ENSb1122 Práce s odborným textem

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petra Šimonová (přednášející)
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
! ENS122 Práce s odborným textem &&! NOW ( ENS122 Práce s odborným textem )&&( TYP_STUDIA ( B ))
Předmět nevyžaduje žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání dovedností pro kritickou analýzu textů a tvorbu a prezentaci vlastních vědeckých textů.
Dílčími cíli předmětu je zlepšení následujících dovedností: - rozlišit různé typy textů dle účelu a obsahu
- pojmenovat hlavní myšlenku textu
- analyzovat východiska, předpoklady a postoje autora
- vyhodnotit kvalitu argumentace autora
- vyhodnotit, jaké téma je odborně důležité, nedostatečně popsané a autorovi či autorce dosažitelné
- konstruovat text na základě konkrétního záměru s jasně formulovanou hlavní myšlenkou
- vyhledávat zdroje v různých typech databází a on-line katalogů
- citovat zdroje správně a dle normy
- vybírat relevantní informace z různých informačních zdrojů a použít je v rešerši
- pochopit proces tvorby textu od formulace otázky až po finální verzi rukopisu
- inspirovat se podpůrnými systémy pro čtení a psaní textů
- prezentovat výstižně výstupy své práce
- poskytovat kvalitní zpětnou vazbu k textům
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - porozumět odbornému textu za využití podpůrných nástrojů; - analyzovat strukturu textu, jeho východiska, argumenty a závěry z hlediska konzistence a relevance; - identifikovat problematické aspekty textu z hlediska předkládaného diskurzu a logiky; - reflektovat vlastní východiska a v textu formulovat vlastní předpoklady, argumenty a závěry; - vytvořit strukturu textu přehledně a s odpovídajícím propojením na jiná místa vlastního textu i cizích myšlenek.
Osnova
 • 1. Úvod do práce s textem (1 hod.)
 • 2. Analýza textů (4 hod.)
 • 3. Proces tvorby textu (1 hod.)
 • 5. Základy psaní vědeckého textu (4 hod.)
 • 6. Prezentace vědecké práce (2 hod.)
 • 7. Procvičování získaných dovedností (1 hod.)
Literatura
  povinná literatura
 • BROOKFIELD, Stephen. Teaching for critical thinking : tools and techniques to help students question their assumptions. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2012. xix, 280. ISBN 9781118146729. info
  doporučená literatura
 • Cottrell, S. „Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis and Argument.“ Palgrave Study Skills. London: Palgrave Macmillan, 2011.
 • Cooper, S., Patton R.: „Writing Logically, Thinking Critically.“ San Francisco: Pearson/Longman, 2013.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
Výukové metody
V kurzu budeme zejména pracovat aktivně s konkrétními texty a přímo procvičovat jednotlivé dovednosti. Praktická cvičení budou kombinována s výkladem relevantních informací.
Metody hodnocení
Metody hodnocení
Studenti budou během kurzu vypracovávat konkrétní úkoly vztažené k jejich tématu budoucí bakalářské práce. Hodnocení bude hodnocení kombinací práce v hodinách (aktivního zapojení do řešených cvičení) a hodnocení odevzdaných úkolů.
Podmínky pro ukončení předmětu:
Aktivní účast na cvičeních, odevzdání průběžných a závěrečného úkolu dle zadaných kritérií.
Maximum možných získaných bodů: 60, Minimální počet bodů pro zápočet: 50
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Tento předmět je určený pouze studentům bakalářského studia. Pro magisterské studenty je nově otevřen předmět s obdobnými cíli a obsahem – HEN448.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.