ZURb1227 Tiskový mluvčí

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tereza Fojtová (přednášející)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 18:00–19:40 AVC
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZURb1227/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Fojtová
ZURb1227/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Fojtová
Předpoklady
! ZUR295 Tiskový mluvčí && ZUR105 Úvod do žurnalistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/30, pouze zareg.: 1/30
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat studentům základní teoretické a praktické informace o náplni činnosti pracovníka na pozici tiskový mluvčí. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Předmět připravuje prostřednictvím nabytých znalostí budoucí novináře na styk s profesionály na pozici tiskových mluvčích v žurnalistické praxi, ale také studentům přináší základní informace pro uplatnění přímo na obdobných pozicích jako je tiskový mluvčí. Na konci semestru jsou studenti schopni vysvětlit práci tiskového mluvčího, jeho roli a postavení v instituci, dokážou analyzovat jeho profil, popsat fungování tiskového oddělení a rozumět zákonům souvisejícím s náplní činnosti tiskového mluvčího. Po úspěšném absolvování předmětu jsou studenti schopni uplatnit nabyté znalosti v praxi.
Osnova
 • Osnova: 1. Profil tiskového mluvčího (kvalifikační předpoklady, dovednosti, náplň práce). 2. Tisková zpráva a tiskové prohlášení (teorie, ukázky). 3. Tisková konference, brífink (teorie, rozdíl mezi oběma pojmy). 4. Pozvánka novinářům na akce instituce (ukázky). 5. I. Vztah a komunikace s novináři a redakcemi (navazování, obnovování, udržování a rozvoj kontaktů, aktualizace databází). 6. II. Vztah a komunikace s novináři a redakcemi (navazování, obnovování, udržování a rozvoj kontaktů, aktualizace databází). 7. Technické náležitosti tvorby tiskových podkladů a komunikace, fotodokumentace akcí instituce, rozesílání zpráv. 8. I. Fungování tiskového oddělení či střediska (stálé, dočasné, vytváření zázemí pro novináře při akcích instituce). 9. II. Fungování tiskového oddělení či střediska (stálé, dočasné, vytváření zázemí pro novináře při akcích instituce). 10. I. Zařazení tiskového mluvčího uvnitř instituce (role, vztahy s vedením organizace, postavení, kompetence); tiskový mluvčí a zpravodaj dané instituce. 11. II. Zařazení tiskového mluvčího uvnitř instituce (role, vztahy s vedením organizace, postavení, kompetence); tiskový mluvčí a zpravodaj dané instituce. 12. Tiskový mluvčí a webové stránky instituce. 13. I. PR články, vytváření publicity instituce i jejích představitelů. 14. I. PR články, vytváření publicity instituce i jejích představitelů. 15. Výkon funkce tiskového mluvčího při krizových situacích (havárie, evakuace, povodně apod.). 16. I. Zákony související s náplní činnosti tiskového mluvčího (tiskový zákon, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon na ochranu osobních údajů). 17. II. Zákony související s náplní činnosti tiskového mluvčího (tiskový zákon, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon na ochranu osobních údajů). 18. Ceremoniální a protokolární náležitosti, etiketa, diplomatický protokol. Osnova seminářů: 1. Tisková zpráva: cvičení, rozbor, vyhodnocení, zpětná vazba. 2. Příprava a moderování tiskové konference: cvičení, rozbor, vyhodnocení, zpětná vazba. 3. Aktivní účast na vybrané tiskové konferenci, rozbor, vyhodnocení účasti, zpětná vazba. 4. Pozvánka novinářům na vybranou akci: cvičení, rozbor, vyhodnocení, zpětná vazba. 5. Exkurze na vybrané tiskové oddělení, rozbor, vyhodnocení účasti, zpětná vazba. 6. PR články: cvičení, rozbor, vyhodnocení, zpětná vazba.
Literatura
  povinná literatura
 • • CHUDINOVÁ, Eva a Andrej Tušer. Kompetentný hovorca. Bratiskava: Eurokódex, 2013. ISBN 978-80-8155-019-5.
 • ŠVEHLA, Martin a Milan KAŠÍK. Tiskový mluvčí : řízená komunikace s veřejností. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2013. 134 s. ISBN 9788074080951. info
 • FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění : jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. 3., rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. 214 s. ISBN 9788024739267. info
 • SVOBODA, Václav. Public relations : moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 239 s. ISBN 9788024728667. info
 • ŠPAČEK, Ladislav. Nová velká kniha etikety. Photo by Filip Habart. 2. rozš. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. 268 s. ISBN 9788020419545. info
  doporučená literatura
 • BEDNÁŘ, V. Mediální komunikace pro management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 153 s. ISBN 978-80-247-3629-7. info
 • VĚRČÁK, Vladimír, Jana GIRGAŠOVÁ a Renata LIŠKAŘOVÁ. Media relations není manipulace. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2004. 136 s. ISBN 8086119432. info
 • CAYWOOD, Clarke L. Public relations : řízená komunikace podniku s veřejností. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xxxvii, 60. ISBN 8072268864. info
 • BAJČAN, Roman. Techniky public relations, aneb, Jak pracovat s médii. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2003. 147 s. ISBN 8072610961. info
 • POSPÍŠIL, Pavel. Efektivní public relations a media relations. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. xvii, 153. ISBN 8072268236. info
Výukové metody
Přednášky a semináře, exkurze, účast na tiskových konferencích, studium předepsané literatury. Simulovaná výuka pod spolu-vedením mentorů z praxe. Rozvíjení týmové spolupráce.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen kolokviem, rozpravou o problematice kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.