Krpec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Za podvodné plnění studijních povinností se pokládá jakékoliv jednání proti právním předpisům, proti vnitřním předpisům vysoké školy a jejích součástí a proti akademické etice. Za podvodné plnění studijních povinností se považuje například již zmiňované plagiátorství, opisování a nepovolená spolupráce při plnění studijních povinností atd. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každým případem podvodného chování se zabývá disciplinární komise, která může udělit nejpřísnější sankci, a to nepodmínečné vyloučení ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout. Základní požadavky pro vypracovávání seminární práce na Katedře Mezinárodních vztahů a evropských studií jsou k nalezení na internetové stránce katedry (viz http://www.fss.muni.cz/mve/studium.php).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.